Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Az igazság a Nagy Imre ügyben

Az igazság a Nagy Imre ügyben - Gyurgyák János - Régikönyvek
Az igazság a Nagy Imre ügyben - Régikönyvek Az igazság a Nagy Imre ügyben - Régikönyvek Az igazság a Nagy Imre ügyben - Régikönyvek Az igazság a Nagy Imre ügyben - Régikönyvek Az igazság a Nagy Imre ügyben - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Századvég Füzetek 2.
Kiadó:
Nyilvánosság Klub
Kiadás éve:
1989
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Borsodi Nyomda
ISBN:
9630267799
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
205 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.37kg
Kategória:
Nagy Imre az 1955 decemberében kidol- XIV. I A1,401113%, (i1o11 IUIfl srh XXII
gozott („Erkölcs és etika" cimű) dokumen- VárION1111 if■
tumban a népi demokratikus államrendet mi erőszakkal soi ‚itta s•illb
„elfajult bonapartista hatalomnak" nevezte 1►56 iiktliet mi beli
és annak erőszakos megdöntésére hívott fel 41 tata IljrIVC/1•11 II
XV. lentetir: „Nagy Inni, .4
Egy másik, 1956 januárjában irt („Néhány a hatalom nit,tiniiihtiii
időszerű kérdés" című) dokumentumban
a népi demokráciával szembenálló erőkkel Az hintett ‘4.6144
való szövetséget tűzte ki feladatul; a mun- IMF(' ts t ni I, I pl $I1'01b4
kásosztály hatalmát feladva, a többpártrend- Peint l I,. ot I., ti tht Al
szer visszaállítását tűzte ki célul 42 épített kalicsolniati ht,1141111
XVI. október Ott eins191,
Az ugyancsak 1956 januárjában kelt („A tartoll gyttlénvil Nitav
nemzetközi kapcsolatok öt alapelve" című) személyesen Itnim III q
irásában a kalandorcsoport egyik céljaként !■‘ %4 I 1'
a „tömbpolitika felszámolása" ürügyén, Az októlici ) 1 litititHomi
az ország védelmi szövetségének, a Varsói és társnitt kelru,lnl, u N
Szerződésnek megsemmisítését, az ország- irányította
nak az imperialisták kezére játszását jelöl- h h
te meg 42 Ebben ur iilith,olt1hst
XVII. port csaknem tiolittlitd,
A bíróság a bizonyítékok és a vallomások pedig többszoi Is Ihh,s na
alapján megállapította, hogy Nagy Imre eze- 1956 iiktólwi 19 ott, III
ket az írásokat sokszorosíttatta, és közvetlen Imre k•ziletin`it■■ 9409,
bűntársai, valamint a számukra megbízható Donhth Fereiti I 11114•4 Al
elemek körében titkosan terjesztette. 43 dés más
XVIII. létesitendö ot ittitti ii1 ‚41
A tárgyalás folyamán bizonyítást nyert, dolgozásdi
hogy a Nagy Imre és társai által létrehozott hhV1
illegális szervezet tervszerű aknamunkát fej- Az 1956 tiktólii,1 J I kt tI
tett ki a munkás-paraszt hatalom aláásása, Géza lakásán hathat tilbna
a népi demokrácia törvényes rendjének fel- amelyen Nagy Inni, 4111
bomlasztása, majd pedig a hatalom erősza- Gimes Miklós, V11001111
kos megragadása érdekében 45 Ferenc és I hnuwrU Náll
XIX. állítottak nNNZe, 1111101%.01 11
Illegális tevékenységűkbe bevonták Tánczos kormány rrllszakun itivit
Gábort és a később Nyugatra szökött Nagy uralomra juttatni A II
Balázst, s rajtuk keresztül a Petőfi Kört az Nagy Imre saját ',telik Ot
ellenséges elemek gyülekező helyévé, a párt elnöknek, a ntIntszlett 1 111
és az állam elleni támadások fórumává tet- összeesktivil 1:1111111,11 !NINI
ték. Viták rendezése ürügyén ők maguk osztották el , .
szervezték a Petőfi Kör népi demokrácia- XXVII,
ellenes megmozdulásait 46 A tüntetéssel 0011111144h
XX. fedezéke mögül k11iiblitti1In(1
Számos ellenséges felszólalást előre elkészí- kelés közvetlen ItAitvlik01
tettek, többek között Déry Tibornak az úgy- tagjai több külön 111.10111
nevezett sajtóvitában elhangzott felszólalá- létre
sát, amely az ifjúságot ellenforradalmi fel- XXVIII,
lépésre buzdította. Ezeket Losonczy Géza, Az egyik központ/4,114 11
Haraszti Sándor és Déry együtt készítették tak Kopácsi Shndlit, Nal
elő 48 Miklós, Fazekas ( ly111011
XXI. a Budapesti linknititAllY
Módszereikhez tartozott az is, hogy a nép- Kopácsi Sándor, i11111)41
köztársasággal szembenálló Déry Tiboron, pitányi beosztásávol vlsi
Háy Gyulán, Aczél Tamáson és hozzájuk Jen megtévesztve, 11
hasonló elemeken keresztül uszító irásokat kidolgozott feladatokat II
jelentettek meg a sajtóban. Ezekben a cik- kelö, népi dentokiávls.0111
kekben a szocializmus építése során előfor- yerzése, N ugyanakkor a
dult egyes hibákat mértéktelenül felnagyi- fegyveres eríSk tnlbu1111N NI
tották, és a rendszert gátlás nélkül rágalmaz- kerületi kapitányNAgqok11Ak
ták. Mindezzel az volt a céljuk, hogy aláás- arra, hogy a lázadókkal st1111
sák a hatalmat, lejárassák az állam tekinté- ki ellenállást,
lyét, mozgásba hozzák a népi demokráciával fegyvereiket ti fhlrnlAPt
szembenálló ellenséges elemeket, és ennek mixt( in Kopácsi vent1111%
talaján erőszakos úton megszerezzék a ha- zendülök részére tithli
talmat . 49 fegyvert ()szüntet ki „ „


XXIX.
porttal szorosan együttmgködött
1956 október 24.-én létrejött al-
clynek Losonczy Géza, Donáth
ilnosi Ferenc voltak a tagjai. Ez
bbek között a hadsereg soraiban
mlasztó tevékenységet irányi-
nakkor folyamatosan kiszolgál-
ztársaságot védő fegyveres erők
t a lázadóknak
XXX.
lyire és bűntársai már jóval az októ-
Iés előtt titkos kapcsolatokat épí-
tárgyalásokat folytattak a burzsoá
képviselőivel, akikkel a hatalom
megragadása érdekében szövetsé-
lek. E tárgyalások során például
Géza és Haraszti Sándor már 1956
It személyesen, később Erdei István
vel megállapodtak Kéthly Annával
tendő Nagy Imre kormányban való
hall
XXXI.
Inre 1955 decemberében elhatározta,
»állítja a régi, úgynevezett „koa-
rtokat s ezekkel együtt alakít kor-
XXX II.
azonban, az ellenforradalmi erőkre
Iva, erőszakkal és csalással meg-
y miniszterelnöki posztot, ennél
aszebbre ment. Gátlástalanul enge-
•e lehetővé tette, hogy az ellenfor-
ftivid néhány napja alatt, alkotmány-
70 különböző párt és szervezet
köztük olyan hírhedt - a békeszer-
Is tiltott - burzsoá-fasiszta pártok,
agyar Élet Pártja, Keresztény De-
Párt, Keresztény Magyar Párt,
:Néppárt, Nemzeti Tábor, Keresz-
t, Katolikus Néppárt és Győrben
tesztes Párt
XXXIII.
Imre-féle összeesküvő csoport
biztosítására szövetséget kötött
hb reakció más csoportjaival is
XXX I V.
port a törvényesen és jogosan elítélt
ty József volt hercegprímást is
Otálta' s felléptette a népköztársa-
, Miután Tildy Zoltán révén egyet-
[1
Utottak vele, november 3.-án Mind-
rádióban meghirdette a kapitalista

816 programját
XXXV.
pocak egyetértésre jutottak Nagy Im-
Imperialista zsoldban álló burzsoá-
magyar emigrációval is. Ezt bizonyít-
II Bélának, az úgynevezett Nemzeti
íny elnökének 1956 október 28.-i
liata, amelyben kijelentette: „A bi-
y tagjai állandó érintkezésben vannak
ir lázadás vezetőivel," Ezt követően
(titán telefoluni megegyezett az ellen-
Mi táningutására Bécsbe érkezett
Ntreticcel abban, hogy az emigráció
1111 kormányát támogatia .... ....
XXXVI.
Nagy Imre miniszterelnöki működése
során, esküjét megszegve, az ország alkot-
mányos irányító szerveit: az Országgyűlést,
az Elnöki Tanácsot és a kormányt, mint
testületet a vezetésből kikapcsolta, s tör-
vénytelen úton, saját kormányzati szerveként
úgynevezett „kabinetet" hozott létre. A
kabinetet már ekkor úgy állította össze, hogy
60 - bár megtévesztés céljából még helyet adott
benne a szocializmushoz hű személyeknek
is - abban a reakciónak többsége legyen
XXXV II.
November 2.-án azonban még ezt a kabinetet
is átszervezte, bevonva a burzsoá restauráció
további elszánt, szélsőséges képviselőit s az
ellenforradalmi felkelés vezetőit. A kabinet-
nek ekkor már Nagy Imrén, Losonczy Gé-
zán, Tildy Zoltánon kivül tagja lett többek
között Kéthly Anna, B. Szabó István, Bibó
István, valamint honvédelmi miniszteri
61
minőségben Malétcr Pál, a fegyveres ellen-
forradalmi felkelők parancsnoka is
XXXVI I I .
Nagy Imre és összeesküvő csoportja a
népköztársaság központi hatalmi szerveinek
62 felbomlasztása, illetve félreállítása után neki-
látott a helyi hatalmi szervek megsemmisí-
téséhez. Felszámolták a törvényes közigaz-
gatási szerveket, a tanácsokat, a gazdasági
igazgatási szerveket, és helyükbe a többsé-
gükben burzsoá, fasiszta elemekből szerve-
zett, úgynevezett „forradalmi bizottságokat"
és a munkásság megtévesztésére szánt, úgy-
nevezett „munkástanácsokat" állították
XXXIX.
Nagy Imre és bűntársai áruló és bomlasztó
tevékenységükkel, végül az áltáluk kikény-
szerített tűzszüneti paranccsal megbénítot-
ták a népköztársaságot védelmező fegyve-
res erőket
64
XL.
Ugyanekkor szervezték, fegyverrel ellátták,
végül törvényesítették a lázadó ellenforra-
dalmi erőket. Az úgynevezett „nemzetőrség"-
65 be tömörítették a háborús és népellenes bű-
nösöket a börtönökből kiszabadult fegyenceket
és a népi demokrácia minden rendű és
rangú ellenségét
XLI.
Ezekután Budapesten és szerte az országban
megindult a fehérterror. A terrorista külö-
nítmények, az eddig felderített adatok szerint
67 Nagy Imre és társai rövid, néhánynapos
uralma alatt, 234 védtelen állampolgárt
gyilkoltak le
XLII.
Ugyanezekben a napokban 3000 haladó, a
népi demokratikus rendszerhez hű embert
börtönöztek be, akiknek kivégzését a közeli
napokra tervezték. Ezenkívül november
4.-ig több mint 10.000 személyről állítottak
össze halállistát, előkészítve lemészárlásukat
XLIII.
Nagy Imre és bűntársai azzal párhuza-
mosan, hogy maguk köré tömörítették az
68
ország reakciós, ellenforradalmi erőit, azé-
69
71
72
73
75
77
78


leskörti kapcsolatot és együttműködést léte- ben a forradalmi utunk .1. "114
sítettek az imperialisták különböző köreivel nyal és az általa seg11.?ittli I
és képviselőivel 80 csapatokkal szembe') a tivnail
XLIV. tákat nyílt, fegyvet s I tt.tit
Az összeesküvő csoport egyik tagja, Kardos fel.
László, kapcsolatban állott Cope-pal, a bu- I III
dapesti angol követség volt beosztottjával, Az ellenforradalmi bit , 11111
akinek közvetítésével Nyugatra csempész- bukása után a Nagy Imi, Ittlt.
ték Nagy Imre államellenes, politikai írásait • 80 egyes csoportjai Itt, 1'151
XLV. honnan korábban I 1.1n■log1411)
Maléter Pál útján kapcsolatban állottak Az államcsínyk.t•iii 1,11
Cowley angol katonai attaséval, aki közvetlenül Kéthly Anna, 1:őtAw.
is résztvett a felkelés katonai irányításában. 81 felelősségrevonás t,M1 t I t siolsla
XLVI. Mindszenty Jóisel a tit,ult.to IMII
Losonczy Géza útján felvették a kapcsolatot domása szerint az unn 11k.t1 •11111,
és együttműködést létesítettek Löwenstein t8ZkÖdÖtt cl. B. %/oh" 1.11, 4H
herceggel, a nyugatnémet imperialisták ha- angol követségrepl óbáli
zánkba küldött képviselőjével. A megbeszélé- I1 t'
sek alapján Löwenstein herceg, a Kossuth A Nagy Imre-t sttimi t, .tItt, I1 1
Rádióban elmondott beszédében, biztosí- „nemzeti kommutmittm.• tataf
totta az ellenforradalmi felkelőket a nyugat- lépett fel, a felelősség,. t ,Ist.ttt
német nagytőke támogatásáról 81 pesti jugoszláv nugyk m, »da1,. liga
XLVII. I V
Ugyanekkor bizonyos imperialista körök, Az összeeskilvők elvett nullnlNllr
élükön az amerikai imperialistákkal, egész hogy ellenforradalmi I.
propaganda apparátusukat és hírszerző akkor is változat Inittil Int
szolgálatukat már évek óta az általuk ,nem- amikor a magyar nép a 1..i1.1.14 1n11
zeti kommunizmusnak" nevezett ellenfor- paraszt kormány itlluvlld»d<11I 11
radalmi irányzat magyarországi képviselői- kezdte a törvényes I. od Itt.1■11,41
nek, a Nagy Imre-csop.)rt támogatására nép békés életének I ti.,t.tumbuit
állították be 82 forradalmárok által •til¥11.
XLVIII. helyrehozatalát
A „Strassburgi Egyetem" elnevezésű ame- I , VI
rikai hírszerző szerv már 1956 szeptemberé- Kéthly Anna, király IIrh1, I.
ben kidolgozta az ellenforradalmi felkelés társaik Nyugatról, Nom Intto,,
programját, amelyet az országon belül ille- Géza és mások pedig a bit,I.tm•s11
gálisan terjesztettek 83 nagykövetség épületéltől knl,lnk tilt
XLIX. a fegyveres ellenállás hos .11.1.Iht
Az ellenforradalom idején, vöröskeresztes az életet bénító siti állok soii
adományok közé csempészve, jelentős meny- földalatti aknamunka tűtás,vt •—#.11111
nyiségíl kézifegyvert küldtek az országba 83 és Losonczy például a jtilittN•lát II
L. ség épületéből, ;line% hitt. I.1.1 Ar I
Ezzel párhuzamosan az imperialista sajtó társaik útján, kapcsttlitt.•5 ‚Mm,
és rádió népszerűsítő kampányba kezdett „Központi Budapesti M tt4401111
Nagy Imre személye mellett. Hangoztatták, a Szabad Európa Rádli ytti
hogy a nyugati hatalmak számára kedvezőbb I .V I I
ha Magyarországnak a szocialista táborból és még új. illegális hulla I» iolt1tir11111
való kiszakítását egy „kommunista névvel „Október I I tistonlia ttilitlik a'',Aluli
ellátott csoport" hajtja végre. A hírhedt I .V1 I 1
Szabad Európa rádióállomás magyar nyelvű Mindezt a később let I. 1I,
adásaiban, az ismert, általa szervezett léggömb urast lefolytatott blióságt I1.104*
akció Útján propagálta az ellenforradalmi vonhatatlan lényekkel Itir. m mato
felkelést, majd annak kirobbantása után 1.1X
katonai utasításokkal segítette és irányította. A bírósági eljárás petalivaga b 111
Az összeesküvő csoport ezeket az utasításokat ta és bebizonyította, Itottv McMM
végre is hajtotta 84 társai korábbi revitittillsItt,
LI. nalista politikai beállitot 10'010
Nagy Imre és áruló csoportja, céljaiknak lően, törvényszerűen jutottak ot II II
megvaíósítása érdekében, továbbá azért, zia legreakciósabb imilvilithsits otnht
hogy teljesen szabaddá tegye az utat az im- szövetséghez, a inunkasbalalltitlt 11
perialista beavatkozás számára, megkísérelte demokratikus rendszer, u dolgort't
az ország védelmi szövetségét, a Varsói és a szocialista haza elth n111%41114. ..1
Szerződést törvénytelen módon és egyolda- I.X.
lúan felbontani 85 A bírósági tárgyaláson a vátlItillIlk
111. Donáth Perem:, Blues Miklós,
E kísérlet betetőzését jelentette Nagy Imre Zoltán, KopácsiSánilm
1956 november 4.-i rádiófelhIvása, amely- Vásárhelyi Miklós megbánás, to1111,1110


n elismerték bűnösségüket. Nagy B) NAGY IMRE INKRIMINÁLT
Szilágyi József és Maléter Pál bűnös- TANULMÁNYAINAK TELJES
tagadták, azonban a lefolytatott el-
'órán, bűntársaik és a tanúk terhelő SZÖVEGE

asi, valamint a tárgyi bizonyítékok I. Bevezetés 120
lelepleződtek és bűncselekményeik
le vonatkozóan részleges beismerő 2. A marxizmus-leninizmus alkalma-

ot tettek 98 zárának néhány időszerű kérdése . . . . 127

LXI. 3. A nemzetközi kapcsolatok öt alap-
egfelsőbb Bíróság Népbírósági Ta- elve és külpolitikánk kérdése 132
mérlegelve a bűncselekmények sú-
aúlyosbító és enyhítő körülményeket, 4. A magyar közélet időszerű erkölcsi-

tatott tárgyalás alapján a vád tárgyává etikai Jzérdéseir ő I 144
ti lekményekben a vádlottakat bűnösnek
Irt ki, és ezért Nagy Imrét C) DOKUMENTUMOK
Donáth Ferencet 12 évi
re, Gimes Miklóst halálra, I. Az „Irómemo•andum" (1955•okt.18.) 155

y Zoltánt 6 évi börtönre, 2. Gimes Miklós vezércikke a Magyar
óter Pált halálra, Kopácsi Szabadsd't,, 1956 okt. 3o.-i számában 156
dor t életfogytiglani börtönre,
Szilágyi Józsefet halálra, 3. Nyilatkozat a „ForradalmiKarhatal-
t, s i Ferencet 8 évi börtönre, mi Bizottság" megalakításáról (okt.3o.) 157

órhelyi Miklóst 5 év 4. Kádár János 1956 nov. 1.-i rádió-
re ítélte 98 beszéde (Népszabadság 1956 nov. 2.
LXII. fakszimilében is) 157
Itélet jogerős. A halálos ítéleteket
hajtották 100 5. Bibó István „Magyarok" cimű
kiáltványa (1956 nov.4.) I60

Harmadik rész: Függelék 6. A Magyar Demokratikus Függet-

lenségi Mozgalom első röpcédulája
I. FAKSZIMILÉK (1956 nov. 6.) 161

7. „A magyar ujjászületés tízparan-

dhány kivágás a Szabad Ifjúság és csolata" (Röpcédulán 1956 nov. Io.-én

iolicid Nép október 23. - i számaiból102 majd az „Október Huszonharmadika"
'l budapesti telefonkönyv néhány nov. 15.-i 3. számának 3. oldalán) 161

pártalakítási bejelentések . . . . 103 8. „A magyarországi helyzetről"

A »Magyar Ifjúság" 1956 nov 2.-i Bibó István tervezete a magyar kér-

“dból kivágás és a Nagy Imre dés kompromisszumos megoldására

lidny szóbeli jegyzéke 104 (1956 nov. 9.) 162

ivágások az 1956 nov. 3.-i lapokból 105 9. A Magyar Demokratikus Függet-
A „Szabad Ozd" 1956 nov. 54.-i lenségi Mozgalom kibontakozási ja-

Inak első oldala 107 vaslata - az úgynevezett „Menon-
Cirobennyik szovjet városparancsnok dokumentum" (Atadva K.P.S. Me-

lulmú parancsa 108 nonnak 1956 dec. 5.-én) 164

.4 „Népszabadság" 1956 nov. 8.-i o. „Magyarország helyzete és a

adnak első oldala 109 világhelyzet" - Bibó Istvánnak tulaj-

‘41 „Népszabadság" 1956 nov. 22.-i donitot t tanulmány, amely Bécsben
Mának első oldala 110 jelent meg 1957 szeptember 8.-án 168

Az „Október Huszonharmadika" II. Jugoszláv jegyzék a magyar kor-

tocimának első oldala 111 arányhoz (5958 jún. 23. - kivonat) 179

12. Kádárék válaszjegyzéke (Népsza-

I I . M ELLE K L ET E K badság, 1958. júl. 23. - kivonat) . . . . 181

1,F,TRAJZI ADATOK D) A NEMZETKÖZI VISSZHANG 185

v Imre - Losonczy Géza - Malé-
(limes Ali klós - Szilágyi ALBERT CAMUS előszava a fran-

octf tiopácsi Sándor - DonáthIe- cia kiadáshoz 189

Járrusi Ferenc - Tildy Zoltán -
rhejyi Al rklós .......... . , 113 NÉVMUTATÓ 192

I9


Gyurgyák János

1956 -
Gyurgyák János (Dorog, 1956. szeptember 14.) magyar történész szociológus, könyvkiadó és lapszerkesztő.

Gyurgyák János  további könyvei

Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 000 Ft
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft
akár 10%
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...