Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Erdély rövid története

Erdély rövid története - Barta Gábor, Bóna István, Makkai László, Vékony Gábor - Régikönyvek
Erdély rövid története - Régikönyvek Erdély rövid története - Régikönyvek Erdély rövid története - Régikönyvek Erdély rövid története - Régikönyvek Erdély rövid története - Régikönyvek
(1 vélemény)

Erdély ​története három nép története – három népé, amelyek hosszú évszázadokon át éltek egymás mellett. A három nép mindegyike számára fontos e terület múltja. Volt idő, mikor a magyar állami élet és a magyar kultúra utolsó mentsvára volt a hajdani országrészből lett fejedelemség. A románok itt keresik népük bölcsőjét, itt nyomtatták az első román nyelvű könyvet, itt született a mai román nemzettudat. Az erdélyi németek saját népük legkeletibb előőrseként éltek egy tőlük merőben különböző világban, amelynek nagyon sokat átadtak a nyugati életmód eredményeiből, s amelytől maguk is sokat tanultak, kialakítva egyéni kultúrájukat. Az évszázados együttélés a megértés mellett ellentéteket is szült, ellentéteket, melyek egy részét már feloldotta az idő, más részük viszont fölerősödött, olykor egyenesen a gyűlöletig. A nemzettudatok egyik legfontosabb építőköve a történelem: ezen ellentétek legtöbbjének van – valódi vagy csak elképzelt – történeti magva. Napjainkban, mikor az egyes ember és a közösségek jogai, jövőjük biztosítása a civilizált világ számára lassan kulcskérdéssé válik, egy ilyen sok évszázados együttélés s az azzal járó feszültségek története, a történelem mindenkor tanulságain túl különös érdeklődésre tarthat számot. Ezért vállalta az Akadémiai Kiadó az 1986 óta három kiadásban is megjelent Erdély története három kötetben rövidebb változatának közreadását, abban a reményben, hogy indulatoktól mentes mondanivalója így még szélesebb olvasóközönséghez is eljut.

Borító tervezők:
Illés Judit
Kiadó:
Akadémiai Kiadó
Kiadás éve:
1989
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat
ISBN:
9630555433
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
672 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.50cm
Súly:
1.30kg
Kategória:
t, A magyar honloglitláN
Erdély és Hz keleii pereme a magyar Itonloglalás 01án
txo5- •1 oo3) t o5
A bizánci politika és hívei (110) I lonfoglaló magyarok Erdélyben
(117)
.t, Erdély a korai Magyar Királyságban (1003-1162) 125
A Kelet-Alföld a 12. század utolsó harmadáig (127) Erdély a 12.
század utolsó harmadáig (130) Magyarok és szlávok (134) A 12.
század politikai viszonyai (137) Gazdaság és népesség (138) Az
államalapítás korának régészeti emlékei (14o) A központok és ispáni
váruk kialakulása (144) A római katolikus egyház korai szerepe (150)
Kora Árpád-kori házak, települések, építészeti emlékek (150) A
határőrök keletre telepítésének kezdetei (r53) A magyar—szláv
korszak településtörténeti tanulságai a 12. század végi nagy átala-
kulásig (155)

A rendi társadalom kialakulása (1162-1526) — MAKKAI LÁSZLÓ 158
Erdély három népe (1162-1241) 158
A székely és szász települések kialakulása (158) A vándorló román
őshaza (162) Románok Erdélyben és Kunországban a tatárjárásig
(167) A tatárjárás és következményei (171) Román kenézek és vajdák
(173)
2. Nemesek és jobbágyok Erdélyben (1241-136o) 176
A királyi vármegye felbomlása (176) Anarchia és konszolidáció (179)
Nemesi megye és nemesség (i8I) Székelyek és szászok a nemesség-
ben (183) Egyházi szervezet és műveltség (186) Román földesurak és
jobbágyok a Kárpátokon belül és kívül (188)
3. Erdély három nemzete (1360-1526) 195
Az erdélyi nemzetfogalom (195) Törökveszély és parasztháború
(197) A Hunyadiak (199) A városok és a szász autonómia (204)
Székely szabadságharc és Székely György parasztháborúja (207)
Erdélyi gótika és reneszánsz (210)

I,Veclelemség 215

A fejedelemség kialakulása és első válságai
( t 526-1606) — BARTA GÁBOR 217
. A Magyar Királyságtól az Erdélyi Fejedelemségig 217
Erdély és a középkori magyar állam felbomlása (217) Az erdélyi állam
előzményei: János király és György barát (220) Bukás és újrakezdés
(224)
2. Gazdaság, társadalom és kultúra az új államban 232
Az új ország (232) Az erdélyi állam és a külvilág a 16. század második


.1
ltailtoli Zsigmond, Viléz Millálv és Git)rgio Itasta (259) Itoesloil
István t-elkelése és az erdélyi alkt.' feltámadása (262)

II. A fejedelemség virágkora (1606-166o) - PÉFER KATALIN
t. Az előzmények •
A népesség (266) A szabad fejedelemválasztás és .Báthori Gábor
államcsínye (268) Erdély megőrzi a békét (27o) Fejedelem társulat MI
támogatás nélkül (272)
2. Bethlen Gábor uralkodása
A Porta hatalma visszaáll (273) Bethlen Gábor megállítja a háborút
(276) A szakértő fejedelem (277) A fejedelem és az ország kapcsolata
(279) Korszerűtlen adóztatás és korszerű gazdaságpolitika (280)
3. Erdély a nemzetközi Habsburg-ellenes szövetségben a
Magyarország és a harmincéves háború (281). Bethlen Gábor
Magyarország fejedelme (283) Királyválasztás koronázás nélkül
(284) Bethlen elveszti a magyar királyságot (285) Küzdelem
Magyarországért és az utolsó tervek (286)
4. A körülmények kényszere alatt politizáló fejedelem 21
A hatalmi válság és L Rákóczi György diadala (288) Kedvező külső
viszonyok, belső ellentétek. Gazdaságpolitika (289) Győzelem a
török felett (292) Habsburg-háború és különbéke (292) A szövetsé-
gesek kölcsönös közönye és Rákóczi utolsó tervei (294)
5. A korlátlan fejedelmi hatolom alatt élők társadalma 2(,
Urak és jobbágyok (295) A székelyek (296) A szászok (297) A
románok (299) Az újjáépítés (300) A munka értéke (302)
6. Tanulás, műveltség 3(
Az iskolák (304) Az értelmiség (306) A szellemi műveltség (308)
Szellemi nyitottság (31o)
7. Nagy remények meghiúsulása 3:
Kapcsolat a román vajdaságokkal (312) A királyságbeli politikusok
reményei (313) A lengyelországi hadjárat és Erdély romlásának
kezdete (314) Török háború Erdélyben. Harc a nem létező hata-
lomért (315)

[II. Az önálló fejedelemség utolsó évtizedei
(1660-1710 - R. VÁRKONYI A( INI?ti
t. A fejedelemség a török kiűzése és az országegyesítés korában 3,
Apafi fejedelem és az 1660-I nnl, évi török háború (318) Egyensúly-
politika és az erdélyi-francia szövetség (321) A Szent Liga titkos
tagja (325) Visszatérés a Magyar Királysághoz a Habsburg hatalmi
rendszerben (327) II. Rákóczi Verenc erdélyi fejedelemsége (331)
2. Társadalom és gazdaság 3:
Népesség és államgazdaság (338) 'Termelés és állami gazdaságpoli-
tikák (34o) Rendi társadalom éli társadalmi átrendeződéá (35o)


IroW110111 (3(50)

z Habsburgok birodalmában 365

hosszú t8. század (1711-183o) -
rRóCSÁNYI ZSOLT-MISKOLCZY AMBRUS 367
Új uralmi rendszer 367
Népesség és társadalom (369) Az ellenreformáció és a protestáns
védekezés (374) A román politikai és.vallási mozgalmak (377) A rendi
alkotmányosság és a bécsi központi kormányzat (38o)
A felvilágosodástól a liberalizmusig 384
Felvilágosodás és nemzeti kultúrák (384) A felvilágosult abszolutiz-
mus kezdetei (389) A Horea-felkelés (391) A jozefinista reformok
(393) Rendi reakció és reformmozgalmak (396) Kulturális törekvé-
sek, bürokratikus abszolutizmus (401)

t eformkor (1830-1848) – MISKOLCZY AMBRUS 406
A magyar liberalizmus és a rendi alkotmány (406) A magyar liberális
nemzetiségpolitika (410) A társadalmi reformtörekvések és feltétele-
ik (413) Az újjászülető román nemzeti mozgalom (416) A román
politikai törekvések (419) A szászok német nemzeti ébredése (422) A
konzervatív ellentámadás (426)

rdély a forradalomban és a szabadságharcban
848-1849) – MISKOLCZY AMBRUS 429
A polgári forradalomra készülő erdélyi társadalom (429) A polgári
forradalom Erdélyben (436) Ellenforradalom és polgárháború (442)
A forradalmi konszolidáció és ellentmondásai (452) A magyar-
román viszony 1849 tavaszán és nyarán (456) A szabadságharc
végnapjai Erdélyben (46o)

irodalomtól a polgári Magyarországig – SZÁSZ ZOLTÁN 463

neoabszolutizmus kora (1849-1867) 465
Az önkényuralom berendezkedése 465
Megtorlás és konszolidálás (465) Az abszolutista építmény (467)
politikai élet a neoabszolutizmus idején 468
A szász autonómia felszámolása (468) A román nemzeti törekvések
visszaszorítása (469) A magyar ellenállás (470) A jobbágyfelsza-
badítás újraszabályozása és a földesurak kártalanítása (472) A krimi
táború hatása (474)


lotierimine ..maorial 1,011tőberl Dipininti" (477) A liberális
birodalmi centralizéci6 kleérlete (479) A huni fiait:ráció iervc
(02) A nagyszebeni tartornánygyűlés (483) A provizórium fel-
számolása és a kolozsvári uniós gyűlés (486)

II. Népesség, gazdaság és kultúra a kapitalizmus korában 48
I. Népesség 48
A népesség növekedése és mozgása (489) A vallási és nemzeti
megoszlás (494)
2. Gazdaság 49'
A tőkés átalakulás előfeltételei (497) A közlekedési hálózat kiépítése
(499) Az állam gazdasági szerepe (500) A mezőgazdaság átalakulása
(5o3) A bányászat és az ipar korszerűsítése (5o7)
3. Kulturális élet és nemzeti társadalmak 51(
Egyesületek és céljaik (51 t) Az iskolák helyzete (514) A tudományok
változó világa (517) Irodalom és művészetek (519)

III. Politikai élet és nemzetiségi kérdés a dualizmus korában
(1867-1918) 524
t. A dualista berendezkedés 524
Az alkotmányosság és az unió visszaállítása (524) Liberális
törvényhozás és patriarchális hatalom (525) A magyarság magatartá-
sa (531)
2. Alkalmazkodási válság a szász és a román nemzeti mozgalomban 534
A szászok elhelyezkedése a kiegyezéses rendszerben (534) A román
politika útja a passzív ellenálláshoz (536) Az erdélyi románok ügye a
Román Királyságban (539) A Memorandum-mozgalom (54r)
3. Új tendenciák a századfordulón 545
A kormánypolitika átalakulása a századvégen (545) A kiútkeresés
válsága, új aktivitás a románoknál (547) A koalíciós korszak és az
utolsó bécsi kísérlet: Ferenc Ferdínánd műhelye (549) Az utolsó
dualista kísérlet: Tisza István román tárgyalásai (552)
4. Az első világháborúban 556
A háború első évei (556) Románia kísérlete Erdély elfoglalására (558)
A hadműveletek utáni intézkedések (560)

IV. Forradalmak és nemzeti mozgalmak a Monarchia összeomlása után
(1918-1919) 562
Az őszirózsás forradalom (562) A román polgárság hatalmi szerve-
zetének kiépítése (565) A gyulafehérvári román nagygyűlés (568) A
magyar impérium megszűnése Erdélyben (570) A szocialista alter-
natíva: a Tanácsköztársaság (574) Az ellenforradalom és a trianoni
békeszerződés (576)

Barta Gábor

Barta Gábor  további könyvei

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • (1993Akadémia Kiadó) 2019. 09. 06. 10:21

    Nagyon jó állapotú a könyv! Köszönöm a korrekt szállítást és kapcsolattartást!