Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Kelet nagy gondolkodói

Kelet nagy gondolkodói - Mester János dr. - Régikönyvek
Kelet nagy gondolkodói - Régikönyvek Kelet nagy gondolkodói - Régikönyvek Kelet nagy gondolkodói - Régikönyvek Kelet nagy gondolkodói - Régikönyvek Kelet nagy gondolkodói - Régikönyvek Kelet nagy gondolkodói - Régikönyvek Kelet nagy gondolkodói - Régikönyvek Kelet nagy gondolkodói - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Kultura és tudomány
Kiadó:
Franklin-társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás éve:
1928
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin-Társulat nyomdája
Kötés típusa:
kemény papír
Terjedelem:
232 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 11.00cm, Magasság: 16.50cm
Kategória:
BEVEZETŐ RÉSZ.
I. Előszó. La;
1. Az eszmék hatalma a köz- és magánéletben ; bölcse-
lőknél és népszerű íróknál. 2. Miért nem foglalkoztak
a keleti bölcselökkel?

II. A bölcselet-történelem tényezői éa irányai.
1. A filozófiai rendszert mint müalkotást három tényező
érteti meg : az egyetemes emberi, a kultúrtörténeti
és az egyéni. 2. A három tényező szerint három irány
különböztethető meg. Az alanyi és tárgyi kritika ..

INDIAI GONDOLKODOK.
Az indiai lélek.
1. A néplélek fogalma. 2. Az indiai lélek sajátságai, az
egységre, békés harmóniára törés, miszticizmus. Esz-
ménye a jogin-révület, ennek lélektani analizise.
3. Asszociációs gondolkodás, passzivitás, fatalizmus
és pesszimizmus. 4. A következetlenség, mint a spe-
kuláció következménye. 5. Erős felelősségérzet.
6. Összefoglalás

A védák bölcselete és a vedanta-rendszer.

I. A Véda.
1. A védák fogalma ; négy papi kézikönyv : Rig-, Száma-,
Jadsur-, Atharvavéda. 2. Mindegyik három része :
formulák (szanhita), rubrikák (brahmana), index


Lap
(szutra). 3. Tartalmuk : dharma, az áldozatok bemu-
tatása és brahmán, filozófiai elmélkedések. 4. Deussen
műve 24

II. .4 régi védők (a himnuszok) kora.
. Az istenfogalom ; az ösvallás a monotheizmus ; az egy
Isten három elnevezése. 2. Az ősvallásból keletkezik
a politeizmus, a henoteizmus, panteizmus, moniz-
mus. 3. A lélek sorsa 28

III. Az újabb véd,ák (brahmanák) kora.
. Három iránya ; az elsőben uralkodik a mitológia.
Másodikban Brahmán kifejlődik sajátos indiai isten-
fogalommá. Harmadikban atman, az egyéni lélek
egyesül Brahmánnal és fölékerekedik. Az atman
relatív-negatív fogalom ; megvilágítják a szállóigék 32

IV. Az upanisadok (vedanták) kora.
. Ellentétük a védákkal. 2. Alapgondolatuk a brahman-
atman egysége. Három tételük : az atman az ismerő
alany ; megismerhetetlen ; egyedüli valóság. 3. A lélek
négy állapota. 4. A megváltás gondolata. 5. Az upa-
nisadok ellentmondásai és a megoldást célzó rend-
szerek 37

V. A 2,sedantarendszer.

. Lélektani és történeti keletkezése. 2. Lényege a két-
féle tudás. 3. A vándorló lélek állapotai. 4. A jó csele-
kedetek és az elmélkedés 45

VI. A védabőleselet és a. vedanta-rendszer értékelése.
. A néplélekböl sarjad. 2-4. Alapja a törekvés az egy-
ség és a végtelenség felé. 5. Felismeri, hogy a boldog-
ság bennünk van. 6. Eredendő hibája a vallás és a
filozófia szembeállítása : a vallásból így babona, a filo-
zófiából miszticizmus lesz. A lélekvándorlás a problé-


Lap
mákat elmérgesíti, pesszimizmust idéz elő. 7. A philo-
sophia perennis hatásai 53

A szánkja, a jóga és a kisebb rendszerek.
I. A szánkja-rendszer.
Realizmus és merev dualizmus ; a vedantától három
pontban különbözik. Az ind lélek problémáit nem
oldja meg, érthető az eltűnése 66

II. A jóga-rendszer.
1. Az indiai kultúrélet legeredetibb jelensége. 2. Két
jellemző tulajdonsága az istenfogalom és a révület.
3. A nyolc gyakorlat. 4. A gyakorlatok csodás hatása. 72

III. A jóga-rendszer értékelése.
Az igaz jogin komolyan törekszik az erényre ; sok
a visszaélés. A milléniumi kiállítás fakirjai. A hipno-
tikus-kataleptikus jelenségek. Önkínzások. Csak egy
temettette el magát élve, életmódja botrányos .... 80

VI. A kisebb rendszerek.
1. Purva-mimanza. 2. Az indiai materializmus. 3. A
vaisésika és njája 89

Buddha.

I. Élete és jelleme.
1. A források. 2. Életének hiteles adatai; 3. Jellemzése
a legendák alapján. Születése szemlélteti önérzetét ;
4. megtérése akaraterejét és révületre hajló termé-
szetét ; 5. vándorélete tanítói egyéniségét ; 6. halála
egész jellemét 94


II. Tanai. Lap
. A négy nemes igazság a benaresi beszédben ; nirvána.
2. A lélek tagadása, az öt létmozzanat (skandha). 3.
A 12 tagú oksági kapcsolat. 4. Erkölcstana 108

III. A buddhizmus értékelése.
. Elterjedése. 2. Ennek okai : elítéli a külsőséges kul-
tuszt, nemes erkölcsöt hirdet, az ind kultúra terjesz-
tője ; Buddha nagy egyénisége. 3. Jézus és Buddha :
életük, haláluk és világnézettik ellentéte 125

KÍNAI GONDOLKODÓK.

A. kínai lélek.
srégi a kultúrája ; felületes írók és szaktudósok véle-
ményN Jellemző vonásai : 1. család- és fajszeretet ;
árnyoldala az erős érzékiség. 2. Túltengő gyakorlati
értelem, üzleti szellem. 3. Atomisztikus gondolkodás ;
a kínai nyelv és írás szerkezete. Gépiesség. Teremtő-
képzelet hiánya 137

Konfucius.
I. Élete, jelleme és szerepe.
. Jelentősége. 2. Származása. 3. Kedveli a szertartáso-
kat. Ezzel szerzi a Kon-fu-ce nevet. 4. Zene iránti
szeretete. 5. Hivatása. 6. Reform tevékenysége. Fő-
városi elöljáró, munkaügyi miniszter. Az ellenzék ve-
zérét kivégezteti. 7. Kormányzati bölcsesége: Fő:
teendö a fogalmak helyreállítása, ennek eszközei :
a) A tekintély, tisztelettudás, szülők iránti szeretet.
b) Elöljárók jó példája. c) Erkölcsös nemzeti zene.
d) A tisztviselők nagy szeretete a nép iránt. 8. Bu-
kása. «A nők éneke üzött el.s. 9. Tanítói egyénisége.
A nevelés célja és eszközei. 10. írói tevékenysége.
A szent könyvek összeállítása : 1-king, Su-king, Sí-
king. A tavasz és 'ősz könyvei. A szertartások könyve.
A szép törvénye. 11. Halála ; tiszteletének fejlődése 14


II. Világnézete.Lap
1. A kínai vallás Konfucius előtt, monoteizmus,
deizmus, babonás természet- és szellemimádás.
2. Konfucius a monoteizmus emlékét megőrzi,
maga agnosztikus. A Jang-Jin-elmélet 159

III. Életfelfogáaa.
1. Etikai rendszere kollektivizmus ; demokratikus
monarchia. 2. Eszménye az átlagos kínai ember négy
jellemvonása. Az emberiesség nem pozitív szeretet.
A 10 kötelesség. Az államfenntartó öt viszony.
3. A fejedelem és alattvaló. A méltatlan király el-
ilzhető, megölhető. 4. Társadalmi törvények : a vál-
tozások, képek és ítéletek törvénye 164

IV. Me2tatáea.
1. A tettek embere. Tragikuma : őrzi a régit, de szelle-
mébe nem hatol ; megcsontosodik a művelődés.
2. Világ-nézete és a keresztény hithirdetők. 3. Er-
kölcsi téren vérbeli politikus. Hamis eskiije, kém-
szerepe. 4. Alkotása külsőséges kultúra 171

Lao-ce.

I. Élete.
1. Kína misztikusa és metafizikusa. 2. Életének egyetlen
bizonyos adata találkozása Konfuciussal. 3. El-
veszti hitét a kultúrában. 4. Halála 175

II. Tanai : A Tao-te-king.
1. A világ leghomályosabb könyve. 2. A tao jelentése
Konfuciusnál, Lao-ce-nél : a lét forrása, célja, meg-
ismerésének alapja. 3. Eszmetana. A platoni eszmék.
A kimondhatatlan és kimondható fogalmak, a szavak.
Az önalkotta. fogalom minden rossz forrása, eltávolít
a természettől, a «vu-voi* a nemcselekvés egyesít vele 17


111. Lao-ce eletfellogáect.Lap
I Két út a nagy Tao-hoz : a lét és nemlét útja. 2. Az
élet meghosszabbítása, alchimia. 3. Rendszere nega-
tív egoizmus, destruktív. Ellenségszeretete. 4. Egyén
és társadalom. A bajok oka : a kormány beavatkozása
az életbe, a tudás és a kultúra. 5. Értékelés 183

AZ IRÁNI Lir ;RIZ ,
Zarathustra.
1. a nemzet bölcse, az iráni Móres. 2. Az iráni lélek
konzervatív, tekintélytisztelő, optimista, igazság-
szerető 191
1. Élete.
1. Baktriában Kr. e. 1000 körül született. 2. A pusztába
vonul, kinyilatkoztatást nyer. 3. Családi élete, üldöz-
tetése és halála 193
H. Az Aveezta.
1. Zarathustra írta a legrégibb részét. 2. A nagy és kis
Aveszta könyvei ; európai sorsuk. Auquetil, Voltaire
és Herdei 196
///. Az Aveszta világnézete.
1. Ahura-Mazda az egy Isten, négyféle lényt teremt :
főangyalokat, angyalokat, szellemeket, eszméket és
elemeket. Asa, Mithra, Anahita. A platoni eszme, pre-
existentia és a fravasik tana. 2. A rossz problémája.
Mennyiben tanít Zarathustra dualizmust? 3. Az em-
beri lélek. Őstörténet és halhatatlanság 198
/V. Zarathuetra erkölcebölcselete.
1. Az egyénnek Asát, az igazságot kell megvalósítania
gondolatban, szóval, cselekedettel. Jótékonyság, mér-
tékletesség. Az érdemek kamatozása. 2. A családi élet
kötelessége. A párszi lány imádsága. A feleség fő-
erénye. A notisztelet. 3. Az iráni társadalom 205


Lap
V. A rendszer értéke.
1. Leszámol a politeizmussal, panteizmussal és a
babonás áldozatokkal. 2. Erkölcsbölcseletében meg-
haladja Buddhát és Konfuciust. 3. Árnyoldalak :
rituális tisztálkodás visszataszító, vérfertőző házas-
ságra, többnejűségre és kegyetlenségre ad alkalmat.
4. Megtermékenyítette a görög gondolkodást 210
A bevezető részhez :
Az indiai gondolkodók fejezeteihez 215
A kínai gondolkodókhoz 220
Zarathustrához 222
Jegyzetek 215
Gyakran, rövidítve idézett művek 225


Mások ezt is megvették mellé

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...