Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet

Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Székely György, Elekes Lajos, Lederer Emma - Régikönyvek
Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Régikönyvek Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Régikönyvek Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Régikönyvek Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Régikönyvek Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Magyarország története I.
Kiadó:
Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás éve:
1961
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kossuth Nyomda
Nyomtatott példányszám:
5.100 darab
Kötés típusa:
fűzött egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
458 oldal + 32 tábla
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 18.00cm, Magasság: 25.00cm
Súly:
1.00kg
Kategória:
A Kárpát-medence és a magyar nép története a hon-
foglalás előtt (Őstörténet)
I. A KÁRPÁTOK MEDENCÉJÉNEK LAKÓI A MAGYAROK ELŐTT 8
1. A Kárpát-medence őstörténete 8
Kőkorszak 8
A fémfeldolgozás kezdetei 9
• Bronzkor 9
Vaskor 50
A kelták II
A dákok II
2. Pannónia es Dacia a rómaiak, az Alföld a lovas nomádok uralma alatt 12
A római hódítás 12
Társadalmi fejlődés és ideológia 13
A barbaricum 54
Dacia provincia 15
A pannóniai uralom hanyatlása 16
3. A népvándorlás hullámai a Kárpátok medencéjében 17
A hunok 17
Attila birodalma 19
Germán törzsek uralma 20
Az avarok uralma 21
A frank támadás 23
Erdély a népvándorlás korában 23

II. A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KIALAKULÁSA 25
I A magyar nép kialakulásának finnugor és ugor szakasza 25
A finnugor nyelvrokonság 25
Társadalomfejlődés a finnugor együttélés korában 27
Az ugorkori fejlődés z8
Az állattenyésztésre áttérés következményei 29
z. A magyar pásztortársadalom vándorlása. A katonai demokrácia 3o
Vándorlás a mai Szovjetunió földjén 3o
A mezőgazdaság fejlettsége 3'
Társadalmi és szervezeti változások 32
A honfoglalás c'őestéjén 34

Magyarország története a feudalizmus korai szakaszá=-
b a n (A honfoglalástól kb. a 13. század derekáig.)
III. A FEUDÁLIS VISZONYOK FEJLŐDÉSE (a honfoglalástól az állam-
alapításig) 39
I. A honfoglalás 39
A honfoglalókkal kapcsolatban álló országok helyzete 40
A honfoglaló magyarok hadszervezete 43
A honfoglalás története 44


2, Az osztályviszonyok fejlődése 47
A pásztortársadalom válsága 47
Az osztályviszonyok a szláv területeken 49
Az ún. kalandozó hadjáratok 5o
A „kibékíthetetlen osztályellentétek" kialakulása 54
3. Az állam megszervezése 58
Harcok az államszervezésért 58
Az István-kori állam gazdasági alapja. (A feudális földtulajdon kialakulása ) 6o
Az új magyar állam harca az idegen hódítók ellen 65

IV. A FEUDÁLIS FÖLDTULAJDON MONOPÓLIUMÁNAK KIALAKULÁSA 68
x. A „pogánylázadások" 68
2. A korai feudális állam megszilárdulása 72
3. A feudális földtulajdon monopóliumának kifejlődése 76
A világi magánnagybirtok 78
Az egyházi birtok 8o
Királyi birtok 85
4. A hanfoglaláskóri pogány műveltség és a keresztény egyházi művelődés kezdetei 87

V. A KORAI FEUDÁLIS ÁLLAM A SZÉTTAGOLÓDÁS ÚTJÁN 93

1. A bel- és külpolitika fejlődése Kálmántól TTI. Béláig 93
z. Az állam 111. Béla idején .................. , ........... ..... 163
3. A feudális anarchia éleződése a 13. század elején o6
A királyi birtokok népei és helyzetük a 13. század elején . . . 112
A „serviensek" (servientes regis) . . ..... . . . . . . . . . . . . . 114
Az Aranybulla-mozgalom és eredményei . .... . . . . . . . . 115
AZ egyházi nagybirtok reakciója : az 1231-i bulla és a beregi egyezmény 120
4. A tatárjárás és követkeZményei... ..... .. ........ ....... .. . . . 124
IV. Béla politikája a tatárjárás előtt . 124
A tatár hódítás jellege és szervezete. A tatárjárás 26
IV. Béla bel- és külpolitikája a tatárjárás után 129
5. A keresztény egyházi műveltség kibontakozásai 132

Magyarország története az érett feudalizmus időszaka-
b a n (kb. a 13. század derekától)

VI. FEUDÁLIS SZÉTTAGOLTSÁG (a 13. század derekától kb. 1326-ig) 143

t. Az árutermelés csíráinak jelentkezése . . . , .. 143
A termelőerők fejlődése a magánnagybirtokon a 13. század folyamán. 143
A munkamegosztás fejlődése, városok alakulása . . . . . . . . . .. . . . 146
z. Az uralkodó osztályon belüli rétegharcok kiéleződése........... .. .. 156
Anemesi megye .. . ...... . ....... . . . . . . . .. . . . . . . . , . 156
A tartományuraságok szervezete, magánhadsereg, familiaritás 159
3. A paraszti osztályharc es eredményei a 13. száZad második felében . . ... 162
4. Az interregnum ; a nagy tartományurak leverése... ..... 176

VII. AZ EGYSZERC ÁRUTERMELÉS RENDJÉNEK KEZDETEI. AZ URAL-
KODÓ OSZTÁLY TÖREKVÉSEI AZ ÁLLAMHATALOM RENDI
MEGOSZTÁSÁRA (kb. 13w-138z) 184

1. A központi hatalom átmeneti megertősödese Károly Róbert idején 184
A királyi hatalom és a nagybirtokosság egyensúlya 184
A magyar állam külpolitikájának fejlődése Károly Róbert idején. A kül-
kereskedelem a 14. században . . . . . . . . . . ..... 189
Az állami pénzügy fejlődése Károly Róbert idején 191
A banderiális hadrendszer 192
2. Az árutermelős továbbfejlődése
A munka termelékenységének emelkedése a mezőgazdaságban és a pa-
raszti át utcrmelés 194
A bányászat fejlődése a 14. században 199
A városok fejlődése, a céhek kezdődő kialakulása 201


3, A rendi törekvések jelentkezése ....... . — „ . — 208
Az új nagybit t:okosok felülkerckedése . — • — — „ — 208
I. Lajos külpolitikája 210
A hódító hadjáratok hatása a társadalmi ellentétek kiéleződésére. Az 1351.
évi országgyűlés zr3
4. A világias irányú nemesi és városi műveltség elemez az egyházi :kultúra keretei közt 258

VIII. A VÁROSOK FEJLŐDÉSE ÉS A RENDI KÉPVISELETI ÁLLAM ELE-
MEINEK KIALAKULÁSA (1382-1439) 233

I. A rendi-képviseleti állam elemeinek talakulása . . 233
Bárói ligák és dinasztiák harcai a. hatalomért . 233
A rendi, ellentétek fejlődése a kiszélesedő árutermelés talaján , 240
Zsigmond külpolitikája .. . . .. . . ..........-........ . . . • 254
z. A huszitizmus Magyarországi visszhangja ér az erdélyi magyar—román paraszt-
felkelés. . ............................ . . ..... : . . . ..... z58
A pénzjáradék előretörése és a zselléresedés a századforduló évtizedeiben 258
Antifeudális harcok, eretnekmozgalmak 262
Az 1437-38. évi erdélyi magyar—román parasztfelkelés 266

IX. HARCOK A TÖRÖK HÓDÍTÓK ELLEN. A RENDI-KÉPVISELETI
ÁLLAM KIFEJLŐDÉSE (1439-1458) . . . .. . . . . . . . . 276

i. A hódítók visszaszorítása 276
A török veszedelem kibontakozása a feudális pártharcok fokozódása
idején... . .. ........... ....... .... . . ... . . 276
A török háborúk fordulata 278
Összefogás a török visszaszorítására 281

2 Küzdelmek a központi hatalom megszilárdításáért a rendi-képviseleti államban 287
A rendi-képviseleti állam kifejlődése . .. 287
Újabb kísérletek a török visszaszorítására. A belgrádi győzelem 293

X. KÖZPONI'OSITÓ TÖREKVÉSEK A RENDI-KÉPVISELETI ÁLLAMBAN
A NÖVEKVŐ ÁBUTERMELÉS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS TALA-
JÁN (2458-1490) 302

I. A rendi-ke:pviseleti állam megszilárdítása és a központosítás kezdetei 30z
Mátyás királlyá választása és a központosítás kérdése .. , . 3oz
A rendi-képviseleti állam megszilárdítása, függetlenségének és egységé-
nek biztosítása ... ........ . .... .. . ...
Harcok Boszniában a török hódítók ellen 312
2. A központosító politika belső erőforrásai 314
Az egyszerű -árutermelés rendjének fejlődése 314
Az osztályok és a központosító politika .. . . 321
3: Az államhatalom központi szervezetének kiépítése 328
Küzdelmek a központosítás belső és külső akadályaival 328
Az új intézmények : hadsereg, hivatalok 333
4. Küzdelmek a központosítás eredményeinek megszilárdításáért 340
Mátyás hivatali-rendeleti kormányzása és a rendek . ... . 34o
„Két császár ellen" 343
S. A világi elem megerősödése a műveltségben 352

XI. A RENDI REAKCIÓ ÉS A RÖGHÖZ KÖTŐ TENDENCIA FELÜLKERE-
KEDÉSE. AZ 1514. ÉVI PARASZTHÁBORÚ. MOHÁCS. (149o-
1526) 368

i. A központosítás eredményeinek összeomlása 368
A bárói rend uralma • 368
A központosítás intézményeinek hanyatlása 372
A középnemesség harca a hatalomban való nagyobb részesedésért.
A „köznemesi párt" 375


A török veszély előtérbe kerülése, a Habsburg hatalmi törekvések fel-
újulása 378
A jobbágyság helyzete a parasztháború küszöbén 381
A városi és bányavárosi lakosság helyzete 387
Helyi antifeudális mozgalmak ...... . . . .... . . . . . . ... . . . ...... • 389
2. AZ 1514. évi magyarországi parasztháború 392
A keresztes hadjárat. Dózsa György 392
A parasztháború kirobbanása ............. . ......... . . . . . . . . . . . . • 395
A parasztháború ideológiája 396
A parasztháború felfelé ívelő szakasza 399
A parasztháború hanyatlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . ... . 406
Utolsó ellenállási kísérletek 409
A városi lakosság és a bányamunkások szerepe a parasztháborúban . . . 415
A nemesi megtorlás 412
3. A török hódítók elleni védelem összeomld-sa 415
Az államszervezet további bomlása a parasztháború levetése után . . . 455
A török támadások megélénkülése 421
A rendi küzdelmek kiéleződése 424
A besztercebányai bányamunkásmozgalmak 1525-26 . . . . ... . . . . . . . 426
A török veszély növekedése és az európai politika . . ... : ... . . . . . . . . 429
A feudális hadvezetés csődje. A népi ellenállás kezdetei 430
Időrendi áttekintés 436
Képmelléklet 463


Székely György

Székely György  további könyvei

Honismeret - helytörténet 1971/2. - Székely György - Régikönyvek
legjobb ár
560 Ft 200 Ft (64%)
Antikvár könyv
Egyetemes művelődéstörténet - Lederer Emma - Régikönyvek
40%
1 200 Ft 720 Ft (40%)
Antikvár könyv
Egyetemes művelődéstörténet - Lederer Emma - Régikönyvek
70%
1 200 Ft 360 Ft (70%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...