Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Nemzetiség-identitás A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai

Nemzetiség-identitás - Eperjessy Ernő, Krupa András, Ujváry Zoltán - Régikönyvek
Nemzetiség-identitás - Régikönyvek Nemzetiség-identitás - Régikönyvek Nemzetiség-identitás - Régikönyvek Nemzetiség-identitás - Régikönyvek Nemzetiség-identitás - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Ethnica
Kiadás éve:
1991
Kiadás helye:
Békéscsaba - Debrecen
Nyomda:
Alföldi Nyomda
ISBN:
9634717217
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
549
Nyelv:
magyar, német, angol, orosz, szláv, román
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 23.50cm
Súly:
0.40kg
Kategória:
A konferencia megnyitója / Opening of the conference / Eröffnung der Konferenz
Balassa Iván, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke üdvözlő szavai / president of
the Hungarian Ethnographic Society adress of welcome / der President Ungar-
ischen Ethnographischen Gesellschaft Begrüssungsrede 7
Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter megnyitó beszéde /
Minister of culture and public education opening speech / Minister für Kultur
und Unterrichtswesen Eröffnungsrede 8
Együttes ülés / Plenary session / Plenarsitzung 11
Ujváry Zoltán: Identitás és etnikum / Identity and ethnicity / Identitát und
Ethnikum 13
Bottli,Ján: K typológii etnickych jednotiek / Az etnikai egységek tipológiája /
Ön the tipology ot ethnic units / Ober die Typologie von ethnischen Einheiten 17
Ispas, Sabina: Universalitate specificitate aetno-culturalü in literatura popu-
lara: observalii asupra cintecului povestitor / Etnokulturális egyetemesség és
specifikum a népi irodalomban: észrevételek az elbeszélő énekkel kapcsolat-
ban /Ethnocultural universality and specification in folkliterature: reflection
concerning the epic songs / Ethno-kulturelle Universalitát und Spezifikum in
der Volksliteratur: Bemerkungen im Zusammenhang mit dem epischen Lied 21

I. szekció: Identitás és népi kultúra a nemzetiségek életében / Section 1. Identity and
ethnic culture in life of the nationalities / Identitüt und Volkskultur im Leben der Na-
tionalitáten 29
Almási István: A romániai magyar népzenekutatás / Research of hungarian
folkmusic in Roumania / Forschung der ungarischen Volksmusik in Rumánien 31
Balázs Lajos: A romániai népszokáskutatás időszerű feladatai / Present day
tasks of the research of folk customs in Roumania / Aktuelle Aufgaben der
Volksbrauchforschung in Románien 35
Bárth János: Egy magyarországi német falu (Nemesnádudvar) népessége
1857-ben / The population of a german village (Nemesnádudvar) in Hungary in
1857 / Die Bevölkerung eines deutschen Dorfes (Nemesnádudvar) in 1857 39
Bartha Elek: A vallás és a nemzeti kisebbségek néprajzi kutatása / Religion
and the ethnographic research of the national minorities / Die Religion und die
ethnographische Forschung im Kreis der national Minderheiten 47
Beck Zoltán: Zsilinszki János katonakönyve 1878-ból / The soldier's book of
János Zsilinszki from 1878 / Das Militárbuch von János Zsilinszki aus 1878 50
Bodnár Mónika: Adatok egy elmagyarosodott ukrán (ruszin) telepítésű falu -


Horváti (Chorváty) - történetéhez és néprajzához / Contribution to the history
and ethnography of a once ukran seftlement that has become a magyarized village
Horváti (Chorváty) / Angaben zur Geschichte und Ethnographie einer madjari-
sierten Siedlung Horváti (Chorváty) von ukrainischer Herkunft 55
Bodó Julianna: Etnikai jelképek és identitás / Ethnic symbols and identity /
Volkskundliche Symbole und Identitát 67
Boross Marietta: Jelek és feliratok a nagybörzsönyi textíliákon / Signs and
inscriptions on textile-works from Nagybörzsöny / Zeichen und Aufschrifte auf
den Textilarbeiten aus Nagybörzsöny 71
Borus János: Helyneveink térben és időben / Our place-names in space and ti-
me / Unsere Ortsnamen in Raum und Zeit 74
Bődi Erzsébet: Lengyel telepesek a borsodi tájon / Polish settlers in the region
of Borsod / Polnische Ansiedlers in der Region von Borsod 85
Cuceu, Ion: Folclorul problema identitálii etnice / A folklór és az etnikai
identitás problémája / Folklore and the problem of ethnic identity / Die Folklo-
re und das Problem der ethnischen Identitás 88
Cuceu, Maria: Cercetarea interferenjelor narative pe haza cataloagelor tipolo-
gice nalionale / A narratív interferenciális kutatás a nemzeti típuskatalógusok
alapján / Narrative interferential research on the bacis of the national type-kata-
logues / Die narrativ interferentiale Forschung auf Grund der nationalen Typus-
kataloge 90
Csobai Lászlóné: A magyarországi románok identitást hordozó intézményei a
két világháború között / Institutions comprising identity of the Roumanian in
Hungary between the two world wars / Institutionen der Rumánen in Ungarn
welche ihre Identitás zwischen den zwei Weltkriegen bewahrten 92
Csoma Zsigmond: A hagyományos gazdálkodási kép és az etnikai azonosság-
tudat a Kárpát-medencében (18-19. sz.) / Traditional image of economy and
the ethnical identity in the Carpathian basin (18th-19th centuries) / Das tradi-
tionelle Wirtschaftsbild und die ethnische Identitás im Karpaten-Becken
(18.-19. Jh.) 97
Dánielisz Endre: Kétnyelvű (román-magyar) népdalok a bihari tájakon / Bi-
lingual (roumanian-hungarian) folksongs in the region of Bihar / Zweisprachige
(rumánische-ungarische) Volkslieder in der Region von Bihar 108
Danter Izabella: Temetkezési szokások Délnyugat-Szlovákia vegyes (magyar-
szlovák) lakosságú falvaiban / Burial customs in the villages with mixed (hunga-
rian-slovakian) population in southwestern Slovakia / Beerdigunsgebráuche in
den Dörfern mit gemischter (slowakischen und ungarischen) Bevölkerung in der
südwestlichen Slowakei 111
Deáky Zita: A bábák interetnikus közvetítő szerepe és kapcsolatai / The inter-
ethnical intermediating role and connections of the midwives / Die interethnis-
che und vermittlende Rolle und beziechungen der Hebammen 114
Diviéanová, Anna (Gyivicsán Anna): Modely tradiénej kultúry v súéasnosti -
ako prejavy etnickej identity / A hagyományos kultúra jelenkorban létező mo-
delljei - mint az etnikai identitás megnyilvánulásai / Present day models of the
traditional culture as manifestation of ethnic identity / Zeitgemásse Modelle der
traditionellen Kultur - als Manifestation der ethnischen Identitát 121
Dorinel, Ichim: Portul popular romanesc al ceangailor moldoveni / A moldvai
csángók román népviselete / The Roumanian folk costume of the Csángó peop-
le in Moldva / Die rumánische Volkstracht des csángó Volkes in Moldau . . . 126
Dugan: Problematika etnologkog prouéavanja Srba u Madarskoj /


történeti-néprajzi gyűjtemény) / Órisziget - Siget in der Wart an art memorial
ensemble in situ and a historic-ethnographic collection / őrisziget - Siget in der
Wart - ein Kunstensemble in Situ und eine historische volkskundliche Sammlung 199
Grin Igor: A szerb és horvát népköltészeti hagyományok magyarországi kuta-
tásáról (A kezdetektől 1975-ig) / Ön the research of Serb and Croation tradi-
tions in Hungary (from the beginnings to 1975) / Ober die Forschung der serbi-
schen und kroatischen Traditionen in der Volksdichtung (von den Anfüngen bis
1975) 206
Halász Péter: A moldvai csángók magyarságtudatáról / About the hungarian
identity of the csángó people in Moldva / Über die ungarische Identitát der
Csángó in Moldva 213
Hirnök, Katarina: Slovenski poljedelski sezonski delavci v kelezni zupaniji v
20. stoletju / Vas megyei szlovén mezőgazdasági idénymunkások a 20 század-
ban /Slovenian agricultural Season-Workers in the County of Vas in the 20th
century / Slowenische landwirtschaftliche Season-Arbeiter im Komitat Vas im
20-sten Jahrhundert 216
Idánoni, Doina: Rolul structurilor plastico-decorative ale ceramicii transilvá-
nene in relevarea identitütii etnice a olarilor / Az erdélyi kerámia formakincsé-
nek és dekorációs szerkezetének szerepe a fazekasok etnikai identitása kimutatá-
sában / The role that the variety in shape and the structure of decoration of the
ceramics in Transylvania can play in revealing the ethnic identity of the potters /
Die Rolle der Form-Reichheit und Dekorationsstruktur'von siebenbürgischer
Keramik in der Nachweisung der etnischen Identitát von den Töpfern 223
Jacobi, Theresia: Die Burgwülder Weinbauern aus Perbál / A Perbálról szár-
mazó burgwaldi szőlősgazdák I Winegrowers in Burgwald who have come from
Perbál 226
Jech, Jarondr: Das Identitlitsbild der nationalen Minoritüten in ihrer Folklo-
re /A nemzeti kisebbségek identitásképének tükröződése folklórjukban / The
consciousness of identity with national minorities reflected in their folklore 233
Kadefábková, Jaroslava: Proces integrace a lidová kultura v etnicky hetero-
genních lokalitách / Az integráció folyamata és a népi kultúra az etnikailag ve-
gyes településeken / The process of integration and the folk culture in settle-
ments of mixed ethnical population / Der Integrationsprozess und die Volskul-
tur in ethnisch gemischten Siedlungen 236
Kamocki, Janusz: A lengyel nemzeti kisebbség helyzete és lehetőségei az
1939-ben Litvániához csatolt területen / The conditions and prospects of the
Polish national núnoiity on the territory annected to Lithuania in 1939 / Die La-
ge und die Aussichten der polnischen Nationalminderheit auf dem Gebiet An-
nektiert von Litauen in 1939 246
Kapros Márta: Sajátosságok a Nógrád megyei németek női viseletében / Pe-
culiarities in the women's costume of the German in the county of Nógrád / Be-
sonderheiten in der Frauenstracht der deutschen im Komitat Nógrád 244
Kardalus János: A székelyföldi bútorfestés általános és sajátos jegyei / Gene-
ral and peculiar characteristics of the furniture painting in Székely country / All-
gemeine und besondere Merkmale der Möbelbemalung im Széklerland 251
Kerecsényi Edit: A Lendva-vidéki (szlovéniai) magyarok népi kultúrájának
ápolása / Fostering the folk culture of the Hungarian in the region of Lendva (in
Slovenia) / Das Kultivieren der Volkskultur unter den Ungarn in der Region
Lendva in Slowenien 256
Keszeg Vilmos: Identitásváltás. Megjegyzések a periferikus tudás entrópia-


módosulásához / Change of identity-comments on the enthropic modification
of peripheric knowledge / Ein Wechsel der Identitát - Bemerkungen zur enthro-
pischen Modifilcation des peripherischen Wissens 259
Kiss Mária: Tradicionális szokások a százhalombattai szerbeknél / Tradi-
tional customs with the Serb in Százhalombatta / Traditionelle Gebrauche unter
den Serben in Százhalombatta 263
Kotics :József: Gömöri méz- és viaszkereskedők / Dealers in honey and wax in
Gömör / Honig- und Wachshandler in Gömör 265
Kovács Endre: A bodzafa kultuszának kérdése a doroszlói néphagyomány-
ban / The cult of the eldertree in the folk tradition of Doroszló / Der Kult des
Holunderbaums in der Volkstradition von Doroszló 270
Kozar-Mukié, Marija: Slovenci v Taranyu / Taranyi szlovének / Slovenians
from Tarany / Slowenen in Tarany 277
Kriza Ildikó: Etnikus identitás, nemzeti önismeret / Ethnic identity, national
self-knowledge / Ethnische Identitat, nationale Selbstkenntnis 283
Krupa András: Az identitás tükröződése az alföldi szlovákok visszaemlékezé-
seiben / Reflection of identity in the reminiscensies of the Slovakian inhabitants
of the great Hungarian plain / Die Spiegelung der Identitat in den Rückerinne-
rungen der slowakischen Bevölkerung auf der groBen ungarischen Tiefebene . 287
Lakatos Menyhért: A cigányság törzsi és nemzetségi kérdései / Tribal and clan
problems of the Gypsy / Probleme im Stammes - und gentilwesen der Zigeuner 291
Lantosné Imre Mária: Egyesületek, vallásos társulatok közösségteremtő szere-
pe (Egy német nemzetiségű falu a két háború között) / The role of societies and
religious unions in creating a community (A village of German nationality be-
tween the two wars) / Die Rolle der Vereinen und religiösen Gesellschaften die
eine Gemeinde formen können (Ein Dorf von deutscher Nationalitát zwischen
den zwei Kriegen) 295
Limbacher Gábor: Egy vallási szokás népi elnevezésének és sajátosságainak
elemzése interetnikus szempontból: a palóc „vendégség" és a szlovák
„host'ina" / Analysis of the characteristics and the vernacular name of a reli-
gious custom from interethnic aspect: „entertainement of guests" (»vendégség")
among the Palóc and „host'ina" among the Slovakian / Die Analyse der volks-
tümlichen Benennung eines religiösen Gebrauchs und seiner Eigenart vom inte-
rethnischen Gesichtspunkt; das „Gastmahl" („Vendégség") der Palóc-Gruppe
und die „Host'ina" bei den Slowaken 299
Lukié-Krstanovié, Miroslava: Solidarnost kao etiéki i ideolo§ki fenomen Srbi u
Kanadi / A szolidaritás mint etikai és ideológiai jelenség a kanadai szerbeknél /
Solidarity as an ethic and ideological manifestation among the Serb in Canada /
Die Solidaritk als ethische und ideologische Manifestation unter den Serben in
Kanada 305
Malakhova, Irina Alexandrovna: Role peculiarities of ethnoreligious culture
of small groups / Kis népcsoportok népi vallásos kultúrájának sajátos szerepe /
Die eigenartige Rolle der volksreligiösen Kultur der kleinen Volksgruppen . 313
Marin, Cátálina: Prelucrarea pe calculator a datelor privind bunurile culturale
din domeniul etnografiei / A néprajz kulturális javainak számítógépes adatfel-
dolgozása / Data processing of the cultural treasure of ethnography by compu-
ter / Datenanalyse der kulturellen Schatze der Ethnographie durch Komputer-
verarbeitung 315
Markel, Hanni: Siebenbürgisch-süchsische Volkskunde der letzten Jahre / Az


Eperjessy Ernő

Eperjessy Ernő  további könyvei

Népi színjátékok és maszkos szokások - Ujváry Zoltán - Régikönyvek
30%
4 700 Ft 3 290 Ft (30%)
Antikvár könyv
Szállj el, fecskemadár (dedikált) - Ujváry Zoltán - Régikönyvek
40%
2 000 Ft 1 200 Ft (40%)
Antikvár könyv
3 200 Ft
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...