Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Biológia

Biológia - Vogel, Günter, Angermann, Harmut - Régikönyvek
Biológia - Régikönyvek Biológia - Régikönyvek Biológia - Régikönyvek Biológia - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Atlasz 2.
Kiadó:
Athenaeum Kiadó
Kiadás éve:
1999
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
2. kiadás
Nyomda:
Gyomai Kner Nyomda Rt.
ISBN:
9638596244
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
660 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 13.00cm, Magasság: 21.00cm
Súly:
1.00kg
Kategória:
Jelölések és rövidítések XI Ostorosok (Flagellata) 64
Növényi egysejtűek (Protophyta) 66
Előszó XV Állati egysejtűek (Protozoa) I. 68
— II. 70
Bevezetés 1
Differenciált és specializált sejtek
Tudományelmélet A többsejtűség kezdetei 72
A biológia részterületei 2 Szivacsok. telepesek (Thallophyta) 74
Gondolkodási és munkamódszerek 4 Differenciálódás állandósult növényi sej-
Magyarázati elvek 6 tekké 76
Növényi sejttípusok 78
A sejt Állati sejttípusok 80
Fénymikroszkópos szerkezet 8
Az alapplazma ultrastruktúrája és ké- Szövetek
miája 10 Növényi szövet I.: osztódó és alapszövet 82
Fehérjekémia 12 — II.: tárószövet 84
Biokatalízis és enzimek 14 Állati szövet I.: áttekintés 86
Citoplazmatikus proteinstruktúrák 16 — II.: fedőszövet 88
Biomembránok, az eukarióták sejtmemb- — III.: kötő- és támasztószővet 90
ránja 18 — IV.: izomszövet 92
Endoplazmatikus retikulum. riboszómák 20 — V.: ideeszövet 94
Mikrotestek, Golgi-készülék. lizoszómák
A membránrendszerek dinamikája: Szervek
transzportfolyamatok 24 Növényi szervek I.: a hajtástengely elsőd-
Mitokondriumok 26 leges felépítése 96
Plasztiszok 28 — II.: a hajtástengely másodlagos fel-
A növényi sejtfal 30 építése 98
Nukleinsavak 32 — III.: gyökér. levél 100
Sejtmag: maghártya. kromoszómák. nuk- Gerincesek szervrendszerei I.: bőr, légző-
leólusz 34 rendszer 102
— 11.: csontváz, izomzat 104
Sejtszintű folyamatok — III.: emésztő-, kiválasztórendszer 106
Autokatalitikus DNS-funkció: replikáció 36 — IV.: keringési rendszer 108
Sejtciklus: interfázis és mitózis 38 — V.: idegrendszer 110
A kromoszómák aktivitása a nyugvó
magban 40 Az élőlények alaptípusai
Heterokatalitikus DNS-funkció: transz- A hajtásos növények felépítése I.: levél-
kripció 42 állás, hajtáselágazás 112
Genetikai kód és a transzláció (eukarió- — II.: hajtás- és gyökérrendszerek 114
táknál) 44 — III.: gyökérmódosulások 116
Sejten belüli morfogenezis (mitokondriu- — IV.: hajtásmódosulások 118
mok, plasztiszok) 46 — V.: levélmódosulások 120
Anyagcsere és az ATP-rendszer (átte- — VI.: a virág 122
kintés) 48 Az állatok felépítése 1.: csalánozók 124
A sejt mozgása 50 — II.: lapos- és hengeresférgek 126
Az élet kritériumai I.: stacionárius egyen- — III.: gyűrűsférgek 128
súly 52 — IV.: rákok. pókszabásúak 130
— II.: visszacsatolás 54 — V.: rovarok 132
— VI.: puhatestűek 134
Nem-sejtes rendszerek — VII.: tüskésbőrűek 136
Vírusok és viroidok 56 — VIII.: lándzsahal, gerincesek I. 138
— IX.: gerincesek II. 140
Önálló sejtek (egysejtűek)
Prokarióták I.: protociták, archebaktériu- Ivartalan szaporodás
mok 58 Ivartalan szaporodás I. 142
— II.: baktériumok I. 60 — II.: növények 144
— III.: baktériumok II., kékmoszatok 62 — III.: állatok 146


VIII
Tartalom
Ivaros szaporodás
- II.: korlátozó hatás

232
Ivaros szaporodas I.: meiózis
148
- III.: homotipikus csoportok

234
-
csirasejtképzés
150
Demökológia I.: a populációk struktúrája
236
-
megterro&enyítés (dicitogén ivaros
- II.: a populációk struktúrája és dinami-

szaporodás 1.1
152
kája
238
- IV

nneTt. ermékenyítés (dicitogén ivaros
- III.: az elterjedés dinamikája

240
sr...p,:rk.-stis II. )
154
- IV.: az abundancia dinamikája

242
-
_ mcooatogén ivaros szaporodás
156
- V.: populációnövekedés, növénypopu-

lációk
244
Szaporodási ~mik
Növényi szünökológia L biotikus köl-
Primer 1-2...xnoíázisos nemzedékváltakozás
158
csönhatások
246
Primer heterofázisos nemzedékváltakozás
- II.: növénytársulástan

248
1-: moszatok. gombák
160
- Ill.: növényi szukcesszió

250
- II.: mohák. harasztok

162
Állati szűnökológia I.: táplálkozás és ra-
- III.: magvas növények

164
gadozók mint ökológiai tényezők
252
Szekunder nemzedékváltakozás
166
- II.: szünókia, kommenzalizmus, szimbi-

ózis
254
Szaporodásbiológia
- III.: élősködés

256
Ivari kétalakúság
168
Szünökológia: az ökoszisztémák felépítése
258
Szexuális magatartásmódok
170
-: anyagforgalom és energiaáramlás
260
Ondóátvitel
172
-: produkcióbiológia
262
Gondoskodás az ivadékról
174
-: ökoszisztémák törvényszerűségei
264
Ivadékgondozás L gerinctelenek
176
Humánökológia L: a népességnövekedés
- II.: gerincesek

178
és az élőhely eltartóképessége
266
- II.: emberi befolyás alatti ökosziszté-

Mikroorganizmusok fejlődése
mák problémái
268
Nyitott fejlődés (Saprolegnia)
180
- III.: környezetszennyezés, világmodell

270
Zárt fejlődés (Acetabularia)
182
Egyszerű szerveződési folyamatok (Dic-
Anyagcsere
tyostelium)
184
Enzimek
272
Növényi fotoszintézis I.: fényreakció
274
Soksejtűek fejlődése
- II.: sötétreakció

276
Az ivarsejtek polaritása
186
Bakteriális foto- és kemoszintézis
278
Barázdálódás (áttekintés)
188
A növények ásványanyag-felvétele
280
Gasztruláció és szervkezdemények (átte-
Az állatok táplálkozása I.: a táplálék
282
kintés)
190
- II.: az emésztés

284
Tengeri sün I.: normális fejlődés
192
- III.: reszorpció

286
- II.: fejlődési kísérletek

194
Növényi anyagszállítás L
288
Lándzsahal
196
- 11.

290
Kétéltúek I.: a barázdálódási sejtek po-
Az állatok anyagszállítása
292
tenciája
198
Növényi anyagkiválasztás
294
- II.: a gasztruláció elemzése

200
Az állatok kiválasztása I.: exkrétumok
296
-
korai differenciálódási tendenciák
202
- 11.: kiválasztó szervek

298
- IV.: a szem fejlődése

204
Az energiaforgalom alapvonásai
300
Hüllők és madarak
206
Sejtlégzés I.: a glikolízis és a citrát-kör
302
Emlősök I.: az embrió
208
- II.: a légzési lánc

304
-
a méhlepény
210
Erjedés, közvetlen oxidáció
A sejtlégzés szabályozása
308
A fejlődés feltételei
Külső légzés I.: 02-felvétel és 02-szállítás
310
Molekuláris biológia L a DNS változásai
212
- II.: légzőmozgás és légzésszabályozás

312
- II.: differenciált transzkripció és transz-

Vér I.: gáztranszport a gerinces állatoknál
314
láció
214
- II.: légzési színanyagok. pufferolás

316
Belső tényezők: növények
216
- III.: véralvadás

318
Külső tényezők: növények I.
218
Immunbiológia I.: nem-specifikus véde-
-: növénvek II.
220
kezés
320
- állatok

222
-11.: specifikus védekezés 1.
322
- III.: specifikus védekezés II.

324
Ökológia
Nöséaivi autókológia I.: a fény
224
Hormonális szabályozás
- Q.: hőmérséklet és CO2

226
A hormonok osztályozása és hatásmódjaik
326
- III.: a víz és a talaj

228
Hormonális szabályozás, hipotalamo-hi-
Álarcé autökoiógiája L irányító és meg-
pofízis rendszer
328
~mato hatás
230
Ivarmirigyek
330


Pajzsmirigy és mellékvesevelő 332 Kondícionálás; pozitív és negatív tapaszta-
Mellékvesekéreg és hasnyálmirigy 334 latok 418
Gerinctelen állatok és növények 336 A tanulás típusai; kíváncsiság, játék 420
Bevésődés; magasszintű tanulási eredmé-
Az érzékelés élettana nyek 422
A növények ingerválaszai I.: alapisme- A viselkedésformák törzsfejlődési bizo-
retek 338 nyítékai 424
— II.: sejten belüli mozgások, taxisok 340 Ritualizáció; háziasítás 426
— III.: tropizmusok 342 Allatközösségek; rangsor 428
— IV.: nasztiák 344 Intraspecifikus agresszió; territoriális vi-
Érzéksejtek 346 selkedés 430
Kémiai érzékelés, íz, szag 348 Az állatok kommunikációja 432
Szemtípusok 350 Humánetológia L: módszerek 434
A gerincesek szeme I. 352 — II.: öröklött mozgások; öröklött felis-
— II. 354 merés 436
— [II. 356 — III.: késztetések és tanulási prediszpozí-
Nagyságállandóság és mozgáslátás 358 ciók 438
Mechanikai érzékelés L: egyensúly-, for- — IV.: társas viselkedés; kibernetikus mo-
gásérzékelés, hallás 360 dellek 440
— II.: tapintás, hő- és fájdalomérzéke-
lés 362 Öröklődés
Az eukarióták öröklődése/Mendel-törvé-
Idegélettan nyek I. 442
Nyugalmi potenciál 364 — /Mendel-törvények II. 444
Elektromos potenciál, akciós potenciál 366 — /Az öröklődés kromoszómaelmélete 446
Az akciós potenciál elvezetése 368 — /Többszörös alléfia. pleiotrópia, poli-
Ingerületátvitel 370 génia 448
Gyakori átkapcsolások az idegrend- — /Ivarmeghatározás I. 450
szerben 372 — /Ivarmeghatározás II. 452
Hálózatos és központi idegrendszer 374 — /Extrakromoszomális öröklődés 454
Vegetatív idegrendszer 376 — /Humángenetika 456
Központi idegrendszer I.: pályák, érző- A prokarióták őröklódése/Bakteriofá-
rendszer 378 gok 458
— II.: gerincvelői és agytörzsi mozgató- — /Baktériumok: transzformáció, transz-
rendszer; hipotalamusz 380 dukció, konjugáció 460
— III.: célmotorika 382
— IV.: a nagyagy integráns működései 384 Molekuláris genetika
— V.: beszéd, emlékezet 386 Prokarióták: DNS-replikáció és transz-
kripció 462
Mozgás Prokarióták: transzláció 464
Izommozgás I. 388 A génfogalom változása 466
— II. 390 Prokarióták: a génmúködés szabályo-
Endogén (autonóm) mozgások 392 zása 468
Integrált mozgások (a reflexek mint sza- Eukarióták: a génműködés szabályozása 470
bályozókörök) 394
Mozgásformák I. 396 Genom-megváltozások
— II. 398 Mutáció I.: áttekintés 472
— pontmutáció 474
Etológia — III.: kromoszómamutáció 476
Etológia: Tudományelméleti alapok 400 — IV.: ploidiamutációk 478
Öröklött viselkedés I.: öröklött mozgási Génmanipuláció I.: génklónozás 480
séma, taxis; ösztönmodellek 402 — II.: egyedek klónozása 482
— II.: belső tényezők hatása 404
— III.: külső tényezők 406 Evolúció a háziasítás során
— IV.: cselekvésláncolatok; appetitív vi- Háziállatok 484
selkedés 408 Haszonnövények 486
— V.: hierarchikus szerveződés 410 Növénynemesítés 488
— VI.: az agy közvetlen ingerlése I. 412
— VII.: az agy közvetlen ingerlése II.: pót- Mikroevoláció
cselekvés 414 Evolúciós elméletek 490
öröklött és tanult viselkedés; a magatar- Populációk 492
tásformák érése 416 Változat, alfaj. faj 494
vnll'ariiic ti•nvo,ésir 1 rnlItíri.(■ ntio-rirití 196


Vogel, Günter

Vogel, Günter  további könyvei

50%
Hűségpont:
 
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 480 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 000 Ft 1 400 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...