Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Név és valóság A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai / Balatonszárszó, 2007. június 22-24.

Név és valóság - Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó - Régikönyvek
(0 vélemény)

Részlet a könyvből: Tisztelt Konferencia! Hölgyeim és Uraim! Amikor a szervező Károli Gáspár Református Egyetem nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, engedjék meg, hogy a nyelvtudományi témában laikusként osszam meg néhány gondolatom Önökkel és elmondjam, hogy a névtudományi konferencia hallatán hogyan rezonált bennem a teológus, hasonlóképpen ahhoz, mint mikor az „a" hangolású harang ütésére a hegedű „a" húrja is megszólal a közelben. Mindenekelőtt egyetemünk névadójának, Károli Gáspárnak Vizsolyi Bibliája első lapjáról hadd idézzek két mondatot: „És látá Isten, hogy jó volna a világosság és elválasztá az világosságot az setétségtől. És nevezé a világosságot napnak és a setétséget éttcakának." S itt a 'teremtő' szó logikája sejlik fel: elválasztani, megkülönböztetni a különbözőket, és elnevezni az összetartozókat. Mindezt még az emberi beszéd és kommunikáció előtt! Majd valami hasonlót tesz az ember is később: nevet ad az állatoknak, amely költői módon fejezi ki az emberi logika és beszéd teremtő erejét, noha mi már nem teremtjük, csak felismerjük a körülöttünk lévő valóságot. A névadás tehát hatalom, birtokba vétel is, mint ahogy az istennév tudása is az volt. Ezért nem szabad a X. parancsolat szerint a négy mássalhangzós héber istennevet hiába felvenni. A „lassav" szó ugyanis nem a káromkodásra utal - amint azt a mai olvasó vélné hanem a mágiára, az istenség kultikus megidézésére. Hogy ne mondjam, az üres vallásosság tilalmára. A név kimondásának tilalma olyan erős, hogy a bibliai szöveget gondozó masszoréták a tetragrammaton alá egy másik szó magánhangzóját pontozzák, hogy elkerüljék a név hiábavaló felvételét.

Sorozatcím:
A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai
Kiadó:
Károli Gáspár Református Egyetem
Kiadás éve:
2008
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Verano Kft.
Nyomtatott példányszám:
350 darab
ISBN:
9789639808126
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
679 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.50cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
Köszöntők
Szűcs Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora 9
Kiss Jenő akadémikus, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke 11
Plenáris előadások
Hajdú Mihály: A tulajdonnév és közszó határán 13
Hoffman István: A név mint történeti forrás 20
Tolcsvai Nagy Gábor: A tulajdonnév jelentése 30
Szabómihály Gizella: A határon túli névhasználat és a nyelvi tervezés 41
Helynevek
Bába Barbara: A fanevet tartalmazó helynevek morfológiai szempontú vizsgálata 53
Balázs Géza: A nagy fától Nagyfá-ig - Nagyfá-tól a nagy fáig. A helynevek antropológiai nyelvészeti szempontból 59
Bárth M. János: Székelyföldi történeti helynevek névföldrajzi vizsgálata 65
Bede Ádám: A Csongrád megyei helynévgyűjtések eddigi eredményei 74
Bede Ádám: Újra a tanyanevekről (Derekegyház helynevei kapcsán) 86
Bényei Ágnes: A -gy képző előfordulása helyneveinkben 94
Bíró Ferenc: Folyó- és állóvizeket jelentő köznevek ómagyar kori településnevekben 99
Bölcskei Andrea: Az egyházi településnevek típusai a 19. század elején 106
N. Császi Ildikó: Moldvai helynevek névföldrajzi vizsgálata 115
Eőry Vilma: Dűlőnevek köznévi elemeinek szóföldrajzi vizsgálata 124
Gerstner Károly: Helynevek magyar-német nyelvi és kulturális környezetben 130
Guttmann Miklós: A földrajzi nevek szláv rétegéről a nyugati magyar régióban 137
Győrffy Erzsébet: Folyóvíznevekből alakult településnevek 142
Gyuriczáné Bazsika Enikő: Kerkakutas dűlőnevei. A helynévkincs élete Göcsej nyugati peremén 148
Havas Péter: Budapest utcanév-változtatásainak motivációs tényezői az 1950-es években 156
Hochbauer Mária: Helyzetviszonyító elemek a barcasági Négyfalu helynévrendszerében 164
Juhász Dezső: Ómagyar helynévi nyomokon 2 169
Kenyhercz Róbert: Helynévkutatás és hangtörténet avagy a helynevek forrásértéke... 175
Kocán Béla: Az ómagyar kori Ugocsa vármegye helyneveinek névrendszertani összefüggései 182
Kovács Éva: Az ómagyar kori Bihar vármegye vízneveinek nyelvi elemzése 189
Kuna Ágnes: A sziklamászóutak neveinek kognitív szemantikai elemzése 195
Mikesy Gábor: Új utak és trendek a térképi névírásban 204
Pál Helén: Idegen nyelvi hatások a bukovinai székely falvak helyneveiben 211
Pásztor Éva: Határrésszé vált települések névbokrosodásának elméleti kérdései 217
Póczos Rita: A párhuzamos helynévadás 223
Rácz Anita: Népnévi eredetű településneveink szerkezeti sajátosságairól, alaki változásairól 230
Reszegi Katalin: A hegynév terminus definiálása 240
Sebestyén Zsolt: Puszta földrajzi köznevek kárpátaljai településnevekben 247
Szentgyörgyi Rudolf: A Tihanyi alapítólevél latin szövege és helyneveinek lokalizálása 255
Szőke Melinda: Régi helyneveink latinizálása 267
Torma István: Laponyag (Tiszántúli halmok sajátos elnevezése) 272
Tóth Orsolya: Budapest városrészneveinek vizsgálata 277
Tóth Valéria: Többnevűség a településnevek körében 285
Vincze László: Kísérlet a német utcanevek történetének korszakolására Magyarországon 862 és 1711 között 294
Zsigmond Győző: Helynevek és gombák 305
Személynevek
Baski Imre: A török személynévszótárak és az Onomasticon Turcicum 315
Bauko János: A szlovákiai magyarok ragadványnév-használatáról 319
Bozsonyi Károly - Kmetty Zoltán: Keresztnevek a piac- és társadalomkutatásban 326
Farkas Tamás: Szemlélet és terminológia a névkutatásban: a hivatalos magyar
családnév-változtatások kérdései 332
Fercsik Erzsébet: A női nevek kutatása a magyar névtudományban (1958-2007) 342
N. Fodor János: Magyar eredetű családnevek megváltoztatásának esetei a 19. században 349
Fülöp László: Foglalkozásnevek Kaposváron a 18. században 356
Gyivicsán Anna: Migráció és névadás (Kiskőrös és Csömör szlovák családnevei) 361
Kecskés Judit: A felekezeti névpreferencia modelljei 369
Kiss Antal: Keresztnévadás egy családban 3g0
Korompay Klára: Középkori kultúra és irodalmi eredetű névadás: a Trisztánregény nevei a középkori Magyarországon 337
Kovács András: Újabb kori családnév-változtatások a kárpátaljai magyarok körében 394
Kozma István: Kísérlet a hivatalos családnév-változtatásokban szerepet játszó tényezők modellezésére
Laczkó Krisztina: Asszonynévhasználat Budapesten, 1974-2006 406
Mizser Lajos: Beregi családnév-magyarázatok 413
Mizser Lajos: Névváltozás és névváltoztatás 418
Ördög Ferenc: XVIII. századi családnevek névszociológiai vizsgálata 423
Posgay Ildikó: Névválasztási tendenciák a mai magyar utónévadásban 430
Puskái Melinda: Tendenciák egy erdélyi város keresztnévállományának tükrében 435
Raátz Judit: Névadás az interneten 443
Rihmer Zoltán: Fordítás vagy adaptáció? A modern latin személynévhasználat problémái 450
Rus Fodor Dóra: Névválasztás és névadás tordai magyar-román vegyes házasságokban 461
Slíz Mariann: Melyiket a négy közül? A családnevek kialakulásának kérdése kognitív szemantikai keretben 468
Stefuca Viktória: A XIV-XV. századi moldvai oklevelekben előforduló magyar
személy- és méltóságnevek 474
Stohl Róbert: Keresztnévadási szokások Balinkán az anyakönyvek tükrében,
1757-1895 478
Szilágyi-Kósa Anikó: Régi-új kérdések a kisebbségi névadás és névhasználat kutatásában (A magyarországi „svábok" személynévkutatásának kérdéseiről) 489
Takács Judit: Köznevesült keresztnevek szépirodalmi használata 494
Turóczy Zsófia: Fóka, Pók, Taraj és a többiek: punkok ragadványnevei 498
Voigt Vilmos: Etelka - Adelaide 503
Vörös Ferenc: Nyelvhatárközelben - jogfosztottan (Széljegyzetek Alsószeli 1945-1959 közötti névélettanához) 507
írói nevek és egyéb névtani kérdések
Bakonyi Dóra: A szereplők tulajdonneveinek fordítási kérdései a Harry Potter-kötetekben 519
Bence Erika: A nevek jelölte metaforikus tér Gion Nándor Testvérem, Joáb című
regényében 527
Boda István Károly - Porkoláb Judit: A Tulajdonnevek (személynevek) vizsgálata
Orbán Ottó A keljföljancsi jegyese (1992) és Kocsmában méláz a vén kalóz
(1993-94) c. köteteiben 533
Biiky László: Személynevek felbontása és felépítése a költői nyelvben 540
Heltainé Nagy Erzsébet: Jelentésspecifikáció és képiség a sinkai névvilágban 548
Horváth Katalin: Etimológia - onomasziológia - névelmélet 557
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Magyarország antonomáziája Petőfi költészetében és
prózájában 564
Kozma Judit: Csillagok elnevezéseinek névtani és helyesírási kérdéseiről 570
Nemesné Kiss Szilvia: Állatnévcsoportok kognitív névszemantikai vizsgálatainak
tanulságai 577
G. Papp Katalin: Személynevek szövegbe ágyazódása Lázár Ervin meseregényeiben 588
Pethő József: Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában 597
T. Somogyi Magda: Az állatnevek és a névdivat 603
Sólyom Réka: Új -da,-de képzős üzlet-, cég- és vállalkozásnevek a magyar nyelvben 610
Vácziné Takács Edit: Névadás, névhasználat, névváltoztatás Vámos Miklós Apák
könyve című regényében 614
Varga Józsefné Horváth Mária: Győr-Moson-Sopron megye általános iskoláinak
névhasználata 621
Vörös Éva: A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára 630
Zsilák Mária: Beszélő nevek Závada Pál regényeiben (Jadviga párnája, 1997;
Milota, 2002; A fényképész utókora 2004.) 639
Zárszó
Juhász Dezső, a Magyar Nyelvtudományi Társaság főtitkára 647
English abstracts 651

Bölcskei Andrea

Bölcskei Andrea  további könyvei

40%
Hűségpont:
 
60%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 440 Ft
60%
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 770 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...