Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Kisdogmatika I-II. Korunk eretneksége

Kisdogmatika I-II. - Dr. Lénárd György - Régikönyvek
(0 vélemény)

Szegeden szeminarista korunkban együtt tanultunk a jezsuitákkal. Köztük volt akkor kis dogmás és nagy dogmás. Innen kölcsönzöm a könyv címét. Ez csak olyan kis dogma. Kb. 15 évig tanítottam dogmatikát, majd fundamentálist is az ún. „civil teológián". A számukra készített jegyzetből szerkesztettem össze ezt a könyvecskét, valamint a disszertációm anyagából, ami könyv alakban is megjelent „Személyiségünk teológiai távlata. A szeretet teológiája" címen (Agapé, 1994). Többre nem volt lehetőségem az aktív lelkipásztorkodás mellett. Ma már annyit kell olvasni, ha valaki naprakész akar lenni egy tudományágban, hogy csak akkor képes rá, ha nincs más feladata. Sőt az is kérdés, hogy egyáltalán képes-e rá egy ember. Ne is váljunk minden igényt kielégítő magyar dogmatikát addig, amíg nem lesznek főállású dogmatikatanárok. Tőlem csak ennyi telt, de ezt szívesen adom abban a reményben, hogy használhatok vele. Hallgatóim örültek a jegyzeteimnek, meg is értették, és tudtak is. A „Bevezetés a dogmatikához" a mai fölosztás szerint a fundamentálishoz tartozik. A dogmatika már föltételezi a kinyilatkoztatás és a hit ismeretét. Ezek viszont valóban a dogmatika alapjai. Ismeretük nélkül értelmetlen minden további fejtegetés. Ma azonban annyi mindent mondanak mindkettőről, hogy szükségesnek tartom a világos, katolikus tanítás ismertetését. Az egész dogmatika szentháromságos jellegű. Ilyen az Istenről szóló rész is. Ezért kezdem a Szentháromsággal. A további felosztás szintén szentháromságos a tulajdonítás tanának megfelelően, amely szerint: az Atya teremtette, a Fiú megváltotta, a Szentlélek megszenteli a világot. Az első rész címével vagyok bajban, mert azt Patrológiának kellene nevezni és nevezem is. Ez a szó azonban a teológiában mást jelez: az ősegyház Szent Atyáival, a Pátreszekkel foglalkozó tudományt (Patrisztika). Remélem, ebben az összefüggésben - Patrológia, Krisztológia, Pneumatológia - használva mégsem lesz zavaró. A Szentháromság egy Isten nevében és áldását kérve indítom útjára Kisdogmatikámat.

Kiadó:
Római Katolikus Egyházközösség
Kiadás helye:
Úgykígyós
ISBN:
9630611066
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
522+262
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.50cm, Magasság: 19.50cm
Kategória:
TARTALOM
KISDOGMATIKA
I.
ELŐSZÓ_________________________________11
BEVEZETÉS A DOGMATIKÁHOZ______________________12
A KINYILATKOZTATÁS________________________12
A kinyilatkoztatás elmélete ..... 12
Mi a kinyilatkoztatás? ......... 12
A hittitok (mysterium fidei) 15
A kinyilatkoztatás lehetséges 17
A kinyilatkoztatás szükséges 19
A kinyilatkoztatás, mint történelmi tény 21
Az őskinyilatkoztatás 22
Az ószövetség 24
Az új szövetség ... 26
A kinyilatkoztatás jellemzői 26
Tartalmát tekintve ...... 26
Módját tekintve______________________________27
Eredményességét tekintve 27
A kinyilatkoztatás ismertetőjegyei - ---------28
Előterjesztés....... 28
A kritériumok ismertetése - - 29
ÍRÁSBA FOGLALT KINYILATKOZTATÁS----------------------------32
A Szentírás helye a kinyilatkoztatásban -..- - 32
Az isteni „ige" írásba testesült - 32
Az írásba testesült ige szerepe és helye a kinyilatkoztatásban 33
Az írásba testesülés következményei 35
A Szentírás isteni sugalmazottsága 36
A sugalmazás ténye 36
A sugalmazás mivolta .. 37
A sugalmazás terjedelme 38
A Szentírás tévedhetetlensége 39
A HIT__________________________________________41
A hit fogalma........... 41
A hit etimológiája .......... 41
A hit bölcselete ............42
A hit teológiája ................ 43
A hit indítéka és tárgya__________________________44
Előterjesztés__________________44
A hit indítéka____________45
A hit tárgya_____________________46
A hit alanya............ 48
Alapvetés ...............48
Az ember tennivalója ................. 48
A hit létrejötte és eredménye........50
A hit létrejötte_________________50
A hit eredményei ----- 51
MI A DOGMATIKA?____________________54
A dogmatika fogalma------ 53
A dogma............. 53
A dogmafejlődés____________________54
A dogmatika 55
A dogmatika tárgya 55
A dogmatika módszere 56
Rendszerező 56
Spekulatív 56
A dogmatika célja 57
Jézus célja 57
Emberi igény........57
A mi tárgyalási módunk.________58
ISTEN_____________________________________60
EGYSÉGES ISTENKÉP______________60
AZ ŐSLÉT____________________________60
Miért kell Istennel küzdeni 60
A skolasztikus tárgyalásmód hiányossága 61
A mi tárgyalásmódunk........ 64
Az Ősiét a lét szempontjából tekintve ______66
Az egység és egyediség kérdése 66
A lét, a személyiség és a közösségiség viszonya____________53
Az Ősiét a személyiség felől nézve 69
A személyiség és egyediség 69
Az egyediség és közösségiség egybeesése 71
AZ ŐSCSELEKVŐ____________________________75
Lét, cselekvés, közösség 75
Személyiség és cselekvés 75
Mi az abszolút Élet?___________76
Személyiség és szeretet 78
A szeretet további természete 81
Összefoglaló megállapítások _____ 83
RÉSZLETES ISTENKÉP________________________85
ISTEN HÁRMASSÁGA_____________________85
Előterjesztés_____________________________85
Az ószövetség „szentháromságtana" 86
Kifejezetten nem tanítja, de burkoltan elővételezi 86
Bizonyítás a Szentírásból 86
Az újszövetség szentháromságtana 88
Az egy Isten hármasságáról 88
A három személyről külön-külön 89
A három személy egy Isten 91
A titok spekulatív megközelítése 95
A személyek származása: a szentháromsági eredések (processiones) 95
A szentháromsági vonatkozások (relationes) 98
A személyek egymásban való léte (perichoresis) 100
A Szentháromság kifelé való tevékenysége (operatio ad extra)-101
ISTEN EGYETLENSÉGE_____________________105
Előterjesztés________________________________105
Isten megismerése 105
A természetes értelem útján 106
Természetfölötti módon 108
A teológiai istenismeret 109
Az isteni lét___________________________110
Isten a magától való lét (ens a se)........ 111
Isten végtelenül tökéletes (perfectissimus) 112
Isten teljesen egyszerű (simplicissimus) 116
Isten teljességgel világfölötti (transzcendens) 117
Az isteni értelem 121
Az abszolút élet abszolút értelem 121
Az isteni tudás tárgyai 123
Az isteni tudás módja 125
Az isteni akarat 126
Az abszolút isteni akarat valósága 126
Az isteni akarat tárgyköre ______ 128
Az isteni akarat tökéletessége 130
TEREMTÉS___________________________________134
PATROLÓGIA____________________________________134
EGYSÉGES TEREMTÉSKÉP________134
A TEREMTŐ_____________________________134
Az ószövetségi és bölcseleti istenkép szerint 134
Az újszövetségi istenkép szerint........ 137
A teremtés egyetlen közösségi elve........... 137
Az isteni Személyek érdekeltsége a teremtésben 140
A kezdet és idő értelmezése...........142
A teremtés 145
A teremtés szabadsága 147
A TEREMTETT LÉT__________________151
A teremtett létről általában 151
A teremtetlen és teremtett lét közötti hasonlóság és különbség 151
A hasonlóság főbb pontjai 152
Személy és természet 155
A személytelen forma 160
Az élettelen anyag 160
A régi, atomista felfogás - 160
A molekula 161
Az atom _______________________________________162
Vannak-e az anyagnak önmagukkal mindig azonos,
változatlan építőkövei? 164
A "modern" anyagelmélet 169
Az anyag megjelenési formája: a közösségi egység...171
Alapvető következtetések 173
A világmindenség egysége 174
Az élő 177
Az élet feltételei________177
Az élő anyag közösségi fölépítettsége 181
Összefüggés egymással és az élettelen anyaggal 183
Alapvető következtetések 186
A személytelen lét (natura) törvénye 188
A személyes forma 191
A teremtett személy általában 191
A személy törvénye 191
Az eltömegesedés veszélyének mibenléte 194
A két törvény ellentétének szentírási értelmezése 196
Van-e feszültség a személyiségen belül? 198
Az ember 202
Mi az ember?_____________202
Természete szerint: hasonló Istenhez..._____ 204
Személye szerint: képmása Istennek 206
Az angyal 209
Mi az angyal?_________209
Közösségben egymással 211
Közösségben az emberrel 213
Összefoglaló megállapítások a teremtett létről 214
RÉSZLETES TEREMTÉSKÉP------------------------------------------------217
A TEREMTÉSRŐL ÁLTALÁBAN__________________________________________217
A világ 217
A világ teremtése 217
A világ fönntartása 220
A világ kormányzása 222
TEREMTMÉNYEK_______________224
Az angyalok 224
Létük____________________224
Természetük 226
A jó angyalok 228
A bukott angyalok 230
Az emberek 233
Az ember teremtése 233
Az ember természete 236
Az ember természetfölötti hivatása 238
A bűnbeesés 240
Az áteredő bűn . 241
MEGVÁLTÁS .....248
KRISZTOLÓGIA---------------------------------------------------------------------------248
EGYSÉGES MEGVÁLTÁSKÉP____________248
A MEGVÁLTÁS SZÜKSÉGESSÉGE__________________________________________248
A teremtést tekintve 248
A természetfölötti életet tekintve ____250
A természetfölötti élet - 250
A bűn és következménye 255
A MEGVÁLTÁS TÉNYE---------------------------------------------------------262
A megváltás helye az Isten kifelé való cselekvésében (operatio ad extra) 262
A Megváltó személye 263
A megváltás módja 270
A megváltás egyetemes hatása 272
RÉSZLETES MEGVÁLTÁSKÉP-------------------------------------------------275
Bevezető gondolatok 275
A MEGVÁLTÓ SZEMÉLYE_______________________276
A megtestesülés titkának előterjesztése 276
Krisztus istensége 279
Krisztus embersége 282
Az Istenség és emberség viszonya Jézus Krisztusban 284
A személyes egység következményei 286
Jézus Krisztus emberi tudása és öntudata 288
Jézus Krisztus emberi akarati élete 289
A MEGVÁLTÁS MŰVE____________291
Hogyan váltott meg Jézus? (A megváltás története) 291
A megváltás szükségessége 291
A megtestesülés és a megváltás 292
Jézus halála és a megváltás 293
Jézus megdicsőülése és a megváltás 296
A megváltottság ténye 297
Jézus megváltó halálával eleget tett Isten igazságosságának 297
A megváltás gyümölcsei bennünk 299
A megváltás egyetemessége 300
A Megváltó hármas küldetése 301
MARIOLÓGIA________________________304
Mária Istenanyasága.. 304
Mária szüzessége 306
A szeplőtelen fogantatás 307
Szűz Mária egyedülálló szentsége 308
Szűz Mária megdicsőülése 309
MEGSZENTELÉS___________________________312
PNEUMATOLÓGIA___________________________312
EGYSÉGES MEGSZENTELÉSKÉP_______________312
A MEGVÁLTÁS TOVÁBBÍTÁSA____________313
A kegyelem 313
Potentia ob oedien tialis 320
Az Egyház__________________327
A MEGVÁLTOTTAK ÉLETFORMÁJA________________________________328
Miért nem állt helyre az eredeti épség állapota? 328
Az egyetlen parancs ----------332
A megismerés és akarat kapcsolata a szeretettel 335
A tökéletesség kérdése 340
Az örök élet 344
A keresztény élet alapjai 347
Út Isten felé________________352
RÉSZLETES MEGSZENTELÉSKÉP_________________________________________355
AZ EGYHÁZ___________________355
Az egyház misztériuma 356
Isten Országa 356
Isten népe ____----358
Krisztus j egyese 359
A Szentlélek temploma 360
Krisztus titokzatos teste 361
Ősszentség 363
A történelmi Egyház . 366
Jézus egyházat alapít 367
Az egyház alaptulajdonságai 369
Az Egyház ismertetőjegyei 378
Az egyház szervezete 383
A KEGYELEM________________________________393
A kegyelem általában 393
(Segítő kegyelem) 393
Mi a kegyelem? ______________________393
A kegyelem és az Isten 397
A kegyelem és az ember 403
A megszentelő kegyelem 411
Mi a megszentelő kegyelem? 411
Az ember teendője a megszentelő kegyelem
megszerzésében és megtartásában 417
A SZENTSÉGEK-------------------426
A szentségek általában 426
A szentségek eredete 426
A szentségek hatása 432
A szentségek kiszolgáltatója 435
A szentségek felvevője 437
A szentségek részletes kifejtése 439
Az Eucharisztia, mint áldozat 439
A keresztség szentsége 447
A bérmálás szentsége 457
Az Oltáriszentség 463
A bűnbocsánat szentsége 473
A betegek kenete 486
Az egyházirend szentsége 490
A házasság szentsége 498
A BETELJESEDÉS----------------508
A végső események 508
Az egyes embernél 508
Az egész emberiségnél 512
A végső állapot 514
Örök kárhozat 514
A halál utáni tisztulás ________517
Örök boldogság 519
Idézett művek 522
II. kötet
TARTALOM
BEVEZETŐ GONDOLATOK 9
A SZABADELVŰSÉG 9
KÖVETKEZMÉNYEK 11
AZ IGAZSÁG 15
A SZABADSÁG 16
KÖVETKEZTETÉSEK 18
SZABADSÁG ÉS SZERETET 20
AZ EMBER 24
A MI SZABADSÁGHARCUNK 27
TENNIVALÓK 31
A KÖNYV RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE 39
MÓDSZERTANA (PROLEGOMENA) (I. 1-51.) 39
A HITIGAZSÁGOK RELATIVIZÁLÁSA (I. 10-12.) 39
A SUGALMAZÁS ÉS A SZENTÍRÁS RELATIVIZÁLÁSA (I. 16-20.) 42
ISTEN MEGISMERÉSÉNEK SZUBJEKTIVIZÁLÁSA (I. 25-35.) 46
A DOGMÁK RELATIVIZÁLÁSA (I.35-41.) 49
A DOGMATIKA RELATIVIZÁLÁSA (I.41-51.) 51
ALAPVETŐ MÓDSZERE: A TÖRTÉNETI-KRITIKAI MÓDSZER 55
A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁNAK TANÍTÁSA 57
ISTENTAN (I.55-128.) 61
A keresztény istentan előzetes hermenentikus kérdései (I.57-58.) 61
BIBLIAI ALAPOK (I. 59-87.) 63
A politeista keretekben érvényesülő monolátriától a monoteizmusig (I. 72-76.) 63
DOGMATÖRTÉNETI FEJLŐDÉS (I. 87-108.) 65
SZISZTEMATIKUS REFLEXIÓ (I. 108-128.) 68
Isten (I. 109-118.) 68
Beszéd Istenről Istenhez (I.118-126.) 72
DOGMÁK AZ ISTENTAN-BAN 75
TEREMTÉSTAN (I.129-246.) 77
EVOLUTÍV HOMINIZÁCIÓ ÉS AZ EMBER TEREMTÉSE (I. 230-233.) 77
A LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN VILÁG
(ANGYALOK ÉS DÉMONOK) (I. 241-244.) 80
A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁNAK TANÍTÁSA 88
KRISZTOLÓGIA 93
BIBLIAI ALAPOK (I. 254-343.) 93
A názáreti Jézus földi története
és halálos sorsa (I. 273-297.) 93
Jézus működésének történeti elhelyezése (I.273-274) 93
Jézus viszonya Istenhez (I. 289-291.) 94
Jézus várakozása és készsége a halálra (I.294-295.) 94
A János-evangélium (I.334-337.) 95
Az újszövetségi krisztológia mérvadó (normatív)
jelentősége (I. 338-343.) 100
A különböző megértési modellek dogmatikai hordereje (I. 341-343.) 101
DOGMATÖRTÉNETI FEJLŐDÉS (I.343-408.) 104
SZISZTEMATIKUS REFLEXIÓ (I. 409-470.) 107
Jézus istensége (I.462-470.) 107
Immanu-El (Velünk az Isten) (I. 462-463.) 107
Istennek emberré lett Fia (I.463-467.) 108
Jézus eredete Istenben: Isten Fiának emberré levése (I.463-465.) 109
Jézus egysége Istennel: Isten Fiának emberré levése
a Názáreti Jézus történetében (I. 465-467.) 110
Az ember Jézus (I. 417-462.) 117
Jézus Krisztus tanulása, (nem)tudása és tudata (I. 425-427.) 118
Jézus megváltó élete és halála, és a mi megváltottságunk (I. 427-453.) 119
A bízó istenkapcsolat és a bűnbocsánat lehetővé tétele
(a kiengesztelés motívuma) (I. 430-431.) 119
A bűnbocsánat és megigazulás (I. 430-431.) 120
A Gonosz lefegyverzése... (a győzelem motívuma) (I. 431-433.) 122
Konfliktus, szenvedés és kereszthalál... (I. 437-453.) 123
"A legvégső ellenségszeretet" (I. 440-441.) 125
"A végső elhagyatottság" (I. 441-442.) 126
"A »pro nobis« és annak sokféle értelmezése a történelemben "
(I. 442-443.) 128
Az áldozati halál (I. 443-444.) 128
Engesztelés és elégtétel (I. 445-446.) 133
Mai értelmezési kísérletek: szolidaritás és helyettesítő
képviselet (I. 447-453.) 136
Elmélyítés: Isten Fiának szolidáris helyettesítő képviselete
(I. 451-453.) 140
Feltámasztás és felmagasztalás (1.453-462.) 142
A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁNAK TANÍTÁSA 145
DOGMÁK A KRISZTOLÓGIÁBAN 146
PNEUMATOLÓGIA (1.475-581.) 147
BIBLIAI ALAPOK (L 482-518.) 147
A hit és a gyógyulás Lelke (1.496-500) 147
Ki a Szentlélek? (1.502-503) 149
A szinoptikusok... (1.503-507.) 150
Márk szerint (I. 503-504) 151
Máté szerint (I. 505-506) 152
Lukács szerint (I. 506-511.) 152
János szerint (I. 511-518.) 153
Kitekintés (I. 518.) 154
SZISZTEMATIKUS REFLEXIÓ (I. 556-581.) 155
KEGYELEMTAN (II. 3-47.) 159
DOGMATÖRTÉNETI FEJLŐDÉS (II. 12-35.) 159
Értékelés (II. 35.) 159
SZISZTEMATIKUS REFLEXIÓ (II. 36-47.) 159
Szabad odafordulás (II. 38-39.) 159
Lehetséges az ökumenikus közeledés (II. 41-43.) 161
Összefoglaló megállapítások 164
DOGMÁK A KEGYELEMTANBAN 164
EKKLÉZIOLÓGIA (II. 49-157.) 167
BIBLIAI ALAPOK (II. 56-74.) 167
Az egyház alapításának kérdése (II. 56-57.) 167
Vallási tapasztalatok a közösségről és az egyház (II. 59.) 167
Izrael és az egyház (II. 60-63.) 168
Jézus és az egyház (II. 63-74.) 169
Az egyház keletkezésének előzményei... (II. 63-65.) 169
A húsvét előtti adottságok húsvét utáni kifejlődése (II. 65-67.) 169
Az egyház, mint Istennek az apostolok alapzatára
épített háza (II. 71-72.) 170
Az egyház mint a tanítványok egyetemes testvéri közössége
(II. 72-73.) 171
SZISZTEMATIKUS REFLEXIÓ (II. 93-157.) 171
Általános megjegyzés 171
Egy-két példa 172
A nem-keresztény vallások és a kereszténység (II. 123-124.) 172
Az istenhit, mint a katolicitás alapja (II. 129-139.) 173
Összefoglaló megállapítás 173
DOGMÁK AZ EGYHÁZRÓL 174
MARIOLÓGIA (II. 161-193.) 175
A Katolikus Egyház Katekizmusának tanítása 183
ÁLTALÁNOS SZENTSÉGTAN (II. 195-233.) i85
Az egyház ünnepe (II. 225-226.) iss
A Jézus Krisztustól való eredet (II. 229-230.) 186
Isten elsődlegessége (II. 230-231.) 187
A szentség sajátossága (II. 231-232.) 189
DOGMÁK AZ ÁLTALÁNOS SZENTSÉGTANBAN 190
RÉSZLETES SZENTSÉGTAN (DL 235-379.) 191
I. KERESZTSÉG (II. 235-269.) 191
Elhelyezés (II. 235.) 191
A mai problematika (II. 235-236.) 191
Bibliai alapok (H. 236-249.) 192
Keresztség kezdettől fogva (II. 240-241.) 192
A keresztség formája (II. 241-242.) 192
Szisztematikus reflexió (II.259-269.) 193
Előzetes megfontolások (II. 259-260.) 193
A központi keresztségi történés: beavatás a Jézus Krisztus
uralma alá kerülésbe és a Háromságos Isten közösségében
való életbe (II. 260-262.) 193
Dogmák a keresztség szentségével kapcsolatban 195
H. BÉRMÁLÁS (II. 271-279.) 196
Elhelyezés (II. 271.) 196
A mai problematika (II. 271.) 196
Bibliai alapok (II. 271-274.) 196
A bérmálás értelme (II. 277.) 197
Dogmák a bérmálásról 197
m. EUCHARISZTIA (II. 280-320.) 198
Elhelyezés (II. 280.) 198
A mai problematika (II. 280-281.) 198
Bibliai alapok (II. 281-296.) 198
Összejövetel (II. 289-290.) 199
Részesedés Krisztus testében (II. 290-291.) 199
Újszövetség - a szövetség vére (II. 291.) 199
A kereszthalál hirdetése (II. 291-292.) 200
A feltámadás tapasztalata (II. 292-293.) 200
Eszkatológikus jel (II. 293-294.) 201
A bűnök bocsánata (II. 294.) 201
Szisztematikus reflexió (II. 307-320.) 202
Az Eucharisztia teológiájának alapvonásai (II. 307.) 202
Vacsora-közösség (II. 307-308.) 203
Hálaadás (Eucharisztia) (II. 308.) 203
Emlékezet (anamnészisz) (II. 309.) 204
Krisztus eljövetele és áldozatának jelenléte (II. 309-310.) 204
Részesülés az Ő önátadásában (II. 310-311.) 205
Átváltoztatás(II. 311-313.) 206
Dogmák az Eucharisztiáról 208
IV. BŰNBÁNAT (II. 321-351.) 209
Bibliai alapok (II. 322-328.) 209
Dogmatörténeti fejlődés (II. 329-339.) 210
Szisztematikus reflexió (II. 339-351.) 212
Dogmák a bűnbocsátás szentségéről 214
V. BETEGEK KENETE (II. 352-362.) 215
Dogmák a szent kenet szentségéről 216
VI. A PAPSZENTELÉS (II. 363-380.) 216
Mai problematika (II. 363-364.) 216
Bibliai alapok (II. 364-368.) 217
„Királyi papság vagytok" (1Pét 2,9) (II. 365-366.) 217
Dogmatörténeti fejlődés (II. 368-372.) 218
Szisztematikus reflexió (II. 372-380.) 219
Az alaptétel keresése (II. 372.) 219
Az ordináció mint szentség (II. 373.) 219
A szentelés feltételei (II. 376.) 221
A Katolikus Egyház Katekizmusának tanítása 222
Dogmák az egyházi rend szentségéről 222
VH. A HÁZASSÁG (II. 381-396.) 223
A Katolikus Egyház Katekizmusának tanítása 224
Dogmák a házasság szentségéről 225
ESZKATOLÓGIA (II. 397-496.) 227
I. A VILÁG BETELJESEDÉSE (II. 397-441.) 227
II. AZ EGYÉN BETELJESEDÉSE (II. 442-496.) 228
Dogmatörténeti fejlődés (II. 454-469.) 228
Szisztematikus reflexió (II. 470-496.) 230
A halál általánossága (II. 470-471.) 230
A testi feltámadás (II. 476-477.) 230
Szisztematikus összegzés (II. 480-482.) 231
A végérvényes bukás lehetősége (II. 466-490.) 233
A Katolikus Egyház Katekizmusának tanítása . 235
DOGMÁK A VÉGSŐ DOLGOKRÓL 236
SZENTHÁROMSÁGTAN 237
ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 237
RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS 239
Megközelítés (II. 499-502.) 239
Bibliai alapok (II. 502-509.) 239
Szisztematikus reflexió (II. 534-599.) 241
Isten értelmezése - A szentháromságtan hermeneutikájáról
(II. 535-542.) 241
Isten hármas egysége önközlésének ökonómiájában
(II. 542-547.) 246
A 4.4.-től 4.10.-ig (II. 547-599.) 249
A Katolikus Egyház Katekizmusának tanítása 254
VÉGSŐ KÖVETKEZTETÉS 256
UTÓSZÓ 259

Dr. Lénárd György

Dr. Lénárd György  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...