Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A szekularizáció Katolikus erkölcstan és gazdasági haladás

A szekularizáció - Tóth Tihamér - Régikönyvek
A szekularizáció - Régikönyvek A szekularizáció - Régikönyvek A szekularizáció - Régikönyvek A szekularizáció - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Tóth Tihamér összegyűjtött munkái - IX. kötet
Kiadó:
Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója
Kiadás éve:
1935
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
2.
Nyomda:
Stephaneum Nyomda R. T.
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
302 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.40kg
Kategória:
Előszó ...

I. RÉSZ.

Első fejezet. A katolikus egyház vagyonszerzési joga álta'

Az egyházi vagyon fogalma. — Van.e az Egyháznak joga
vagyont szerezni? — Az Egyház ezt a jogát nem az államtól
kapta, hanem természetéből folyik az. — Ellenvetés Szent Ágos.
tonból. — Az Egyház nézete e kérdésről. — Az egyházi javak
tulajdonosa az állam? a hívek? — a szegények? — Neon; ha.
nem a részleges Egyház, mint elsődleges és az egyetemes Egyház,
mint másodlagos jogalany. — A célvagyonelmélet.

Második fejezet. Az egyház vagyonjoga hazánkban. A holtkézi
törvények. ... 25-37
Különbség a magyar és az idegen jogrendszerek közt. —
Alapítóink nem a szenteket jelölik meg az egyházi vagyon tulaj.
donosaiúl. — Törvények az Egyház vagyonszerzési jogáról. —
A holtkézi törvényekből támadó nehézség. — E törvények tör.
téneti áttekintése. — Ma már hatályon kívül vannak.

II. RÉSZ.

Első fejezet. A magyar katolikus egyházi vagyon eredete.
Első szakasz. Az egyházi javak nem állami eredetűek 45-52
Az egyházi javak adományozása idejében még nem voltak
államjószágok. — A honfoglalók felosztották az országot. —
Tudósaink véleménye e kérdésben. — Timon, Acsády, Karó.
csonyi, Marczali, Pauler, Günther nézetei. — Voltak-e felosz■
tatlan birtokok?
Második szakasz. Királyaink adományai 53-63
Tekintélyi érvek a királyi adományozás mellett. — Szalay,
Porubszky, Katona, Pauler, Lányi.Knauz véleményei. — A szál=
lásjog érvénye az egyházi javak szerzésében. — A királyok
sajátjukból adtak. — Az adománylevelek tanuságtétele. —
Királyaink körültekintő eljárása a tulajdonjog megállapításá.
ban. — A kihalt családok birtokainak adományozása. — A hűt=
lenség esetén a királyra szállott birtokok adományozása.
Harmadik szakasz. Magánosok adományai... 65-75
Az egyházi vagyon nagy részét magánosok adták. — Az ado.
mánylevelek tanusága. — A magánosok adományozásának


korlátozása. — A magvaszakadt családok birtokai. — Az egy=
háziak adománya. — Örökösödés a püspök után. — Élő egyhá= dése Kálmán király visszavételi rendeletéről. — Maguk a pápák
ziak adományai. — Az egyházi vagyon egyéb forrásai: mise= és főpapok is közreműködnek a jogtalanul ajándékozott királyi
oblációk, alapítványok, tizedek. — Az Egyház gazdálkodása. javak visszaszerzésében. — Későbbi királyaink ígéretei.

Második fejezet. A katolikus egyház örökös tulajdonjoga Második szakasz. A nagyjavadalmasok királyi kineveztetése 141-146
vagyonához. A főfelügyeleti és főkegyúri jog. — Szent István pápai

Első szakasz. Az adománylevelek sajátos kifejezései ... 81-89 engedély alapján töltötte be a püspökségeket. — Utána Zsig■
mondig valószínűleg a kánoni választás volt érvényben. —
Szent István adománylevelei. — Későbbi királyaink alapító Fordultak elő ugyan önkénykedések is. — Honnan magyaré.
oklevelei. — «Perpetua eleemosyna.» «Tanguam vestis pro.
pria ...» Legváltozatosabb kifejezések az örökös tulajdon= zandó a mai joggyakorlat?

jog mellett. — Ágoston Péter «elfogulatlansága». — A «dotatio» Harmadik szakasz. Az időközi jövedelmek lefoglalása... 47-152
jelentése.
Az időközi jövedelmeknek lefoglalása törvényellenes volt.—
Második szakasz. Az adományok szentesitése 91-96 A Tripartitum nem ad erre jogot. — Az ország mindig tlltako.
zott is ellene. — Királyaink ígéretei. Királyaink befolyása a
A «szankció» fogalma a diplomatikában. — Az alapítók jövedelem felhasználása tekintetében. — A Kollonich.féle
végakarata tiszteletben tartandó. — Túlvilági és földi bünte= egyezmény.
téssel való fenyegetés. — Példák a különféle szankciókra.

Harmadik szakasz. Az adományok későbbi megerősítése 97—toz ötödik fejezet. Az egyházi vagyon rendeltetése.

Királyaink az egyházi javakat mindig az Egyház jogos tulaj.
donának tartották. — Az adománylevelek átíratása és újólag Első szakasz. Adományok a lelkek üdvére ... 157— 6I

történt megerősítése. — A törvényes ajándékozási formák Az adományozók legtöbbje saját maga vagy rokonsága lelki
betartása. — A fölmerült kételyek eloszlatása. — A tatárjárás üdvösségét akarta előmozdítani az adomány által. «Pro
és a török uralom pusztításai az adománylevelek közt. animae nostrae salute.» — Példák Szent István alapítóleveleiből.
Későbbi oklevelek tanuskodása[.
Negyedik szakasz. A «secunda donatio» 103-108
A «secunda donatio» jelentése. — Törvényeink álláspontja Második szakasz. Az adományok egyéb céljai ... 163-172

a «secunda donatio» kérdésében teljesen megfelel az egyházi Hálából. — Az istentiszteletek fenntartására. — A hitszaka.
vagyon elidegeníthetetlen jellegének. — Az Idevágó főbb dás nem gyöngítette meg az Egyház tulajdonjogát. — Az ado.
törvények. mányok a katolikus egyházat illetik. — Tanügyi célok? —
A koronázás emlékére. — Kártérítésül. — Temetkezési jofg
Harmadik fejezet. Az egyházi vagyon sérthetetlensége tör. fejében. — Akiknek gyermekük pap vagy apáca volt. — Foga.
vényeinkben. 109-128 dalomból.

A szállásbirtok fogalma. — Kézai krónikája. — A Képes Kró.
nika mit mond róla? — Az Egyház a descensus hatályéval Harmadik szakasz. A katonaállítás kötelezettsége ... 173-180

kapta vagyonát. — Javait oly joggal bírja, mint a világi főurak. — Az adománylevelek erről mitsem tudnak. — Hallgatag
A Tripartitum tanuskodása. — Szent István törvényei. — kikötés? — A banderiális rendszer csak későbbi eredetű. —
Szepessy Mihály tévedése. — Analógia az angol fogból. — Törvényeink a nemességből kifolyólag egyaránt kötelezték
Szent László törvényei. — Sem az adományozók utódai, sem a katonáskodásra az egyháziakat és a világiakat. — Az aranybulla
főpapok nem nyúlhattak az egyházi vagyonhoz. — Kálmán 7. cikkelye. — A magyar főpapság mindig elüljárt az ország
király törvényei. — A későbbi korok törvényei. — Királyaink, védelmében. — A mai jogállapot.
mint az egyházi javak védői. — A koronázási eskü ígérete. —
Az 1848 : XX. t..c. z. és 3. §.ának értelme. Negyedik szakasz. A végvárak védelme 81-185

II. Ferdinánd leirata. — A Kollonich.féle egyezményben
Negyedik fejezet. Történeti nehézségek az Egyház tult‘jdono elbvállalt kötelezettség. — A püspökök önkéntes ajánlata. —
joga ellen. A javadalmak megadóztatása pápai engedéllyel. — Az ország
Első szakasz. Az egyházi javak visszavétele tiltakozása a királyok önkénykedései ellen.
... 133-139
Az Egyháznak ajándékozott javak visszavétele törvény.
ellenes volt. — Maguk az illető királyok beismerték, — Oka
volt a királyok neheztelése, — szegénysége. — Marczali téve. A gyakrabban idézett munkák jegyzéke ... t 92—t 94


KATOLIKUS ERKÖLCSTAN ÉS GAZDASÁGI
HALADÁS.
Első fejezet. A családi és társadalmi élet megszilárdítása 201
Második fejezet. A munka megnemesítése 207
Harmadik fejezet. A rabszolgaság eltörlése ... 221
Negyedik fejezet. Az őskeresztény kommunizmus... ... 231
Ötödik fejezet. Eyangeliumi szegénység és «munkakerülő szer.237
Hatodik fejezet. Az anyagi lovak értékelése ... 255
Hetedik fejezet. Katolikus országok gazdasági hanyatlása ... 267
Nyolcadik fejezet. A katolikus álláspont 285


Tóth Tihamér

Tóth Tihamér  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
800 Ft 560 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 600 Ft 1 120 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 500 Ft 2 000 Ft
10%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 600 Ft 1 440 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...