Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században

Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században - Ránki György, Berend T. Iván - Régikönyvek
Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században - Régikönyvek Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században - Régikönyvek Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században - Régikönyvek Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században - Régikönyvek Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században - Régikönyvek
(0 vélemény)

A mű az 1969-ben megjelent könyv második - jelentősen bővített kiadása. A munka, az új kutatásoknak megfelelő javításokon kívül, további fejezetekkel mélyíti el a két világháború közötti gazdasági struktúra vizsgálatát; két új fejezetben foglalja össze a modern társadalmi struktúra kialakulását és fejlődését; végül új fejezet tárgyalja az 1945-től 1948-ig terjedő népi demokratikus forradalom gazdaságtörténetét. Számottevően bővült a kötet adatanyaga is: az első kiadás 59 táblázatával szemben a másodikban 124 táblázat kapott helyett. A könyv - magyarországi megjelenése óta - két kiadásban látott napvilágot az Egyesült Államokban, s jelenleg folyamatban van olaszországi kiadása is.

Kiadó:
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás éve:
1976
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
2. átdolgozott és bővített kiadás
Nyomda:
Szegedi Nyomda
Nyomtatott példányszám:
4.100 darab
ISBN:
9632203224
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
724 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.75kg
Kategória:
Előszó a második kiadáshoz

Előszó

Bevezetés

I. NEKILENDÜLÉS: ÁTMENET A MODERN TŐKÉS
GAZDASÁGBA ÉS AZ IPARI FORRADALOM

1, A modurn gazdasági átalakulás és az ipari forradalom értelme-, zOsa
, zOsa
A tőkés goztInság klbolibikozásánalc tényezői (29) Az ipari
fomuloloin logniiitánnit értelmezése (34)

2, A modern gazdasági lallődtis demográfiai előfeltételei
Nyugat-Európa népesedési változásai (41) Új demográfiai je-
lenségek Közép- és Kelet-Európában (43) Kivándorlás (45)
Az Osztrák—Magyar Monarchia demográfiai viszonyai (47)
Iskolázottság, közoktatási rendszer (50)
3. Agrárátalakulás és a tőkés agrárfejlődés kibontakozása
Agrárforradalom mint az ipari forradalom előfeltétele (55)
Az agrárforradalom tartalma (56) Agrárátalakulás a Habs-
burg Monarchiában (58) Jobbágyfelszabadítás Magyarorszá-
gon (60) Jobbágyreformok a Lengyel Királyságban (61) Ag-


rárátalakulás a román fejedelemségben (63) Földbirtokviszo- niában (190) Iparfejlődés Szerbiában és Bulgáriában (193)

nyok a Balkánon (66) Az agrárfejlődés közép- és kelet-euró- Az ipari struktúra sajátosságai Közép- és Kelet-Európában

pai típusai és a mezőgazdaság termelési-technikai fejlődése (202) A nemzetgazdaság szerkezete és a gyáripar (203)

(69)

8. A modern tökés fejlődés Új jelenségei a századforduló előtt ...
4. A modern bankrendszer és közlekedés kiépülése 91
A monopolkapitalizmus kialakulása (209) Kartellek az Oszt-
Bankok és vasutak szerepe az ipari forradalomban Nyugat- rák—Magyar Monarchiában (210) A monopolista fejlődés és a

Európában (92) Az osztrák—cseh bankrendszer kialakulása magyar gazdaság (212) A finánctőke kialakulása (216) A

(93) A hitelszervezet fejlődése Magyarországon (97) A bank- monopolszervezetek szórványos megjelenése a Balkánon (221)

rendszer kezdetei a Balkánon (100) Közlekedés és gazdasági

fejlődés (104) Az Osztrák—Magyar Monarchia vasúthálózata 9. Népesség és társadalom

(105) A vasúthálózat jellege és funkciója a Balkánon (109) A nagybirtokos osztályok (227) A burzsoázia megerősödése

(232) Sajátos középrétegek (237) A parasztság (241) A mun-
5. Az állam szerepe 117
kásosztály (247)

A probléma jelentkezése a történeti irodalomban (117) Az

állam szerepe a nyugat-európai fejlődésben (118) Az állami
ipartámogatás (123) Az állami beavatkozás szerepe a közép- II. VÁLTOZÁSOK ÉS MEGREKEDÉS A KÉT VILÁGHÁ-

és kelet-európai fejlődésben (128) BORŰ KÖZÖTT

6. Beruházások és a külföldi töke 131 I. A háború következményei: felbomlás és újjárendezés

Importált tőke a nyugat-európai ipari forradalomban (132) A versailles-i békerendszer és Közép- és Kelet-Európa átren-

A nyugat-európai tőkeexport (133) A tőkeimport és -export dezése (255) Az osztrák—lengyel és magyar gazdaság kritikus

egyensúlya az osztrák—cseh tartományokban (134) Az im- helyzete (259) A háború utáni gazdaság a többi közép- és

portált termelési tényezők szükségessége Közép- és Kelet- kelet-európai országban (261) A külkereskedelem új feltételei

Európa más területein (137) A külföldi tőke szerepe Ma- (263) Inflációk és pénzügyi helyzet (266) A vesztes országok

gyarországon (139) A külföldi tőke és a román olaj (147) jóvátételi kötelezettsége (271) Radikális földreform Jugo-

A balkáni tőkebefektetések sajátossága (149) szláviában és Romániában (273) A mérsékelt lengyel és cseh-

szlovák földreform (277) A földosztás elsikkadása Magyar-

7. A gyáripar kialakulása és a nemzetgazdaság modernizálódása155 országon (280) A nemzeti burzsoázia megerősödése: naciona-
lizálások (284) Inflációs konjunktúra és a béketermelésre
A gépi nagyipar kezdetei a Habsburg Birodalomban (155) való áttérés (289)
Az osztrák—cseh területek iparosodása (160) A gyáripar lassú

kibontakozása Magyarországon (167) A magyarországi ipa- 2. A rekonstrukció és belső ellentmondásai

rosodás sajátosságai (175) Az Osztrák—Magyar Monarchia
szerepe Európa gazdaságában (177) A magyar—lengyel—orosz Nacionalista gazdaságpolitika és vámkérdés (293) Az önálló

típusú iparfejlődés (184) A gépi nagyipar megjelenése Romá- vámrendszerek kiépítése és ezek jellege (297) A külkereske-

delem irányváltozásai (301) A rekonstrukció tőkeigénye (303)


t
Az osztrák szanálás (306) Stabilizáció Magyarországon (307) tokra (389) Német klíringtartozások (391) Németország ve-
Bulgária és a népszövetségi kölcsönök (309) A román és zető szerepe Délkelet-Európa külkereskedelmében (394) Az
lengyel stabilizáció (311) Deflációs pénzpolitika (314) Kül- Anschluss és Csehszlovákia feldarabolásának hatása; Német-
földi kölcsönök Közép- és Kelet-Európa egyes országaiban ország monopolhelyzete a délkelet-európai térségben (397)
(317) Az importált tőke felhasználása és hatása (323) A kül-
földi tőke pozíciói az iparban és hitelszervezetben Közép- és 1. Agrártermelés és a mezőgazdaság szerepe
Kelet-Európa egyes országaiban (326) Külföldi tőke és a Az agrártermelés sajátos feltételei; a tengerentúli országok
gazdasági fejlődés a húszas években (331) A mezőgazdasági betörése az európai piacra (401) A látens mezőgazdasági vál-
termékek termelési, értékesítési problémái (334) Közép- és ság okai (403) Munkaerő-befektetés mint növekedési tényező
Kelet-Európa világgazdasági helyzetének változásai (338) Kelet-Európában (405) A mezőgazdasági túlnépesedés pozi-
3. A világgazdasági válság hatása és az állami beavatkozási po- tív és negatív társadalmi-gazdasági következményei (408) A
litika 341 művelés alatt álló földterület kiterjesztése mint a termelés
növelésének egyik tényezője (410) A növekedés harmadik té-
A válság kirobbanása (341) Az agrárválság és hatása Közep- nyezője — a nem beruhk4sigényes fejlesztési tényezők (412)
es Kelet-Európa agrárországaira (343) Külkereskedelem, fi- A termelési struktúra különbözősége az egyes országok és a
zetési mérleg és az agrárárak csökkenése (345) Agrárolló és Balkán között, ezek okai (414) A korszerű művelésszerkezet
hatása a paraszti tömegekre (348) A válság hatása a mező- kialakulása (415) Az állattenyésztés és szántóföldi termelés
gazdasági beruházásokra (351) Válság és művelés szerkezet arányának alakulása (417) A gépesítés szerepe Nyugat- és
(352) Az állami beavatkozás különböző formái a mezőgazda- Kelet-Európában (418) Műtrágya-felhasználás (422) A ter-
ságban (355) Az állami beavatkozás új formája, az értékesí- melékenység alakulása; összevetése Nyugat-Európával (423)
tés monopolizálása (357) Az ipari túltermelés és sajátosságai A terméshozamok eltérésének vizsgálata Nyugat-Európában,
(359) Ipari válság Ausztriában és Csehszlovákiában (362) Közép-Kelet-Európában és a tengerentúli országokban (425)
Pénzügyi és hitelválság (363) A hitelrendszer összeomlása és Az állattenyésztés fejlődése (428) A háború előtti mezőgaz-
államcsőd veszélye (365) Az állami beavatkozás első lépései dasági termelési színvonallal való összehasonlítás (430) A
(368) Kötött devizagazdálkodás és burkolt valutaleértékelés mezőgazdasági termelés sajátosságainak összefoglalása (432)
(370) Állami beavatkozás a külkereskedelem és a termelés
szabályozása terén (373) Bilateralizmus és klíringrendszer (375)2. Iparosítási kísérlet: eredmények és kudarc

4. A német gazdasági térhódítás; a közép- és kelet-európai „nagy- A háború hatása a térség országainak iparára (435) Az ipar-
térgazdaság" 377 centrikus gazdaságpolitika szükségességét indokoló tényezők
(436) Az iparfejlődést nehezíti!, körülmények (437) Korlá-
Hitler hatalomra jutása Németországban és a náci gazdaság- tozott importhelyettesítő iparosítás (438) Az ipari elmaradott-
politika (377) A Neuer Plan és a német külkereskedelempo- ság csökkenése a fejlett országokkal szemben (439) Ipari ter-
litika Közép- és Kelet-Európában (379) Az 1934. évi né- melés Jugoszláviában (441) A román iparfejlődés (444) Bul-
met—magyar kereskedelmi pótegyezmény (383) Külkereske- gária iparfejlődése (446) Magyarország iparfejlődése a meg-
delmi egyezmény a többi délkelet-európai országgal (388) változott földrajzi, történelmi körülmények között (449) Len-
A márka túlértékelése és hatása a kereskedelmi kapcsola- gyelország iparfejlődésének sajátos körülményei (452) Ipar-


fejlődés Csehszlovákiában (456) Az osztrák ipar fejlődése 9. A német hadigazdaság rendszerében

(460) Az iparszerkezet változása Közép-Kelet-Európában
A közép- és kelet-európai hadigazdaság három típusa (562)
(463) A nagy- és kisipar aránya, fejlödési sajátosságaik (466)
A Német Birodalomba bekebelezett Ausztria és a cseh terü-
A nagyipar koncentrációja és kartellizációja (468) A bank-
letek (563) A hadiipari ágak erős fellendülése a német kon-
tőke szerepe az iparfejlődésben (472) A külföldi tőke szerepe szernek uralma jegyében (565) A csatlósországok szerepe a
(474) Közép-Kelet-Európa helye Európa ipari termelésében német gazdasági tervekben (568) A mezőgazdaság helyzete és
(477) Az importhelyettesítő iparosítás eredményei (479) az agrárexport (570) Nyersanyagforrások a német hadigazda-

ság szolgálatában (573) Egyes hadiipari ágak kifejlesztése
7. A gazdasági élet egyéb ágai; költségvetés, külkereskedelem; a
483 (575) Német eladósodás (579) A leigázott Lengyelország és
nemzetgazdaság növekedése és szerkezeti változásai
Jugoszlávia gazdaságának feldúlása és kifosztása (581) Ko-
A közlekedési hálózat kiépítésének jelentősége (483) A vas- zép- és Kelet-Európa országainak háborús kárai (585)

útépítés alakulása (485) Motorizálási mutató Közép-Kelet-

Európában (486) Az állam szerepe a közlekedés és a hírköz-
lés fejlesztésében (489) A külföldi tőke szerepe az infrastruk- HELYREÁLLÍTÁS ÉS TÖKEKISAJÁTITÁS A MÁSO-

túrában (491) Az állami adósságok alakulása (493) Közép- DIK VILÁGHÁBORÚ UTAN 1945-1949

Kelet-Európa külkereskedelme (494) Csehszlovákia külkeres- A második világháború után kialakult új politikai helyzet
kedelmének alakulása (495) Ausztria külkereskedelmének (591) Földreform — a társadalmi-gazdasági átalakulás első
alakulása (497) Közép-Kelet-Európa többi országát jellemző legfontosabb lépése (592) Tőkekorlátozás, részleges államo-
külkereskedelmi sajátosságok (499) Magyarország külkeres- sítás, vagyonkisajátítás (596) Sajátos államkapitalista viszo-
kedelme, nagyság és szerkezet (501) Lengyelország külkeres-
nyok kialakulása Magyarországon (599) 1947-48; a döntő
kedelmének általános jellemzése (503) Románia külkeres-
politikai fordulat hatása a gazdasági életre — államosítás
kedelme (506) A jugoszláv külkereskedelem nagysága, szer- (602) A tervezés formái Nyugat-Európában és Kelet-Euró-
kezete (508) A bolgár külkereskedelem jellemzése (509) A pában (603) Az első tervek jellemzői (604) UNRRA-segé-
külkereskedelem hatása a nemzetgazdaság fejlődésére (512)
lyek, szállítások (605) Külföldi hitelek (606) Szovjet hitelek
A nemzeti jövedelem termelése, megoszlása népgazdasági ágak (608) Kereskedelem a Szovjetunióval (609) A háborús jóvá-
szerint (514) A nemzeti jövedelem termelésének, megoszlásá- tétel fizetése és szerepe a gazdasági élet megindításában (610)
nak összehasonlítása a fejlett tőkésországokkal (523)
Szovjet vegyesvállalatok létesítése (612) Az inflációs pénz-

8. Népesség és társadalom 527 politika jelentősége (614) Újjáépítést gyorsító tényezők a
kelet-európai országokban (616) A nemzetgazdaság szerkeze-
Gyors demográfiai fejlődés (527) Vegyes nemzetiségi, val- tének átalakulása (618) Az ipar ágazati struktúrájának meg-

lási összetétel (528) Az osztrák és csehszlovák társadalmak változása (619)

struktúrája (531) A lengyel, magyar, illetve román társadalom

tagolódása és fejlődési sajátosságai (535) A balkáni orszá- Bibliográfiai összefoglalás

gok típusa (554) Táblázatok jegyzéke

Név- és tárgymutató

Codepoicanue.............................................

lnhaltsverzeichnis

Ránki György

Ránki György  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...