Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A szabályozástechnika kézikönyve

A szabályozástechnika kézikönyve - Dr. Helm László (főszerk.) - Régikönyvek
A szabályozástechnika kézikönyve - Régikönyvek A szabályozástechnika kézikönyve - Régikönyvek A szabályozástechnika kézikönyve - Régikönyvek A szabályozástechnika kézikönyve - Régikönyvek A szabályozástechnika kézikönyve - Régikönyvek
(0 vélemény)

Az ​automatizálás korszakában az önműködő szabályozástechnika kézikönyve az iparban, üzemekben, tervező és kutató intézetekben dolgozó szakemberek nélkülözhetetlen segédeszköze, ha ipari és más folyamatok önműködő irányítási kérdéseivel foglalkoznak vagy ilyen feladatok megoldásán dolgoznak. A hazai szakirodalomban az önműködő szabályozás kérdéseivel számos kisebb-nagyobb terjedelmű könyv, füzet foglalkozik, de még nem jelent meg a tárgykört átfogóan tartalmazó olyan mű, amelyik a hazai ipar konkrét igényeit és ezeket az igényeket kielégítő hazai és külföldi megfelelő gyártmányokat kézikönyvszerűen ismertetné. Évek óta fennálló igényt elégítünk tehát ki ennek a kézikönyvnek a kiadásával. A kézikönyv az önműködő irányítástechnikának (automatizálásnak) csak egyik főágával, az önműködő szabályozástechnikával foglalkozik. A vezérléstechnika tárgyköre külön kézikönyvet igényel. Ebben a könyvben az olvasó megismerkedik mindazokkal az elméleti és gyakorlati elvekkel, ill. adatokkal, amelyek különböző szabályozástechnikai feladatok megoldásához alapvetően szükségesek. A könyv a szabályozástechnikai alapfogalmakkal kezdődik [A) rész] majd a [B) rész] az önműködő szabályozók elemeit és a szabályozókat ismerteti. E rész egyes fejezetei : a segédenergia nélkül működő szabályozók; a segédenergiával működő szabályozók; szabályozók rendszertechnikai fölépítése; villamos, pneumatikus, hidraulikus és vegyesrendszerű szabályozók; beavatkozó szervek. Külön rész [C) rész] foglalja össze az önműködő szabályozás elméletét. A Függelék [D) rész] a szabályozók és egyéb szabályozásköri szervek vizsgálati előírásait és a tervjelképeket tartalmazza. A könyv egyes fejezeteit részletes irodalomjegyzék egészíti ki, és fölhasználását megkönnyíti a végéhez csatlakozó név- és tárgymutató. A könyv szerzői már az időközben véglegesen kialakult irányítástechnikai szakkifejezéseket, jeleket és jelöléseket használták és evvel előmozdítják e téren szakirodalmunkban megkívánt – és nehezen elérhető – egységes írás- és rajzbeli kifejezésmód valamint szóhasználat egységességét. A jó kézikönyvtől azt kívánjuk, hogy valóban fölhasználható megbízható ismereteket, adatokat tartalmazzon, amelyeket tervező, kutató és az üzemben az építő, végrehajtó vagy a karbantartó szakember nyugodtan fölhasználhat. Ezt a követelményt a kézikönyv kiváló szerző- és szerkesztőgárdája biztosítja. A kézikönyv azonban nem önmagában lezárt egység, amelyben a-tól z-ig minden benne van. Valamely ipari stb. folyamat önműködő szabályozásához a lehetőséget csak a szabályozandó folyamat jellemzőinek érzékelésével, mérésével biztosíthatja. Ebben a könyvben azonban az érzékelés, mérés kérdéseivel nem foglalkozunk. Evvel kapcsolatban utalunk a kiadásunkban megjelent „Ipari folyamatok műszerezése” című kézikönyvre.

Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1970
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kossuth Nyomda
Nyomtatott példányszám:
3.600 darab
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
1199 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.70kg
Kategória:
A) RÉSZ
SZABÁLYOZÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK
írta: DR. HE1.31 László okl. gépészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa

1 A szabályozások célja és osztályozása 15 3.4 Az irányítási rendszer ábrázolási
2 A szabályozási kör 17 módjai 35
2.1 A szabályozási kör szervei 17 4 A szabályozó berendezések fajtái és jel-
2.2 A szabályozási kör jelei 22 lemzői 37
2.21 A szabályozási kör jellemzői 22 4.1 A szabályozó berendezések csopor-
2.22 A szabályozási kör jelei 23 tosítása 37
3 A szabályozási kórműködésének leírása 24 4.2 A szabályozó berendezések jel-
3.1 A jel és a tag fogalma 24 lemző adatai 33
3.2 A tag jellemző egyenletei, függvé- 5 A szabályozások jelátviteli tulajdon-
nyei és jelleggőrbéi 27 ságai, jellemző fügeNényei és minőségi
3.3 A tagok osztályozása és jellemzői 29 jellemzői 39

B FtÉzZ

ÖNMŰKÖDŐ SZABÁLYOZÓK
1. Segédenergia nélkül működő szabályozók
Írta: DB. &ALAY JÓZSEF okl. gépészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa

1.1 Általában 43 1.341 Biztosító berendezés 93
1.2 Folyadékszint-szabályozás 44 1.35 Folyadéknyomás-szabályozók
1.21 Üszós szabályozók 44 14 Áramlás-szabályozás 94
1.22 Súlyérzékelős szabályozók 51 1.41 Áramlás-szabályozók 94
1.23 Termikus érzékelős szabályozók 52 1.411 Biztonsági berendezések 101
1.24 A szintszabályozók arányossági 1.42 Nyomáskülánbség-szabályozás 101
tartományának és alapértékének 1.5 Hőmérséklet-szabályozás 105
módosítása 52 1.6 Fordulatszám-szabályozás 116
1.25 Csapadékvíz-elvezetők 57 1.61 Dugattyús gőzgépek 117
1.3 nyomásszabályozás 63 1.62 Gőzturbina 113
1.31 Gáznyomás-szabályozók 64 1.63 Biztonsági berendezések 121
1.32 Gőznyomás-szabályozók 85 1.64 Belsőégésű motorok 123
1.33 Biztosító szelepek 1.65 Vízturbinák 125
1.34 Légnyomás-szabályozók 91


8 TARTALOMJEGYEÉR

2. Segédenergiával működő szabályozók

2.1. FEJEZET. Szabályozók rendszertani felépítése
Írta: Boao3Etsza GYULA oki. gépészmérnök
2.1.1 Az egységes irányító rendszerek fel- 2.1.2 Az egységes irányító rendszerek
építésének alapelvei 126 funkcionális részei 132
2.1.11 A szabályozási kör készülékei és 2.1.21 Információszerző rész 133
készülékelemei 126 2.1.22 Információ-feldolgozó rész 135
2.1.12 Az egységes irányító rendszerek 2.1.23 Beavatkozó rész 136
„ágai" 127 2.1.24 Információ-továbbító rész 136
2.1.13 Az egységes irányító rendszerek jelei 129

2.2. FEJEZET. Villamos szabályozók
Írta: JÁ.-Nola LAJOS old. villamosmérnök
2.2.1 Egységrendszerű analóg szabályo- 2.2.145 Gyökvonó műveleti egysé-
zók 137 gek 258
2.2.11 Távadók 138 2.2.15 Végrehajtó szervek és helyzet-
2.2.111 Nyomás- és abszolút nyo- beállítók 264
mástávadók 143 2.2.151 Végrehajtó szervek 264
2.2.112 Nyom 'skülönbség- és meny- 2.2.152 Helyzetbeállítók 288
nyiségtávadók 152 2.2.2 Nem egységrendszerű mérőműsze-
2.2.113 Vákuum- és légköri nyomás- res szabályozók 290
távadók 165 2.2.21 Jelzőkészülékek és vissza.csato-
2.2.114 Hőmérséklet-(mV-)távadók 107 latian kétállású szabályozók 291
2.2.115 Folyadékszint-távadók 180 2.2.22 Visszacsatolt kétállású szabá-
2.2.116 Fordulatszám- és szögelfor- lyozók 299
dulás-távadók 180 2.2.23 Háromállású, PI-jellegű szabá-
2.2.117 Frekvencia-távadók 181 lyozók 301
2.2.118 Egyéb távadók 183 2.2.24 Folytonos működésű mérőmű-
2.2.12 Alapjelképző szervek 187 szeres szabályozók 303
2.2.13 Szabályozók 195 2.2.3 Kiegészítő berendezések 306
2.2.131 Egy szerkezeti egységbe épí- 2.2.31 Tápegységek 306
tett szabályozók 196 2.2.32 Fázis-disziminátorok és -mo-
2.2.132 Blokkokból felépített szabá- dulátorok 307
lyozók 214 2.2.33 Jelátalakítók 308
2.2.14 Analóg műveleti egységek 243 2.2.34 Határértékjelzők és -kapcsolók 31d
2.2.141 összegező műveleti egységek 244 2.2.35 Szélsőérték- és szélsőértékhely-
2.2.142 Szorzó műveleti egységek 249 kiválasztó berendezések 315
2.2.143 Hányadosképző (osztó) mű- 2.2.351 Szélsőérték-kiválasztó be-
veleti egységek 254 rendezések 316
2.2.144 Hatványozó műveleti egy- 2.2.352 A szélsőérték helyét megha-
ségek 258 tározó berendezés 317
2.2.36 Egyéb kiegészítő készülékek 320

2.3. FEJEZET. Pneumatikus automatika elemek és szabályozók

Írta: DR. HELM László okl. gépészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa
2.3.1 Pneumatikus alapelemek és alap- 2.3.122 Pneumatikus teljesítmény-
egységek 327 erősítők 345
2.3.11 Passzív alapelemek és alapegy- 2.3.123 Kompenzált áramlású és ál-
ségek 328 landó nyomásesésű erősítők 351
2.3.111 Fojtó szervek 328 2.3.124 Visszacsatolt pneumatikus
2.3.112 Pneumatikus tárolók 335 jelátalakítók 352
2.3.113 Pneumatikus RC-tag 337 2.3.2 Pneumatikus távadók és jeladók 355
2.3.114 Nyomásosztó 338 2.3.21 Pneumatikus távadók 355
2.3.12 Aktív alapelemek és alapegysé- 2.3.211 Helyzettávadók 356
gek 340 2.3.212 Nyomás- és vákuumtávadók 357
2.3.121 Pneumatikus jelátalakítók 340


TARTALOMJEGYZÉK 9

2.3.213 Nyomáskülönbség- 2.3.43 Különleges szabályozók 433
(áramlás-)távadók 361 2.3.431 Arányszabályozók 433
2.3.214 Folyadékszint-távadók 363 2.3.432 Szélsőérték-szabályozók 435
2.3.215 Fajsúlytávadók 367 2.3.5 Pneumatikus végrehajtó szervek és
2.3.216 Hőmérséklet-távadók 371 helyzetbeállítók 437
2.3.217 Súlytávadók 374 2.3.51 Membrános végrehajtó szervek 438
2.3.218 Viszkozitás-távadó 376 2.3.52 Dugattyús végrehajtó szervek 442
2.3.22 Pneumatikus jeladók 376 2.3.53 Pneumatikus léptetőmotorok 447
2.3.221 Helyzetjeladók 376 2.3.54 Pneumatikus helyzetbeállítók 449
2.3.222 Nvomásjelaciók 379 2.3.6 Pneumatikus számító és logikai
2.3.223 Áramlási sebesség-jeladó 380 egységek 453
2.3.224 Folyadékszint-jeladó 381 2.3.61 Pneumatikus analóg számító
2.3.225 Hőmérséklet-jeladó 382 egységek 453
2.3.3 Pneumatikus alap- és paranesjel- 2.3.611 Összegező egységek 454
adók 382 2.3.612 Szorzó egységek 459
2.3.31 Alapjeladók 383 2.3.613 Függvényátalakítók és
2.3.32 Menetrendadók 388 integrátorok 466
2.3.321 Folyamatos menetrendadók 388 2.3.614 Jelkiválasztó szervek . 468
2.3.322 Szakaszos menetrendadók 389 2.3.62 Pneumatikus logikai egységek 469
2.3.33 Kézi parancsjeladók 392 2.3.621 Mozgó alkatrésze-s pnoumati-
2.3.4 Pneumatikus szabályozók 393 Icus logikai elemek 469
2.3.41 Egységrendszerű szabályozók 394 2.3.622 Mozgó alkatrész nélküli
2.3.411 Erőkompenzációs szabályo- pneumatikus logikai elemek 481
zók 304 2.3.623 A/D és D/A átalakítók 485
2.3.412 Nyomatékkompenzációs 2.3.7 Pneumatikus másodlagos szervek 487
szabályozók 406 2.3.71 Mutató műszerek 488
2.3.413 Helyzetkompenzációs s zabá - 2.3.72 Regisztráló műszerek 489
lyozók 414 2.3.73 Jelző műszerek 491
2.3.414 Modulszabályozók 416 2.3.74 Határkapcsolók 492
2.3.42 Helyi (mérőműszeres) szabályo- 2.3.75 Relék 494
zók 424 2.3.76 Reduktorok 496
2.3.421 Nyíltláncú szabályozók 425 2.3.77 Tápegységek 497
2.3.422 Visszacsatolt szabályozók 428

2.4. FEJEZET. Hidraulikus szabályozók
Írta: DR. SZAT.A.Y JóZSEF okl. gépészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa
2.4.1 A hidraulikus szabályozók tulaj- 2.4.33 Összetett rudazatok 529
donságai 499 2.4.331 Merev és ernyedő összetett
2.4.2 Érzékelő szervek 501 kötés 529
2.4.21 P-érzékelő 503 2.4.332 Merev és késleltető összetett
2.4.22 Az érzékelő lengéseinek csillapí- kötés 530
tása 507 2.4.333 Ernyedő és késleltető össze-
2.4.23 A PD-működésű fordulatszám- tett kötés 531
érzékelő 511 2.4.4 Előerősítők 532
2.4.24 Visszacsatolt érzékelők 513 2.4.41 Fúvóka-torlólemezes előerősítő 534
2.4.241 P- érzékelő rugalmas arányos 2.4.42 Vezérelt elfolyású előerősítő 537
visszacsatolással (visszaszo- 2.4.43 Folyadéksugaras előerősítő 541
rítással) az erősítőről 513 2.4.431 Sugárcsöves előerősítő 542
2.4.242 PD-érzékelő visszacsatolás- 2.4.432 Sugárvágós előerősítő 544
sal az erősítőről 514 2.4.44 Körtolattyús előerősítő 545
2.4.25 I-érzékelő 515 2.4.45 Hidrodinamikai előerősítő 550
2.4.26 Gyorsulás-érzékelő 516 2.4.451 Vezérlősugaras előerősítő 551
2.4.27 A manometrikus fordulatszám- 2.4.452 Sugárimpulzusos előerősítő 552
érzéldő .518 2.4.46 Követő szervek 552
2.4.3 Rudazatos kötések 519 2.4.461 Rugóterhelésű követő du-
2.4.31 A mechanikai jel nagyságát be- gattyú 554
folyásoló rudazatelemek 521 2.4.462 Folyadékterhelésű követő
2.4.32 A mechanikai jel időbeli alaku- dugattyú 555
lását befolyásoló rudazatelemek 522 2.4.463 Sugárcsöves követő szerv 556
2.4.321 Ernyedő kötés 522 2.4.464 A követő szerv dinamikai vi-
2.4.322 Késleltető kőtés 524 selkedése 557
2.4.323 Késleltetve ernyedő kötés 526 2.4.5 Erősítők 557


10 TARTALOMJEGYZÉK

2.4.51 Visszacsatolás nélküli erősítők 560 2.4.812 Nyomásváltó módosítható
2.4.52 Visszacsatolt erősítők 561 nyomásviszonnyal 619
2.4.521 Arányos visszacsatolás 562 2.4.813 Nyomásváltó módosítható
2.4.522 Időben módosuló (ernyedő, nyomáskülönbség létrehozá-
ill. késleltetett) visszacsato- sára 620
lás 574 2.4.814 Azonos be- és kimenti nyomá-
2.4.53 Tőbbfokozatú erősítők 588 sú teljesítményerősítő 621
2.4.531 Vezértolattyús erősítő 589 2.4.82 Jelképző és jelmódosító szer-
2.4.532 Követőtolattyús kétfoko- vek 622
zatú erősítő 595 2.4.821 Alapjelképző szervek 622
2.4.533 Fojtásos hidraulikus kétfo.- 2.4.822 Az arányosságot módosító
kozatú erősítő 597 szervek 626
2.4.54 A szöggyorsulás bevonása a sza- 2.4.823 Aránybeállító szervek 630
bályozásba 597 2.4.824 Jelösszegező szervek 632
2.4.55 Összefoglaló táblázat 599 2.4.825 Teljesítménykorlátozó szer-
2.4.6 Hidraulikus végrehajtó szervek 601 vek 634
2.4.61 A hidraulikus végrehajtó szer- 2.4.83 üzembiztonsági szervek 635
vek szerkezete és működése 601 2.4.831 Helyzetrögzítő tolattyú 636
2.4.62 A hidraulikus végrehajtó szerv 2.4.832 Rövidrezáró tolattyú 636
alkalmazása és kapcsolata a be- 2.4.833 Rövidrezáró csap 636
avatkozó szervvel 608 2.4.834 Változó fojtás 637
2.4.63 A végrehajtó motor teljesítmé- 2.4.84 A távműködtetés szervei 638
nye, munkaképessége és érzéket. 2.4.841 Távműkődtető és átkapcso-
lensége 609 ló csapok 638
2.4.7 A mozgó elemek érzéketlenségének 2.4.842 Elektrohidraulikus szabá-
okai és kiküszöbölésük 611 lyozó készülék 638
2.4.71 A kotyogás és a holtjáték kikü- 2.4.843 Elektrohidraulikus távmű-
szöbölése 611 ködtető tolattyú 640
2.4.72 A súrlódás csökkentése 612 2.4.9 Segédenergia-ellátás 640
2.4.73 Rugalmas elemek 617 2.4.91 Szivattyúk 641
2.4.8 Járulékos szervek 618 2.4.92 Nyomóolaj-tárolók 643
2.4.81 Hidraulikus jelváltó 618 2.4.93 Nyomástartó szelepek 644
2.4.811 Nyomásváltó állandó nyo- 2.4.94 Fojtószelep 646
másviszonnyal 618 2.4.95 Gyűjtőtartály 646
2.4.96 A esővezetékek méretezése 647

2.5. FEJEZET. Vegyes rendszerű szabályozók jelátalakítói és szabályozói
• Írta: Bonomrsza GYULA okl. gépészmérnök

2.5.1 A jelátalakítók és szabályozók ha- 2.5.32 Egylépcsős tolattyús elektro-
táslánca 650 hidraulikus jelátalakító 664
2.5.2 Elektropneumatikus jelátalakítók 2.5.33 Egylépcsős tolattyús elektro-
és szabályozók 650 hidraulikus jelátalakítók fúvó-
2.5.21 Általános megoldás 650 kás előerősítővel [8] 664
2.5.22 Erő-(nyomaték-)kompenzációs 2.5.34 Rugós visszacsatolás közvetle-
elektropneumatikus jelátalakí- nül a bemenő erőre (Valve Moog
tók [1] 652 Type 30) [10] 667
2.5.23 Útkompenzációs elektropneu- 2.5.35 Kővető rendszerű elektrohidrau-
matikus jelátalakítók 658 likus jelátalakító 667
2.5.24 Teljesen zárt hatásláncú elekt- 2.5.4 Pneumatikus-villamos és hidrau-
ropneumatikus jelátalakítók- 661 likus-villamos jelátalakítók 669
2.5.3 Elektrohidraulikus jelátalakítók és 2.5.5 Pneumatikus-hidraulikus éshid-
szabályozók 663 raulikus-pneumatikus jelátala-
2.5.31 Általános megoldás 663 kítók 670

2.6. FEJEZET. Beavatkozó szervek
Írta: HALÁsz AURÉL okl. gépészmérnök

2.6.1 A beavatkozó szervek szerkezeti 2.6.13 A szabályozó szelepek szerke-
megoldásai 671 zeti elemei 678
2.6.11 Szabályozó szelepek 673 2.6.14 Pillangószelepek, csappantyúk 681
2.6.12 Különleges kialakítású szelepek 677 2.6.15 Szabályozó tolózárak 683

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...