Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Csak szolgálati használatra! Iratok a Horthy-hadsereg történetéhez 1919-1938

Csak szolgálati használatra! - Hetés Tibor, Morva Tamásné, Tóth Sándor - Régikönyvek
Csak szolgálati használatra! - Régikönyvek Csak szolgálati használatra! - Régikönyvek Csak szolgálati használatra! - Régikönyvek Csak szolgálati használatra! - Régikönyvek Csak szolgálati használatra! - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Zrínyi Katonai Kiadó
Kiadás éve:
1968
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Zrínyi Nyomda
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
575
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 20.00cm
Kategória:
TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető 5
Szerkesztői tájékoztató 49

I. rész

AZ Fr.7.P.NFORRADALMI HADSEREG LÉTREHOZÁSA
1919-1921

A) A hadsereg és karhatalom szervezésének elvei; különleges alakulatok
létrehozása; az antanthatalmak szerepe az ellenforradalmi fegyveres erök
megteremtésében

1 A szegedi ellenforradalmi kormány hadügyminiszterének rende-
lete a „Magyar Nemzeti Hadsereg" felállításáról 1919. június 14.
2 A Szegedi Hadügyminisztériumban készített elaborátum az ellen-
forradalmi kormány katonapolitikai helyzetéről, külpolitikai
irányvonalától s az antant teljes támogatásának szükségességéről
1919. július 62
3 Belitska Sándor honvédelmi miniszter összefoglalója Teleki Pál
volt miniszterelnök számára a szegedi ellenforradalmi hadsereg-
nek a szerb kormány támogatásával történő szervezkedéséről
1919. július 69
4 Horthy Miklós tájékoztatja a Bécsben levő Bethlen István grófot
a magyarországi helyzetről, a hadsereg szervezéséről és a fran-
ciák támogatásáról, valamint a Dunántülnok ellenforradalmi ma-
gyar erőkkel történő megs74Ilásáról 1919. augusztus 7. — — — 74
5 Horthy Miklós utasítása az ellenforradalmi hadsereg 1. hadosz-
tályának román—francia egyetértéssel történő felvonulására és
magatartására 1919. augusztus 7. 77
5a Melléklet az 1. hadosztály részére kiadott utasttáshoz, annak fel-
fegyverzésére és kiépítésére 1919. augusztus 7. 80
6 Schnetzer Ferenc hadügyminiszter rendelete a fegyveres kar-
hatalom megszervezésére 1919. augusztus 10. 82
7 Lorx ezredes Budapestről, a Honvédelmi Minisztérium hadműve-
leti osztályáról tájékoztatja a Siófokon tartózkodó Soós táborno-
kot, a Fővezérség vezérkari főnökét az antantmissziók jóindula-
táról, a hadseregszervezést illető kezdeményező magatartásukról
és az előnyomul() román hadsereggel szemben tanúsítandó maga-
tartásról 1919. augusztus 12. 87
9 A Fővezérség közli a katonai parancsnokságokkal a fővezérlet át-
Honvédelmi Minisztérium figyelmét, mert azokra a ,.gyors anti-
bolsevista fegyverkezés" miatt szükség lesz 1919. augusztus 13. — 90
9 A Fővezérség közli a katonai parancsnokságokkal a főverzérlet át-
vételét és szervezési utasításait 1919. augusztus 18. 91
10 Panos Alajos ezredes, a Fővezérség katonai csoportfőnöke tájé-
koztatja Horthy Miklóst Soós tábornok vezérkari főnöknek a ro-
mán megszálló hadsereg parancsnokával, Mardarescu tábornokkal
folytatott tárgyalásáról és a román hadsereg várható lojális ma-
gatartásáról 1919. augusztus 27. 97
11 A Szövetségközi Katonai Bizottság Berthon francia ezredes veze-


tése alatt álló albizottságának jelentése az ellenforradalmi had-
sereg szervezéséröl, állapotáról, Horthy személyes politikai ga-
ranciáiról és ígéreteiről, hogy nem lesz fehérterror 1919. szep-
tember 27. 1011
12 A Fővezérség átirata a Hadügyminisztériumnak a különítményelv
„minta alakulásokba", vadászzászlóaljakba történő átmentéséről
és új vadászzászlóaljak felállításáról 1919. december 19. - - - 106
13 Soós Károly honvédelmi miniszter rendelete titkos tiszti karha-
talmi alakulatok szervezéséről 1920. április 28. 110

B) A hadsereg belső helyzete: társadalmi, faji és politikai megkillönbözto-
tések; a tisztikar szellemi és politikai arculatának kialakítása; törekvés a
legénység ellenforradalmi szemléletének formálására. Ellentétek a had-
seregen belül és más szervekkel

14 Belitska Sándor tábornoknak, a szegedi ellenforradalmi kormány
hadügyminiszterének rendelete a tisztek igazolására és beosztására
1919. július 27. 110
15 Horthy Miklós Usztiparancsban tiltja meg a tisztek politizálását,
óva int a tisztikaron belüli politikai súrlódásoktól 1919. augusz-
tus 23. 110
16 Kovács Antal alezredes, Somogy ás Baranya megye katonai pa-
rancsnokának jelentése Bernátsky tábornoknak, az 1. hadosztály pa-
rancsnokának, a Szegedről jött tisztek magatartásáról 1919. augusz-
tus 25. 122
17 A Fővezérség utasítása a hadsereg vakfegyelmének megterem-
tésére 1919. október 4. 125
18 Horthy Miklósnak a budapesti bevonulás alkalmából kiadott bi-
zalmas tisztiparancsa 1919. október 25. 128
19 Horthy bizalmas különrendelkezésében megtiltja a szervezett mun-
kásoknak és zsidóknak katonai szolgálatra történő behívását
1919. november 4. 131
20 A Fővezérség elrendeli, hogy a tisztek időnként együtt étkezze-
nek a legénységgel és közöttük hazafias propagandát fejtsenek
ki 1919. november 6. 133
21 Horthy tisztiparancsában ajánlatosnak tartja az egész tisztikar
belépését a MOVE-ba. 1919. december 13. 135
22 A budapesti katonai körletparancsnokság parancsban állapítja
meg, hogy •a tisztek a legénységgel nem törődnek, mulatoznak,
magatartásuk nem megfelelő 1919. deceernber 19. 138
23 A Prónay-különítmény •megtorlással fenyegetve kéri a komáromi
katonai állomásparancsnokságtól Nagy Sándor alőrmester meg-
fenyítését, mert becsmérlőleg nyilatkozott a különítmény mű-
ködéséről 1920. január 7. 140
24 Sréter István ezredes, székesfehérvári körletparancsnok parancs-
ban tiltja meg a tisztikarnak a zsidósággal való társadalmi érint-
kezést 1920. január 8. 192
25 A Fővezérség sajtóosztálya felhívja a körletparancsnokságok fi-
gyelmét, hogy egyes „nemzetietlen lapokat", mint „káros sajtó-
termékeket" kell a legénység „előtt feltüntetni és olvasásukat
meg kell akadályozni 1920. január 13. 144
26 A Fővezérség felhívja a körletparancsnokságok figyelmét, hogy
munkások és zsidók legfeljebb munkásosztagokba oszthatók be,
a „nemzetrontó elemeket" a hadseregből kíméletlenül el kell tá-
volítani 1920. január 17. 146
27 A székesfehérvári hadosztályparancsnokság rendeletben szabá-
lyozza a legénység megfigyelését, a besúgórendszer .Idépitését, a
kommunista érzelmű katonák kötelező feljelentését 1920. január 28. 147
28 A „Berényi csendőrcsoport" parancsnokság jelentése a Budapesti
Magyar Katonai Városparancsnokságnak a karhatalmi legény
ség megbízhatatlanságáról 1920. február 15. 199
29 A rajkai járás főszolgabírája tiltakozik a Köpcsényben tartózkodó
nyomozóosztag tevékenysége ellen, mert az az 6 tudta nélkül tar-
tóztatta le a helyettes jegyzőt 1920. február 20. 151
30 A Fövezérség utasítása a körletparancsnokok és hadosztály-
parancsnokok részére a legénység leveleinek cenzúrázásáról 1920.
március 18. 153


Lengyelországban és Magyarországon felállitani kívánt szloVAIC
ellenforradalmi légiók szervezésének kudarcáról, a felvidéki ka-
tonai akció előkészületeiről és a lengyel-magyar katonaiOfiyUól-
müködés szükségességéről 1919. november 22. 1100
50 A Fővezérség közli az illetékes parancsnokságokkal n „nemzet-
és vörösvédelmi" hálózat tevékenységére vonatkozó irányait/alt
1919. december 010
51 A budapesti körletparancsnokság karhatalmi intézkedései Ra,
mogyi Béla temetése alkalmából 1920. február 21. - - - 4111
52 Horthy - a kormányzóválasztáskor történt „incidensre" utalva --
a választás után parancsban tiltja meg, hogy a tisztek 11 Parla-
ment üléstermeibe belépijenek 1920. március 5. 333
53 A budapesti körletparancsnokság a proletárdiktatúra kikiáltása-
nak évfordulóján készültségbe helyezi alárendelt csapatait, és 11
parancsnokokat a legkíméletlenebb fegyverhasználatra jogositja
fel 1920. március 19. 331
54 A Magyar Nemzeti Hadsereg Fővezérségének „Ébredés" fedő-
nevű terve Szlovákiának a „bolsevizmus kitörése" esetén tör-
ténő megszállására 1920. augusztus 330
55 A Budapesti Városparancsnokság védelmi osztálya a Radetzlcy-
laktanyában levő alakulattól elhurcoltat öt kommunistának ta•-
tott katonát a Prónay-különítménnyel 1020. május 4. - - - 13.1
56 A budapesti katonai Icörletparanesnolcság nyomozási ás letartóz-
tatási megbízással, a szegedi vaclászzasziónij 3. számlát rendeli
ki Szolnok megyébe 1920. május 7. - - - 335
57 A vezérkar főnöke javasolja a honvédelmi miniszternek, hogy
sztrájk, felkelés esetén a közüzemeket helyezzék katonai vezetés
alá, és biztosításukra - a német „Sicherheits-Polizei" mintájára
- szervezzenek fegyveres rohamosztagokat 1920. május 8. - - 237
58 Váry Albert királyi főügyész a honvédelmi miniszternek küldött
átiratában kéri, hogy a katonai nyomozókat igazolvánnyal lássák
el, mert katonai személyek tömegével hurcolnak el embereket
lakásukról 1920. május 31. 240
59 A Honvédelmi Minisztérium elrendeli a körletparancsnokságok-
nak a MOVÉ Országos Szemere Bizottságának támogatását 1920.
június 3. 242
60 SZékely Zoltán nyugdíjas állami tisztviselő panaszt tesz Horthy
katonai irodájánál ismeretlen tisztek ellen, akik a Klauzál téren
zsidónak nézték és összeverték 1920. július 8. 241
61 Soős Károly honvédelmi miniszter felkéri Teleki Pál külügymi-
nisztert, hogy az orosz Vörös Hadsereg hadműveleti sikereire hi-
vatkozva, Magyarország antibolsevista katonai céljai érdekében
engedményeket, kedvező katonai és diplomáciai tépéseket eszkö-
zöljön ki az antanthatalmaknál 1920. július 13. 247
62 Sréter István honvédelmi miniszter átirata a belügyminiszterhez
a megbízható polgárőrségeknek vadásztársaságokként, sportegye-
sületekként, ligákként való újjászervezéséről 1920. szeptember 18. 250
62a A Vas vármegyei katonai parancsnokság végrehajtási utasítása a
polgárőrség „Turul csapat" néven történő újjászervezésére 1920.
október 3. 254
63 Berzevíczy Béla altábornagy, vezérkari főnök átiratában közli
Sréter István honvédelmi miniszterrel, hogy őt Horthy - a mi-
nisztertanács döntésétől eltérően - határozottan utasította a fel-
vidéki felkelés 1921 tavaszán történő kirobbantásának előkészü-
leteire 1920. szeptember 23. 256
64 Piványi Ferenc főhadnagy vallomása a Budapesti Városparancs-
nokság „T" osztályán arról, hogy Sréter István honvédelmi mi-
niszter, Ferdinándy. Gyula belügyminiszter és mások felesküdött
tagjai az Adonyi-különítménynek 1920. november 18. - - - 260
65 A vezérkar főnöke ismerteti a külügyminiszterrel Bécs és kör-
nyékének megszállására tervezett katonai initiézkedéseit 1921.
január 22. 263
65a Lehoczky ezredes, bécsi magyar konzul jelenti a vezérkari fő-
nöknek a bécsi és alsó-ausztriai Heimwehr parancsnokával, Metz-
ger altábornaggyal Bécs esetleges magyar megszállásáról folyta-
tott tárgyalásainak eredményét 1921. február 1. 266
66 A hadsereg főfelügyelője - érdemeire való tekintettel - a volt


31 A Honvédelmi Minisztérium elrendeli a proletárdiktatúra alatt
szolgálatot teljesítő tisztek áthelyezését 1920. április 11. - - - 154
32 Héjjas Iván a szegedi vadászzászlóalj parancsnokságának beje-
lenti egy rendőrfelügyelővel történt verekedését 1920. április 16. 157
33 A Honvédelmi Minisztérium elrendeli az egyéves szolgálatot tel-
jesítő önkéntesek igazoló eljárás alá vonását, a politikailag meg-
bízhatatlanoknak minősítettek munkásosztagba helyezését 1920.
április 22. 160
34 A Budapesti Városparancsnokság védelmi osztályának tisztje pa-
naszt emel a Honvédelmi Minisztérium Elnöki C. osztályánál a
budapesti rendőr-főkapitányság ellen, mert az nem nyújtott se-
gítséget a Népszava szenkesztőségében tartott házkutatáshoz 1920.
május 23. 163
35 A szegedi vadászzászlóalj - Horthy szóbeli parancsára hivatkozva
- megtagadja a Kuthy Imre főhadnagy áthelyezésére vonatkozó
honvédelmi miniszteri parancs végrehajtását 1920. június 18. - - 166
36 A Honvédelmi Minisztérium rendelete nyomatékosan figyelmez-
teti a parancsnokságokat, hogy a politikailag megbízhatatlannak
minősített legénységet munkásszázadokba kell beosztani 1920.
augusztus 17. 167
37 A szegedi körletparancsnokság az orosz Vörös Hadsereg sikerei
miatt a legénység fokozott megfigyelését rendeli el 1920. no-
vember 23. 169
38 Berzeviczy Béla vezérkari főnök külön zsidó alakulatok felállítá-
sát javasolja a Honvédelmi Minisztériumnak 1921. március 23. - 170
39 Berzeviczy Albertnek, a Magyar Tudományos Akadémia elnöké-
nek levele Berzeviczy Béla vezérkari főnökhöz, melyben közli,
hogy a cenzúra felbontja a leveleit 1921. június 8.- - - - 174
40 A honvédelmi miniszter rendelete a „B" osztályozású megbízha-
tatlan legénység „fegyelmező osztagokba" történő beosztására
1921. június 23. 176

C) A hadsereg az ellenfornadalmi rendszer kiépítésének, bel- és külpolitikai
céljainak szolgálatában; törekvés az önálló potittkat szerep növelésére

41 A Belügyminisztérium megküldi a Honvédelmi Minisztériumnak
Fejér megye közigazgatási megbízottjának távirati jelentését a
megyében garázdálkodó tiszti különítményekről 1919. augusz-
tus 20. 185
42 A Fővezérség rendelete az államapparátust behálózó kémszerve-
zet létrehozásáról, a hadsereg defenzív szolgálatot és nemzeti,
propagandát kifejtő osztályának megszervezéséről 1919. augusz-
tus 21. 188
43 A Fővezérség utasítja a katonai parancsnokságokat, hogy a kar-
hatalmi erők mindenfajta „kommunisztikus ellenáramlatot" fojt-
sanak el 1919. augusztus 22. 191
44 Soós Károly tábornok felkéri a kormánybiztosokat és alispáno-
kat, szervezzenek tiltakozó népgyűléseket egy szocialista kor-
mány megalakulása ellen 1919. augusztus 24. 194
45 A Pécsi Honvéd Törvényszék - a honvédelmi miniszter körren-
deletére és a bűntettet elkövető Léderer Gusztáv különítményes
tiszt „menthető felháborodására" hivatkozva - felmenti a vád-
lottat a hivatalos hatalommal való visszaélés bűntette alól 1919.
augusztus 29. 195
46 Részletek a Fővezérség tájékoztatójából, amelyben Horthy a ka-
tonai 'diktatúra törvényesítését, a kivételes hatalom gyakorlását,
az ellenforradalmi katonai és polgári hatóságok együttműködését
körvonalazza 1919.-6-ptember 14. 197
47 A Honvédelmi MinintériuM a Fegyverszüneti Bizottságon ke-
resztül kéri az antantmise közbelépését, 'hogy a románok ne
engedjék szabadon a letartóztatott kommunistákat 1919. szep-
tember 30. 203
48 A paksi csendőrőrs jelentése a Budapesti Hadosztálybíróság Ka-
posvárra kikülönített csoportjához, a Prónay-különítmény Pakson
elkövetett gyilkosságairól 1919. november 8. 205
49 A Nemzeti Kisebbségek Minisztériumának tót főosztályába be-
osztott Halmay Barna százados jelentése a vezérkar főnökének a

Hetés Tibor

Hetés Tibor  további könyvei

FC Barcelona vs. Real Madrid - Tóth Sándor - Régikönyvek
20%
3 000 Ft 2 400 Ft (20%)
Antikvár könyv
Stromfeld Aurél - Hetés Tibor - Régikönyvek
50%
Kiadás éve: 1967
800 Ft 400 Ft (50%)
Antikvár könyv
G. G. - Tóth Sándor - Régikönyvek
legjobb ár
Kiadás éve: 1971
400 Ft 200 Ft (50%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...