Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A bölcselet története főbb vonásaiban

A bölcselet története főbb vonásaiban - Kecskés Pál - Régikönyvek
A bölcselet története főbb vonásaiban - Régikönyvek A bölcselet története főbb vonásaiban - Régikönyvek A bölcselet története főbb vonásaiban - Régikönyvek A bölcselet története főbb vonásaiban - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Szent István-Társulat
Kiadás éve:
1943
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
2.
Nyomda:
Stephaneum nyomda
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
712
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.50cm, Magasság: 23.50cm
Kategória:
TARTALOMJEGYZÉK.

Oldal
ELŐSZÓ 3
BEVEZETÉS 4
1. A bölcselet és a bölcselettörténet. 1. Bölcselet, tudomány, világ-
nézet, vallás. 2. A bölcselet történetének jelentősége. 3. A böl-
cselettörténet módszerei. 4. A bölcselettörténet felosztása

I. RÉSZ. A KELETI BÖLCSELET 17
1. Az ind bölcselet 18
2. A Rig-véda himnuszai. 1 Irodalom- és művelődéstörténeti adatok
2. Az egységretörekvés első nyomai. 3. A himnuszok etikai tar-
talma 19
3. A bráhmanák és az upanisadok eszmevilága. 1. A bráhmanák böl-
cselete. 2. Az átman es a Biahman azonosítása az upanisadokban.
3. Panteisztikus világmagyarázat. 4. A lélek és a világ azonossága.
5. A lélekvándorlás (szanszára). 6. A megváltás (moksa) 21
4. A bölcseleti rendszerek. I. A njája- és a vaisésika-rendszer. 1. For-
rásai. 2. A vaisésika-szutra kategória-rendszere. 3. A njája-
logika. - II. A szánkhja-rendszer. 1. Jellege. 2. Dualisztikus
világmagyarázat. - III. A jóga. 1. A rendszer jellege. 2. A jóga-
gyakorlatok. 3. A Mahábhárata gondolatvilága. - IV. A buddhiz-
mus. 1. Buddha. 2. A négy nemes igazság. 3. A buddhista böl-
cseleti iskolák. 4. A szarvasztivadin. 5. A szautrantika. 5. Dharma-
kirti. 7. A jógacsára. 8. A sunjaváda. 9. A dzsinizmus és Csárváka
tana. - V. A vedánta. 1. A kettős igazság elve. 2. Az alacsonyabb-
rendű tudás. 3. Az igazi tudás 25
összefoglalás 39

II. A kínai bölcselet 41
5. Az ókor. 1. Az ősi vallásos könyvek világszemlélete. 2. Konfucius
3. Mencius. 4. Teng Hsi. 5. Lieh-ce. 6. Dzsuang-cé. 7. Me-Ti
8. A mehista iskola 42
6. A középkor 48
7. Az úfkor. 1. Tsu-Hsi dualizmusa. 2. Wang-Jang-Ming idealiz-
musa 49
összefoglalás 52

II. RÉSZ. A GÖRÖG BÖLCSELET 59
L korszak. Az ión-dór természetbölcselet 62
8. A miletosi természetbölcselők. 1. Thales. 2. Anaxirnandros. 3. Anaxi-
menes. 4. Eredmény 63
9. Hérakleitos. 1. Élete. 2. A tűz, mint ősprincipium. 3. Isten, lélek,
erkölcsiség. 4. Jelentősége 65
10. Az eleáták. 1. Xenophanes teológiája. 2. Parmenides metafizikája
3. Zenon aporiál. 4. Melissos 68


Oldal
11. Empedokles és .Anaxagoras világképe. 1. Empedokles. 2. Anaxa-
goras. 3. Apolloniai Diogenes 73
12. Az atomizmus.1. Leukippos•és Demokritos 2. A világkép. 3. A lé-
lek, a megismerés. 4. Etika. 5. Az atomizmus jelentősége 76
13. A pythagoreusok. 1. Pythagoras és az orfikus szövetség. 2. A szám-
metafizika. 3. A kozmosz. 4. A pszichológia. 5. Jelentőségük 80
Összefoglalás 83

II. korszak. Az attlkai bölcselet
14. A szofisták. 1. Működésük jellege. 2. Protagoras relativizmusa,
Gorgias nihilizmusa. A gyakorlati szkepticizmus. 3. Hatásuk . 69
15. Sokrates. 1. Élete és működése. 2. Tudás és erény kapcsolata.
3. A párbeszédes módszer. 4. Sokrates politikai és vallási nézetei.
5. Jelentősége 92
16. A sokratesi iskolák. 1. A megarai iskola (Euklides). 2. A cinikus
iskola (Antisthenes, Diogenes, Krates). 3. A kyrenei iskola (Aris-
tippos) 97
17. Plafon. 1. Élete, művei, bölcseletének jellege. 2. Az idea-tan
3. A természet. 4. A lélek. 5. Etika. 6. Politika. 7. Platon gondo-
latai a mílvészetről. 8. Jelentősége. 9. Az Akadémia 99
18. Aristoteles. 1. Élete és művei. 2. Bölcseletének jellege. 3.--Ismeret-
elmélet és logika. 4. Metafizika. 5. Természetbölcselet. 6. Lélek-
tan. 7. Etika. 8. Politika. 9. Esztétika. 10. Aristoteles jelentősége 118
Összefoglalás 145

III. korszak. A hellenizmus bölcselete 151
I. Az etikai és vallásbölcseleti rendszerek 152
19. A stoicizmus. 1. Az iskola jellege, filozófusai. 2. Logika. 3. Meta-
fizika. 4. Etika. 5. A későbbi Stoa. 6. A stoiciimus jelentősége 152
20. Az epikureizmus. 1. Epikuros. 2. Ismerettan. 3. Fizika. 4.. Etika 157
21. A szkepticizmus. 1. Keletkezésének körülményei, főbb képviselői.
2. Érvei a megismerés bizonyossága ellen. 3. Isten és a természet
megismerhetősége ellen. 4. Etikája 159
22. Az eklekticizmus és a szinkretizmus. 1. A római eklekticizmus
(Cicero, Varro.) 2. A filozófia és a vallás kapcsolása. 3. Az alexan-
driai szinkretizmus. Philon vallásfilozófiája. 4. Az újpytha,goreiz-
mus. 5. Plutarchos 162
23. Az újplatonizmus. 1. Jellege. 2. Világképe. 3. Erkölcstan. 4. Esz-
tétika. 5. Az újplatonikus iskolák. 6. Jelentősége 166
Összefoglalás • 173

II. A keresztény palriszlikus bölcselet 176
24. A keresztény bölcselet kezdetei. 1. Kereszténység és bölcselet. 2. Az
apologéták. Szent Jusztin. 3. A gnoszticizmus és ellenfelei. 4. Az
alexandriai iskola. 5. Szent Athanáz, Nagy Szent Vazul, Nyssai
Szent Gergely 176
25. Szent Ágoston. 1. Élete és művei. 2. Világnézete általános vonásai
3. Ismeretelmélete. 4. Istentana. 5. Lélektana. 6. Etikája. 7. Állam-
tana és történetszemlélete. 8. Jelentősége 186
26. A palriszlikus kor utolsó századai. 1. Nyugati írók és filozófusok
Boéthius. 2. Kelet tudósai. 3. A pseudodionysosi iratok. 4.,Da-
maszkuszi Szent János 197
Összefoglalás 202


Oldal
III. RÉSZ. A KÖZÉPKORI BÖLCSELET 206
I. korszak. A skolasztika kialakulása 212
27. A filozófia a középkori tudományosság kezdetén. I. Alkuin, Hraba-
nus Maurus. 2. Filozófia és teológia viszonyának a kérdése.
3. Egyeztetők 213
28. Scolus Eriugena. 1. Élete és művei. 2. Világképe. 3. Jelentősége 215
29. Szent Anzelm. I. Élete és művei. 2. Tanítása a hit és ész viszo-
nyáról. 3. Ismeretelmélete. 4. Istenbizonyítása. '5. Jelentősége 218
30. Az universaliák kérdése. 1. Fogalom és tárgy viszonya. 2. A korai
középkor túlzó realizmusa és antirealizmusa. 3. A realisták és anti-
realisták harca a XII. században : Roscelin, Champeauxi Vilmos.
4. A chartresi iskola realizmusa. 5. Bathi Adelard. 6. De la Porrée
Gilbert 221
31. Abaelard. 1. Élete és művei. 2. A dialektikus módszer kifejlesztése
3. Az universaliák kérdésének megoldása. 4. Abealard etikája.
5. Jelentősége 227
32. A skolasztikus szintézis első kísérletei. 1. Az eredmények össze-
gezése. 2. Hugo, Richardus a St. Victore. 3. Salisbury János. 4.
Alanus de Insulis 230
33. Az arab és a zsidó bölcselet. 1. Az arab bölcselet általános jellege.
2. Alkindi, Alfarabi, 3. Avicenna. 4. Averroás. 5. Ibn Gebirol.
6. Maimonides 232
Össze foglalás 238

II. korszak. A skolasztlka virágkora 242
34. Szent Bonaventura és köre. 1. Ez irány jellege és főbb követői
2. Ismerettan. 3. Hit és tudás viszonya. 4. A teremtett világ
5. Lélektan 244
35. Nagy Szent Albert. 1. Élete és művei. 2. Nézete hit és tudás viszo-
nyáról. 3. Aristotelikus és platonikus tanai. 4. Természettudo-
mányos ismeretei. 5. Jelentősége 250
36. A latin averroizmus. 1. Brabanti Siger élete és művei. 2. Tételei
3. Az averroizmus elleni harc 254
37. Aqui/16i Szent Tamás. 1. Élete és művei. 2. Bölcseletének jellege
3. Ismeretelmélete. 4. Hit és tudás viszonya. 5. Metafizikája
6..Istentana. 7. Természetbölcselete. 8. Lélektana. 9. Etikája és
társadalomelmélete. 10. Esztétikája. 11. Hatása 257
38. Az empirikus és matematikai irány. 1. Grossetéte Róbert
2. A Summa philosophiae. 3. Bacon Rogér. 4. Witelo, Rajmundus
Lullus 279
39. Független irányú skolasztikusok. 1. Genti Henrik. 2. De Fontaines
Gottfried. 3. Aegidius Romanus. 4. Durandus a S. Portiano 283
40. Duns Scolus. 1. Élete és művei. 2. Ismeretelmélete. 3. Metafizikája
4. Istentana. 5. Lélektani és etikai nézetei. 6. Jelentősége
7. A Grammatica Speculativa 285
Összefoglalás 294

III. korszak. A skolasztlka hanyatlása 301

41. A nominalizmus. 1. Aureoli Péter. 2. Ockham élete és művei
3. Ismeretelmélete. 4. Tudományelmélete. 5. Kritikája a meta-
fizikáról. 6. Autrecourti Miklós, Mirecourti János, Bradwardine
Tamás. 7. Buridán, d'Ailly Péter, Gerson. 8. A nominalizmus ter-
mészetbölcselete : Buridán, Szászországi Albert, Oresmei Miklós.
9. Államfilozófiája : Páduai Marsilius 302


Kecskés Pál

Kecskés Pál  további könyvei

Az erkölcsi élet alapjai - Kecskés Pál - Régikönyvek
30%
2 400 Ft 1 680 Ft (30%)
Antikvár könyv
A keresztény társadalomszemlélet irányelvei - Kecskés Pál - Régikönyvek
50%
3 500 Ft 1 750 Ft (50%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...