Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A tiszta ész kritikája

A tiszta ész kritikája - Kant, Immanuel - Régikönyvek
A tiszta ész kritikája - Régikönyvek A tiszta ész kritikája - Régikönyvek A tiszta ész kritikája - Régikönyvek A tiszta ész kritikája - Régikönyvek A tiszta ész kritikája - Régikönyvek A tiszta ész kritikája - Régikönyvek A tiszta ész kritikája - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Franklin-társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás éve:
1891
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Első kiadás
Nyomda:
Franklin-Társulat nyomdája
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
693 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 22.00cm
Kategória:
r:apszá.
A fordítók el(.5zava V—XII.

A Tiszta Ész Kritikája (17S7).
O
Előszó a második kiadáshoz 5

BEVEZETES.
I. A tiszta s empirikus megismerés különbségéről 23
Birtokában vagyunk bizonyos a priori ismereteknek sa kö-
zönséges értelem sincs soha náluk nélkül ___ 24
III. A filozófiának szüksége van oly tudományra, mely minden
a priori ismeret lehetségét, alapelveit s körét meghatározza
• IV. Analitikus és szinthetikus itéletek különbségéről 28
• V. Az ész minden elméleti tudományában szinthetikus a priori
ítéletek, mint elvek foglaltatnak _ 30
VI. A tiszta ész általános feladata ___ 32
VII. Egy külön tudomány eszméje s beosztása a tiszta. ész kriti-
kája név alatt ___ 36

I. Transseendentalis éleintan.
ELSŐ RÉSZ. A transseendent2lis eszthetika 41-62

1. fejezet. A térről. 2. és 3. §..__
2. fejezet Az időről. 4-7• §.-------------------48•
Általános megjegyzések a transseenden.tális eszthetiká.-

MÁSOD RÉSZ. A transscendentalis logika 63 424
Bemzetá. A transscendentalis logika eszméje. .63-70
I. A logikáról általában ___ :.— • ___ 63
II. A transscendentalis logikáról 66
III. Az általános logika beosztásáról analitikára és dialektikára 67
IV. A transseenclentális logika beosztásáról transseendentális ana-
litikara és dialektikára___ _ 70.


Lapszúm
Elsó' szakasz. A transscendentális analitika _ .. 71-210
E lső könyv. A fogalmak analitikája___ 72-114
1. főrész. Az összes tiszta értelmi fogalmak fölfedezésének vezér-
72
1. fejezet. A logikai értelem használatáról általában 73
2. fejezet. Az értelem logikai funkcziójáról itéleteltben.. 9. S.74.
3. fejezet. A tiszta értelmi fogalmakról vagyis a kategoriák-
78
2. ,főrdsz. A tiszta értelmi fogalmak dedukeziójáról 86
1. fejezet. A transscendentális dedukczió elveiről általfc-
86
f1tmenet a kategoriák transscendentális dedukcziójá,
90
2. fejezet. A tiszta értelmi fogalmak transscendentális deduk-
eziója. 15-27.
Második könyv. Az alaptételek analitikájá 114-210
Bevezetés. A transscendentalis itéleterőről I f5
1. „főrész. A tiszta értelmi fogalmak sematizinusáról 118
2. fórész. A tiszta értelem összes alaptételeinek rendszere ___ 123
1. fejezet. Az analitikus itéletek 'legfőbb alaptételéről _ 125
2. fejezet. Az összes szinthetikus itéletek legfőbb alaptételéről 127
3. fejezet. Az Összes 'szinthetikus alaptételek rendszeres fo-
galma__ L._ 129
1. A szemlélet ___ 132
2. Az* észrevevés anticzipaeziói 134
3. A tapasztalat análogiái .. 140
A) A szubstanczia megmaradásának alaptétele _.._ 144
B) Az időbeli sorrend alaptétele az okság törvénye

C:') Az együttlét alaptétele a kölcsönhatás vagy közös-
ség törvénye szerint_ 1(i1
4. Az empirikus gondolkodás posztulátumai általában 166
Az idealizmus czáfolata ___ 170
Általános megjegyzés az alaptételek rendszeréhez 178
3. ,főrész. Minden tárgynak általában fénomenáltra és noutne-
nákra való fölosztásának okáról_ ..__ 181
Fiiggelé•: A. reflexiós fogalmak ainfiboliájáról ___ 193
_Második szakasz. A transscendentális dialektika 211-424
Bevezetés ___• —220
I. A transscendentális látszatról ___ 211
II. A tiszta észről mint a transscendentális látszat székhelyéről 214
A) Az észköl általában ___ _ 214
B) Az ész logikai használatáról -__ __– 216
C) Az ész tiszta használatáról _.._ ___ 218


LarRzá.ln
Első könye. A tiszta ész fogalmairól___ ___• ___ 221-236
1. ,fijezet. Az eszmékről általában __.. _222
2. „fejezet. A transSeendéntális eszmékről. 227
3. .lejezet. A transseendentális eszmék rendszere -------------233
Mcf.wriik költyv. A tiszta ész dialektikus következtetéseiről 237-424
1. fűre:u. A tisztaész paralogizniusairól • ___ ___ 238
Czáfolata Mendelssohn biv:onyításának a. lélek megazaradásáról___ 246
Általános Megjegyzés 'a raezionális pszikhologiától a kozmologiá-
hoz való átmenetet illetőleg-------------.254
2. flre'sz. A tiszta ész antinoiniája___ • 2o6
1. fejezet. A kozmologikus eszmék rendszere_._ 258
2.. .fejezet. A tiszta ész antithetikája _ _ _ 264
1. . ___ 268
2. antinomia 274
3. antinomia___ ••----------280
• 4. antinomia _ -•._ ___ 286
•••3. fejezet. Az ész érdekéről .e saját ellenmondásában
4. ,fijezet. A tiszta ész transseendentalis föladatairól, a mennyiben azo-
kat okvetetlenül meg kell oldani ___ :299
Ő. fejezet. A kozmologikus kérdések skeptikus képzete mind a négy
• transseendentális eszmében___ ___ 304
.6. fejezet. A transseendentítlis idealizmus, mint a kozmologikus dialek-
tika föloldásának kulcsa 307
7. fejezet. Kritikai eldöntése a kozmologikus vitának, melyben az ész
311
8. fejezet. A tiszta ész 'szabályozó elve a kozmologikus észinék tekin-
tetében 316
. ,fejezet. Az ész szabályozó elvének empirikus használatáról vala-
mennyi kozmologikus eszme tekintetében__ _ 321
I. Föloldása a kozmologikus eszmének • a jelenségek összetéte-
lének összegéről egy világegészben___ ___ 322
II. Föloldása a kozmologikus eszmének égy adott egész oSztá-
sának összeségérői t•• szemléletben — _ .. 325
Zármegjegyzés és előre való figyelmeztetés _..-------3927
III. Föloldása a kozmologikus eszmének a világesemények okaik-
ból való levezetésének összeségéről___ ___ • ___ 330
Az okság lehetsége szabadság által • ___ ___ 333
Magyarázata a szabadság kozmologikus eszméjének ___ 335
IV. Föloldása a kozmologikus eszmének a jelenségek függőségé-
nek összességéről meglétök szerint általában__ • 344
Zármegjegyzés a tiszta, ész egész autinomiájához ___ 347
fire'sz. A tiszta ész ideálja 349
L fejezet. Az ideálról általában ___ 349
2.. fejezet. A transseenclentáfis ideálról. .(prototypon transseendentale) 351.


Lapszó.m
3. fejezet. A spekulatív ész bizonyítékairól egy legfőbb lény létezését

4. fejezet. Isten létének ontologikus bizonyítása lehetetlen ------362
Ő. fejezet. Isten létének kozmologikus bizonyítása lehetetlen ..._ ___ 368
Fölfedezése és inagyarázata a dialektikus látszatnak minden trans- •
seendenialis bizonyításban. egy szükséges lény létezéséről ___ 375
• 6. ;Ajeut. A fizikotheologikus bizonyítás lehetetlen -------------378
7. ,fejezet. Az ész spekulativ elveiből való minden theologiának kritikája 384
• • Függelék a transseendentális dialektikához 391
• A tiszta ész eszméinek szabályozó használatáról 391
A% emberi ész természetes dialektikájának végezéljáról ------405

II. Transscendentális módszertan.
Bevezetés ___ 427
1. főrész. A tiszta ész diszeziplinája _„ 429
1. jkjezet.d tiszta ész diszeziplinája dogmatikus használatban 431
. fejezet: A tiszta ész-diszeziplinája polemikus használatát te-

Az - önmagával meghasonlott ész skeptikus kielégítésének le-
hetetlenségéről 456
3: fejezet. A tiszta ész diszeziplinája a hipothéziseket tekintve 462
4. f4ezet. A tiszta ész diszeziplinája bizonyításait tekintve___ ___ 469
2. főre'sz. A tiszta, ész kánoxlja 477
L fejezet. Eszünk tiszta használatának végső ezéljáa..ó1 478
2. f jezet. A legfőbb jó ideáljáról „_ _... 482
3. fejezet. A vélésről, tudásról és. hivésről __ 491
3. före'sz. A tiszta ész arehitektonikája• _ 498
4. főre'sz. A • tisZta ész története ___ _ --------509
• A tiszta ész kritikája, eiső (1781) és második (1787) kiadásának
különbségei.
I. A ezímlap, jelige és ajánlás___ 512
I. Előszó az első kiadáshoz _ 515
III. Bevezetés .„ ..„ 522
IV. A transseendentális eszthetika ___ 526
V. A fogalmak analitkája___ 529
VI. A tiszta értelmi fogalmak dedukeziójáról 530
A tapasztalat lehetségének a priori okairól _.._ 531
1. Az apprehenzió szinthéziséről a szemléletben 532
2. A reprodukezió szinthéziséről a képzeletben ----------533
3. A. rekogniezió szinthéziséről a fogalomban 534
4. Elöleges magyarázata a kategoriák, mint a priori isrne-
retek lehetségének 538


Lapszám
Az értelem viszonyáról tárgyakhoz áltaTában 504
Összegező előadása a tiszta értelmi fogalmak • e dedákeziója he-
lyességének és egyedüli lehetségének
V.E._ Az alaptételek analitikája__ ___ 549
A tiszta ész paralogizmusairól 555
Első paralogizmus, a szu.bstanezialitásé ___ 555
Második paralOgizmus, a szimpliezitás4 ___ 557
Harmadik paralogizmus, a Perszonalitásé ___ 563
Negyedik paralog,izmus, az idealitásé (a külső viszonyé) ___ 565
Elmélkedés a tiszta lélektan összegéről.... . 573
A két kiadás még hátralevő eltérései__ __ ___ 586

A ész kritikájáról. Írta Alexander Bernát
--_ 589
-__ A Kritika keletkezése ___ ___ 594
Az alapgondolatok fejlődése __.. 600
1. A doginatikus álláspont ___ ___ .604
A kételkedés korszaka ___ 606
3. A szellemlátó álmai__ ___ 613
4. Az angol hatás • ___ ___ 614
5. A kritikai korszak első fázisa___ ___ 624
a) A térről szóló értekezés 624
b) A clisszertáezió (i27
6. A kritikai korszak második fázisa ___
A mü veleje
I. A főkérdésre adott felelet általában _. ___ 645
-2. Vannak-e tiszta fogalmaink? _.._ 647
3. A tiszta értelmi fogalmak funkeziója ___ 654
4. A muudns noumenon ._ 660
5. A Tiszta Ész Kritikájának második kiadása 1787.
a) A «Kritika» első fogadása — 669
L} A Kritika szerkezete ___ 675
E/ A transseendentalis dedukezió __.. 679


Mások ezt is megvették mellé

Kant, Immanuel

1724 - 1804
Immanuel Kant (Königsberg, 1724. április 22. – Königsberg, 1804. február 12.) német filozófus, a német idealizmus megteremtője, a königsbergi egyetem professzora volt. Az ő nevéhez fűződik továbbá a kategorikus imperatívusz megalkotása, a filozófiai „kopernikuszi fordulat”, a transzcendentális idealizmus.

Kant, Immanuel  további könyvei

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...