Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Rendszerszemléletű munkaszervezés

Rendszerszemléletű munkaszervezés - Lipták, Frantisek - Régikönyvek
Rendszerszemléletű munkaszervezés - Régikönyvek Rendszerszemléletű munkaszervezés - Régikönyvek Rendszerszemléletű munkaszervezés - Régikönyvek Rendszerszemléletű munkaszervezés - Régikönyvek Rendszerszemléletű munkaszervezés - Régikönyvek
(0 vélemény)
Fordítók:
Pfeifer Dániel
Borító tervezők:
Schubert Péter
Kiadó:
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás éve:
1981
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
Nyomtatott példányszám:
3.200 darab
ISBN:
9632209982
Kötés típusa:
fűzött keménykötés
Terjedelem:
455 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
Előszó

ELSŐ RÉSZ / ELMÉLET
I. Általános elméleti bevezetés
1.1 Ideológiai alapok
1.2 A rendszerszemléletű munkaszervezés elméleti alapjai

2. A rendszerelmélet kiindulási pontjai
2.1 Általános rendszerelméleti alapismeretek
2.1.1 A rendszer fogalmának meghatározása
2.1.2 A rendszerek osztályozása
2.1.3 A rendszer jellemzői és tulajdonságai
2.2 Rendszerszervezés, rendszerelemzés és rendszerszemléletű meg-
közelítés
2.2.1 A rendszerszervezés
2.2.2 A rendszerelemzés
2.2.3 A rendszerszemléletű megközelítés
2.2.4 Példák a rendszertudományok alkalmazására vállalaton belüli
szervezési problémák megoldása során

3. Kiindulási pontok a munkaszervezés elméletében
3.1 A tudományos-technikai forradalom és a szervezéselmélet .


3.2 A szervezéselmélet Lenin életművében 76 5. A munkaszervezeti rendszerek racionalizálásának és tervezésé-
3.3 Paraméteres megközelítési módok a munkaszervezés elméleté- nek elemzése — a MÉREL módszer
ben 81 5.1 A munkaszervezés objektumainak tanulmányozása — alapvető
3.3.1 Az elsődleges paraméterek jellemzői a munkaszervezés elméleté- koncepciós megközelítések
ben 83 5.1.1 Az összetevők szerinti megközelítés
3.4 A rendszerszemléletű munkaszervezés kiindulási pontja — az 5.1.2 A komplex megközelítés
emberi munkatevékenységek megvalósítási ciklusa 97 5.1.3 A rendszerszemléletű megközelítés
3.4.1 Az emberi munkatevékenységek megvalósítási ciklusának lé- 5.2 A MÉREL módszer egyes lépéseinek leírása
nyege 100
3.4.2 Az emberi munkatevékenységek megvalósítási ciklusának sajá- 6. A mintavételes vizsgálatok zonális módszere — A MÉREL mód-
tos jegyei 104 szer alkalmazásához szükséges információk gyűjtésénél alkal-
3.4.3 Példák az emberi munkatevékenységek ciklusának szemlélteté- mazott rendszerszemléletű megközelítés
sére 111 6 1 A zonális megközelítés lényege
6.2 A munkaszervezeti rendszer többoldalú tanulmányozása
MÁSODIK RÉSZ / MÓDSZERTAN 6.2.1 A zonális mintavételes módszer vázlatos alapelvei, technikái és
tartalma
4. A munkaszervezés objektumának meghatározása munkaszerve- 62.2 A mintavételes vizsgálatok zonális módszerével megállapítható
zeti rendszerrel 121 információk köre
4.1 A munkaszervezeti rendszer leírásának módszertani meghatá-
rozása 121 7. A munkaszervezeti rendszerek modellezése
4.2 A munkaszervezeti rendszer körülhatárolása jellemzői alapján 134 7.1 A modellek fogalma és fajtái
4.2.1 A munkaszervezeti rendszer jellemzőkkel való körülhatárolásá- 7.2 A munkaszervezeti rendszer modellezési lehetőségeinek meg-
nak alapelvei 149 határozása
4.2.2 Eljárás a munkaszervezeti rendszer körülhatárolására a munka- 7.2.1 Verbális modellek felhasználása a munkaszervezeti rendszerek
szervezés objektumán 151 tanulmányozásában
4.3 A tudományos-technikai forradalom által kiváltott változások 7.2.2 A munkaszervezeti rendszerek modellezésénél használható szúr
a munkaszervezeti rendszerekben 156 bolikus kifejező eszközök áttekintése
4.3.1 A munkaszervezeti rendszer funkciója 158 7_23 A sematikus modellek alkalmazása a munkaszervezeti rend-
4.3.2 Bemenetek a munkaszervezeti rendszerbe 159 serek tanulmányozásában
4.3.3 A munkaszervezeti rendszer kimenetei 160 72.4 Áttekintés a matematikai modellek egyes kifejező eszközeiről
4.3.4 A munkaszervezeti rendszer elemei 161 7.2.5 Az operációkutatási modellek felhasználása a munkaszervezeti
4.3.5 Transzformációs folyamat a munkaszervezeti rendszerben . . 163 rendszerek tanulmányozásában
4.3.6 Interakciók a munkaszervezeti rendszer technikai és társadalmi 7.2.6 Kombinált modellek alkalmazása
elemei között 163 7.3 A szimuláció fogalma és fajtái
4.3.7 A munkaszervezeti rendszerek értékelésének ismérvei 164


HARMADIK RÉSZ / ALKALMAZÁSOK 1.1.2 A központi racionalizáló munkacsoport (team) kinevezése és
felkészítése
8. Szemléltető példák a gyakorlati alkalmazásra 263 1.2 Az üzem- és munkaszervezési program készítésének folyamata
8.1 A munkaszervezeti rendszerek tanulmányozásának modellszerű 1.2.1 Első lépés. Az általános problémák körülhatárolása, az objek-
megközelítése 263 tumok (üzemek, gyáregységek) és a problémakörök kijelölése
8.1.1 Sematikus modellek a munkaszervezeti rendszer kapacitásának 1.2.2 Második lépés. A minősítési lapok elkészítése
tanulmányozásához 263 1.2.3 Harmadik lépés. A minősítési lapok osztályozása és korrekciója
8.1.2 A racionalizálás irányát meghatározó diagnosztizáló modell 1.2.4 Negyedik lépés. A komplex problémák felmérése és leírása .
(a MÉREL eljárás alkalmazásának II. és III. lépése) 265 1.2.5 Ötödik lépés. A komplex problémák értékelése és korrekciója
8.1.3 Az anyagáramlások és a műveletek elemzésének kombinált megoldásuk szempontjából
modellje (a MÉREL módszer IV. lépésének alkalmazása) .. . . 269 1.2.6 Hatodik lépés. Az üzem- és munkaszervezési program első vari-
8.1.4 Specializált üzem modellszerű ábrázolása (a MÉREL módszer ánsának kidolgozása
I. lépésének alkalmazása) 279 1.2.7 Hetedik lépés. Az üzem- és munkaszervezési program első va-
8.1.5 Munkaszervezeti rendszer modellszerű ábrázolása — Vállak- riánsának véleményezése
ton belüli vasúti szállítás 280 1.2.8 Nyolcadik lépés. A Csepel Művek üzem- és munkaszervezési
8.1.6 Egyszerű gazdaságmatematikai modell laboratóriumi vegy- programjának pontosítása és összeállítása
ellenőrzés működésének értékelésére (a MÉREL módszer al- 1.2.9 Kilencedik lépés. Az üzem- és munkaszervezési program jóvá-
kalmazásánál IV. lépés) 288 hagyása
8.2 A sorban állási modell a termelőberendezések együttes ki-
szolgálási problémájára (a MÉREL módszer IV., V. és VI. 2. A műszakidő jobb kihasználása a veszteségidő csökkentésével
lépésének alkalmazása) 290 2.1 A probléma megfogalmazása
8.3 A Monte-Carlo szimulációs módszer alkalmazása a termelő- 2.2 A szervezési célok megoldásának előkészítése, megvalósítás
berendezések üzemképességének vizsgálatában (a MÉREL értékelés, felhasználás
módszer V., VI. és VII. lépése) 315 2.2.1 Első lépés. A kiválasztott üzem munkaszervezeti rendszerének
8.4 Példa az iparvállalati anyagkezelés rendszerszemléletű meg- kijelölése és a megoldandó komplex problémák körülhatárolá&-
szervezésére 323 2.2.2 Második — harmadik lépés. A munkaszervezeti rendszer diag.
8.5 Kísérlet az iparvállalat rendszerszemléletű leírására 332 nosztizálása és a megoldandó problémák dezaggregálása . . . .
12.3 Negyedik lépés. A dezaggregált problémák megoldása
FÜGGELÉK / A MUNKASZERVEZETI RENDSZER 2.2.4 Ötödik — hatodik lépés. A részproblémák megoldásának agg
MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSAI regálása, valamint szintetizáló értékelése
2.2.5 Hetedik lépés. A szervezési változások realizálási tervének össze
1. A Csepel Művek üzem- és munkaszervezési programja 347 állítása
1.1 A módszer alkalmazásának feltételei 347 2.2.6 Nyolcadik lépés. A szervezési változások megvalósítása . . .
1.1.1 A politikai és gazdasági szervek döntése az üzem- és munka- 2.2.7 Kilencedik lépés. A szervezési változások hatásának és kövei
szervezés fő irányairól 347 kezményeinek értékelése


2.2.8 Tizedik — tizenegyedik lépés. Korrigációs változások és a szer- Szervezés a Csepel Művek Híradástechnika! Gépgyára Gépgyár-
vezési objektum működésének ellenőrzése, az eredmények érté- tó üzemében (a MÉREL módszer harmadik lépése)
kelése 393 A dezaggregált problémák megoldása
A vizsgálat tapasztalatai

3. A munkahelyek számának csökkentése (a MÉREL módszer Irodalom
első lépése) 395
3.1 A munkahelyek és a munkakörök felmérése és elemzése a Cse-
pel Művekben 396
3.1.1 A munkahelystruktúra és a létszám kapcsolata 397
3.1.2 A tevékenységstruktúra és a létszám kapcsolata 401
3.1.3 A munkaerő szakképzettségi struktúrája és a létszám kapcsolata 402
3.2 Az elemzés tapasztalatai 403

4. Szervezés a Csepel Művek Acélműve Mechanikus üzemében
(a MÉREL módszer első, második, harmadik lépése) 405
4.1 Első lépés. A munkaszervezeti rendszer meghatározása és a
komplex probléma körülhatárolása 405
4.1.1 A munkaszervezeti rendszer körülhatárolása 406
4.1.2 A munkaszervezeti rendszer hatásköre 406
4.1.3 A munkaszervezeti rendszer alrendszerei 407
4.1.4 Az alrendszerek és azok összetevőinek körülhatárolása 407
4.1.5 A munkaszervezeti rendszer belső környezete 416
4.1.6 A munkaszervezeti rendszer interakciói és kapcsolatai 417
4.1.7 A munkaszervezeti rendszer szervezete 422
4.1.8 A munkaszervezeti rendszer bemenetei és kimenetei 427
4.1.9 A munkaszervezeti rendszer transzformációs folyamata 427
4.2 Második lépés. A körülhatárolt munkaszervezeti rendszer
diagnosztizálása 427
4.2.1 A munkaszervezeti rendszer kapcsolatainak diagnosztizálása 429
4.2.2 Az alrendszerek kapcsolatainak diagnosztizálása 430
4.2.3 Az I. alrendszer (anyagelőkészítés) diagnosztizálása 432
4.2.4 A II. alrendszer (süllyesztékes kovácsolás) diagnosztizálása 433
4.2.5 A III. alrendszer (a termékek végső megmunkálása) diagnoszti-
zálása 437


Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...