Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Amelia

Amelia - Henry Fielding - Régikönyvek
Amelia - Régikönyvek Amelia - Régikönyvek Amelia - Régikönyvek Amelia - Régikönyvek Amelia - Régikönyvek
(0 vélemény)

Az irodalomtörténetben "az angol regény atyja" megtisztelő címét viselő szerzőnek magyarul megjelent több műve közül legismertebb a számos kiadásban, sok ezer példányban közkézen forgó Tom Jones. Angliában az Amelia népszerűsége vetekszik a másik remekműével, noha a kettőnek nem cselekménye rokon.Ttom kalandok ifjú hőse, Amelia pedig hányatott életű családanya, aki züllött mágnások, fondorlatos jogászok, feslett nőszemélyek, kerítők cselvetései közepett kénytelen küzdeni erkölcseiért, s révbe segíti szívének éppenséggel nem makulátlan választottját gyermekeivel együtt. Az író szemlélete, stílusa, iróniája, elbeszélő hangja ejti rabul az olvasót mindkét regényben, a különbség annyi, hogy Tomot több iróniával, szépséges hősnőjét öbb érzelmes rokonszenvvel kezeli. Végül itt is minden jóra fordul, s a gonoszok az irgalmas hősnő jóvoltából enyhe büntetésben részesülnek. Érdekességben egyik olvasmány sem marad el a másik mögött.

Fordítók:
Borbás Mária
Borító tervezők:
Würtz Ádám
Kiadó:
Európa Könyvkiadó
Kiadás éve:
1969
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kner Nyomda
Nyomtatott példányszám:
12.300 darab
Kötés típusa:
fűzött egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
672
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 13.00cm, Magasság: 18.50cm
Súly:
0.55kg
Kategória:
ELSŐ KÖNYV

Első fejezet, amely a bevezetést tartalmazza, és a többi
Második fejezet, amelyben a történet elkezdődik. Néhány
megfigyelés az angol alkotmány kiválóságáról, valamint
egynémely különös eljárása békebíró hivatalában
Harmadik fejezet, amely a tömlöc belsejébe vezet
Negyedik fejezet, amely a tömlöcnek további titkait tárja fel
fel
Ötödik fejezet, Mr. Boothnak némely tömlöcbéli kaland-
jairól
Hatodik fejezet, amely beszámol Miss Matthews különös
magatartásáról, amikor Mr. Boothszal találkozott, tar-
talmaz továbbá némi erőfeszítést, bizonyítandó a józan
ész avagy a tekintély szavával, miszerint egy asszony
másnak is látszhatik, mint ami
Hetedik fejezet, amelyben Matthews kisasszony belefog
történetébe
Nyolcadik fejezet, amelyben Matthews kisasszony foly-
tatja a történetet
Kilencedik fejezet, amelyben Matthews kisasszony a törté-
net végére ér
Tizedik fejezet. Elmés társalgás a tömlöc asztalánál


MÁSODIK KÖNYV Hatodik fejezet, amelynek tartalma bizonnyal kedves lesz

némely Olvasónk szívének 127
Első fejezet, amelyben Booth kapitány belefog történetébe 63 Hetedik fejezet. A kapitány folytatja elbeszélését, s kitér
Második fejezet, amelyben Mr. Booth folytatja elbeszélé- bizonyos részletekre, amelyeket vélhetőleg nem min-
sét. Egynémely részlete e fejezetnek próbakőül szolgál- denki talál természetesnek 130
hat ifjú hölgyek használatára, ha kedvesük szívét óhajta- Nyolcadik fejezet, amelyben Booth úr tovább mesél 136
nák kifürkészni. Tanácslom azért, minden szerelmes Kilencedik fejezet, amelyben felettébb különös dolgokról
szíve hölgye jelenlétében olvasná el, önök pedig, höl- esik szó 144
gyeim, jól figyeljék meg, minő érzelmek tükröződnek Tizedik fejezet, melynek keretében egy sajátos levelet ol-
az ifjú arcán olvasás közben 67 vashatunk 149
Harmadik fejezet, amelyben az elbeszélés folytatódik; még Tizenegyedik fejezet, amelyben Mr. Booth beszámol Ang-
mindig a próbakő 72 liába való hazatéréséről 155
Negyedik fejezet. Mr. Booth folytatja elbeszélését. E feje- Tizenkettedik fejezet, amelyben Booth Úr elbeszélésének
zet során az olvasó pillantást vethet egy igen derék lelki- végére ér 159

pásztor jellemére, s szó esik némely gyengéd érzésekről
is 77
Ötödik fejezet, amely a szerencse különös forgandóságát NEGYEDIK KÖNYV
taglalja 8o
Hatodik fejezet, amelyben különös kalandokról esik szó 83 Első fejezet, amely titokteljes dologról szól 169
Hetedik fejezet, amelyben Booth tovább mesél. Újabb kü- Második fejezet, melynek befejező része vélhetőleg job-
lönös kalandok 89 ban megnyerendi az Olvasó tetszését, mint a bevezetése 173
Nyolcadik fejezet, amelynek olvastán alkalmasint megosz- Harmadik fejezet, amely a szerző bölcs megfigyelésein kí-
lanak a vélemények Mr. Booth magatartását illetően. 94 vül egyéb dolgokkal is foglalkozik 181
Kilencedik fejezet, amely az előzőktől igencsak eltérő eset- Negyedik fejezet, amely kedvező fényben mutatja Ameliát 189
ről számol be 98 Ötödik fejezet, amely az ártatlanság dicséretét zengi, s
egyéb komoly dolgokkal foglalkozik 192
Hatodík fejezet, amelyből kitetszik, hogy néhanapján
HARMADIK KÖNYV erőszak tétetik a szerelem nevén 200

Hetedik fejezet, amely igen sajátos, ám örvendetes esetről
Első fejezet, amelyben Mr. Booth tovább mesél 107 számol be 206
Második fejezet, amely gyengéd jelenetről számol be 109 Nyolcadik fejezet, amelyben különféle dolgokról esik szó 210
Harmadik fejezet, amelyben Mr. Booth felkerekedik. 115 Kilencedik fejezet, amelyben Amelia elmegy barátnéjával
Negyedik fejezet, amelyben a tengeren hajózunk '18 az oratóriumba 214

ötödik fejezet, amelyben megtudjuk, mi történt Booth
úrral, midőn Gibraltárba ért 123


ÖTÖDIK KÖNYV Nyolcadik fejezet, amelyben Mrs. Ellison talányosan vi-
selkedik 310
Első fejezet, amelyben az Olvasó régi ismerőssel találkozik 225 Kilencedik fejezet, amelyben igen furcsa esetről számolunk
(Első fejezet, amelyben egypár doktorról és számos pana- be 313
ceáról esik szó) 228
Második fejezet, amelyben Booth felkeresi a nemes lordot 232
Harmadik fejezet, amely főként Atkinson őrmester ügyeit HETEDIK KÖNYV
tárgyalja 237
Negyedik fejezet, amelynek tartalma nem igényel be- Első fejezet, amely igen kurta, következésképpen beveze-
vezetést 241 tésre nincs szükség 321
Ötödik fejezet, amely vitézi dolgokat tartalmaz 247 Második fejezet, amelyben kezdetét veszi Mrs. Bennet
Hatodik fejezet, amelyben az Olvasó figyelemre méltó története 323
dolgokat találhat 251 Harmadik fejezet. Mrs. Bennet történetének folytatása 331
Hetedik fejezet, amelyben sok mindenről esik szó 257 Negyedik fejezet. További folytatás 337
Nyolcadik fejezet. Bath ezredes vitézi magatartása 263 Ötödik fejezet. Mrs. Bennet történetének folytatása 342
Kilencedik fejezet, amellyel lezárul történetünk Ötödik Hatodik fejezet. További folytatás 351
Könyve 268 Hetedik fejezet. A történet további folytatása 357
Nyolcadik fejezet. További folytatás 361
Kilencedik fejezet. Mrs. Bennet történetének befejezése 366
HATODIK KÖNYV Tizedik fejezet, amely egyben utolsó a Hetedik Könyvben 370

Első fejezet. A szépségnek dicsérete, és egyéb fontos dol-
gok 275 NYOLCADIK KÖNYV
Második fejezet, amely házas Olvasóim szemében vélhe'tő-
leg nem tűnik fel természetellenesnek 28o Első fejezete a Nyolcadik Könyvnek 379
Harmadik fejezet, amelyben visszapillantunk egy kevéssé 284 Második fejezet, amely beszámol Mr. Booth sorstársairól 383
Negyedik fejezet, amely igen különös esetről számol be 290 Harmadik fejezet, amelyben Ellisonné asszony különösen
Ötödik fejezet, amely nem egészen természetellenes dolgo- viselkedik 386
kat tartalmaz 295 Negyedik fejezet, amely többek között James ezredes pél-
Hatodik fejezet, amelyben egy jelenetnek vagyunk tanúi, dás magaviseletét tartalmazza 392
mikor is Amelia viselkedését némely hölgyek bizonyára Ötödik fejezet. Néhány szó a szerzőkről. 397
gáncsolhatónak ítélik 300 Hatodik fejezet, amely inkább a szatíra, mintsem a dicsőítés
Hetedik fejezet, amely tanulságokban bővelkedik 305 felé hajlik 405
Hetedik fejezet, amely felettébb gondos tanulmányozást
igényel 409


Nyolcadik fejezet, amely komoly dolgokat tartalmaz 412 Harmadik fejezet, amelyben a maszkabálnak nem szokat-

Kilencedik fejezet, amely igen különös; és a kíváncsi Ol- lan s nem is meglepő következményeiről értesülünk

vasó különféle megállapításokra juthat belőle 418 Negyedik fejezet, amelyből a jelmezes mulatság következ-

Tizedik fejezet, amely filozófiai titkokban bővelkedik 423 ményeiről értesülünk

Ötödik fejezet, amelyben Bath ezredes megdicsőül

Hatodik fejezet. Olvasd, kártyás, és figyelj
KILENCEDIK KÖNYV
Hetedik fejezet, amelyben Trent kapitány meglátogatja

Booth urat
Első fejezet, amelyben a történet visszapillant 43 9 Nyolcadik fejezet, amely egy levelet s egyéb dolgokat
Második fejezet, amelyben a történet előrehalad 442 tartalmaz
Harmadik fejezet. Beszélgetés Harrison doktor és mások Kilencedik fejezet, amely figyelemre méltó dologról szól

között 448
Negyedik fejezet. Párbeszéd Booth és hitvese között 454
Ötödik fejezet, amelyben arról értesülünk, milyen beszél- TIZENEGYEDIK KÖNYV

getés zajlott le Amelia és Harrison doktor között, és mi

lett az eredménye 46o Első fejezet, amelyben nagyvilági jelenetnek vagyunk ta-

Hatodik fejezet, amely igen meglepő esetről tudósít, ami- núi

nőt aligha jegyzett még fel a történetírás 466 Második fejezet. Politikai ügyek

Hetedik fejezet, amelyből kitűnik, hogy a szerző mestere Harmadik fejezet. Mr. Trent históriája

ama fontos tudománynak, mit városi szóbeszédnek Negyedik fejezet, amely némi bajokról számol be

neveznek 473 Ötödik fejezet. Üröm és keserűség
Nyolcadik fejezet, amelyben két idegen jelenik meg 478 Hatodik fejezet, amely tragikus fordulatot tartalmaz
Kilencedik fejezet, amely ízelítőt ad korunk szellemességé- Hetedik fejezet, amelyben Mr. Booth nem egy kalandba

ből és humorából 484 keveredik
Tizedik fejezet, amelyben érdekes beszélgetés zajlik le a Nyolcadik fejezet, amelyben Amelia inkább szeretetre
tiszteletes, az ifjú lelkész, valamint az ifjú lelkész atyja méltó, semmint vidám színben tűnik fel

közt 491 Kilencedik fejezet, amelyben igen tragikus fejleményről

értesülünk

TIZEDIK KÖNYV

TIZENKETTEDIK KÖNYV

Első fejezet, amelyhez nem szükségeltetik bevezetés soi

Második fejezet, amelyből megtudjuk: mi történt a masz- Első fejezet, amely bepillantást nyújt az előkelő társaságba

kabálon 5o6 Második fejezet, amelyben Amelia meglátogatja élete pár-

ját

Henry Fielding

1707 - 1754
Henry Fielding (Sharpham, 1707. április 22. – Lisszabon, 1754. október 8.) angol regényíró, jogász, újságíró.

Henry Fielding  további könyvei

akár 20%
Hűségpont:
 
akár 20%
Hűségpont:
 
Hűségpont:
 
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...