Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Olasz leíró nyelvtan

Olasz leíró nyelvtan - Herczeg Gyula - Régikönyvek
Olasz leíró nyelvtan - Régikönyvek Olasz leíró nyelvtan - Régikönyvek Olasz leíró nyelvtan - Régikönyvek Olasz leíró nyelvtan - Régikönyvek Olasz leíró nyelvtan - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Terra
Kiadás éve:
1992
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Ötödik kiadás
Nyomda:
Akadémiai Kiadó és Nyomda Kft.
ISBN:
9632052722
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
500 oldal
Nyelv:
magyar, olasz
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
őrségi események szereplőinek névelője 94. Tulajdonnevek névelős
többes száma 95. Foglalkozásnevek névelője 96. Rangot, címet
jelölő főnevek névelője 97. A klasszikusok neve előtt a névelő el-
hagyása 98. Névelő a (női) keresztnevek előtt 99. Névelő a kereszt-
nevek előtt álló címet, foglalkozást jelölő főnevek esetében 100.
Időmeghatározások névelővel 101. Névelő a testrészeket jelölő
szavak előtt 102. Névelő a testrészekkel vagy használati tárgyak-
kal kapcsolatos határozói szerkezetben 103. Névelő a tárgyak
alkotórészeit jelölő szavak előtt 104. Névelő a tószámnevek előtt
105. Névelő a birtokos névmás előtt 106. A névelő mint a mutató
névmás helyettesítője 107. Névelő állandósult kifejezésekben 108.
Névelő viszonyszóval alkotott főnévi kapcsolatok esetében 109.
A határozott névelő elhagyása a magyartól eltérően 110. Névelő
utca, térnevek előtt 111. Névelő a s-u viszonyszóval 112. Névelő az
a viszonyszóval 113. Névelő a Corso szó előtt 114. Paloták, neveze-
tes épületek, parkok, városnegyedek neveinek névelője 115.
A névelő használata a templomok neve előtt 116. A városnegye-
dek neve előtt 117. Becézőnevek előtt 118. Értelmezőként hasz-
nált főnevek előtt 119. Értelmező előtt 120. Közmondásokban
121. A határozatlan névelő 122. A félhangzós i-vel kezdődő hím-
nemű főnevek előtt 123. Una névelő un' helyett 124. A határo-
zatlan névelő többes száma 125. A határozatlan névelő használata
126. Elhagyása 127. A határozatlan névelő tószámnév előtt 128.
A részelő névelő 129. Használata 130. Di, del helyett 131.

A 17.451,FÉV

A főnév neme 132. A szabályoktól eltérő esetek 133. Hímnemű100
főnevek 134. Nőnemű főnevek 135. Jövevényszók neme 136.
Hímnemű szavak nőnemre vonatkoztatása 137. Szóvégváltoztatás
nélkül 138. A nem jelölése állatneveknél 139. Külön szóval 140.
Nőnemű alakban férfiakra vonatkozó főnevek 141. Kétnemű főne-
vek 142. Kétnemű (-ista, -cida) főnevek 143. Az e végű főnevek
nemrehajlása; a capo- és porta- szóval alkotott összetételek; az
-iere végű szók 144. Az -o, -a, -essa végű főnevek 145. Az -e, -ma
végű főnevek; az -one, -ona végződés 146. Az -0, -a végű főnevek
147. A -tore, -trice végződés 148. A -sore, -ditrice végződés 149.
A donna szó mint a női foglalkozás kifejezője 150. Keresztnév
és családnév szórendje 151. Latin és görög nevek olasz alakja 162.
Városok, tartományok lakosnevei 153. A betűszók 154. Szó-
tagos betűszók, mozaikszók 155. Labdarúgó csapatok neme 156.
A rövidített szavak neme 157.
A főnevek többes száma 158. A -co, -go végződés 159. A -ca, -ga
végződés 160. A -cia, -gia végződés 161. A -scia végződés 162.
Az -io végződés 163. Az -ie végződés 164. Az -a végű hímnemű f6-
nevek többes száma 165. A -sco végződés 166. Az -o végű nőnemű
főnevek 167. Rövidített alakban használt főnevek 168. Idegen
eredetű főnevek -s végű többes száma 169. Tőváltozó főnevek
rendhagyó többes száma 170. A többes számban -a-ra végződő
főnevek 171. A többes számban -a-ra és -i-re végződő főnevek 172.
A két alak közötti jelentéskülönbség 173. Konkrét és kollektív
értelmű többes szám 174. Az elszigetelt és összefüggő cselekvés
kifejezése 176. Mindig konkrét értelmű többes számok 176. 11
avAmsa 1'77


Az ~tett főnevek többes száma 178. Capo-val alkotott ossze-
tételek 179. Capo- nem változik 180. Az összetétel mindkét tagja
többes számba kerül 181. Főnév + melléknév 182. Melléknév
főnév 183. Melléknév + melléknév 184. Ige + főnév 185. Ige +
ige 186. Viszonyszó v. határozószó főnév 187. Csak egyes számú
főnevek 188. Csak többes számú főnevek 189.
Módosító képzők 190. Kicsinyítő képzők 191. Kicsinyítő-becéző
képzők 193. Rosszallást kifejező képzők 194. Nehézségek a módo-
sító képzőkkel kapcsolatban 195. Az -o és -a végződés között inga-
dozó főnevek 196. Főnévi szókapcsolatok 197. A di viszonyszóval
alkotott szókapcsolatok 198. Szókapcsolatok a viszonyszóval 199.
Da, per viszonyszóval 200. Con viszonyszóval 201. Su viszony-
szóval 202. In viszonyszóval 203. Más viszonyszókkal 204.

III, A MrT lfaCNÉV 137

Egy- és kétvégződésű melléknevek 205. Változatlan melléknevek
206. Színt jelölő változatlan melléknevek 207. Összetett mellék-
nevek többes száma 208. A -co, -ca végződésű melléknevek 209.
A -go, -ga végződésű melléknevek 210. A sco-, -sca végződésű mel-
léknevek 211. Az -io végződésű melléknevek 212. Bello, buono,
grande, sant° 213. A melléknév fokozása 214. Az önálló felsőfok
különleges képzése 215. Latin mintájú önálló felsőfokok 216. Az
önálló felsőfok körülírása 217. Rendhagyó fokozás 218. Rendha-
gyóan fokozott alakok használata 219. Felsőfokú alakok hasz-
nálata 220. Massimo, minimo 22L Migliore, peggiore 222./1 mi gliore,
il pii buono 223. Ottimo, pessimo 224. Meglio, peggio 225. Hiányos
fokozású, latin eredetű melléknevek 226. Nem fokozható mellék-
nevek 227. A hasonlító szerkezet 228. Alapfokon történő összeha-
sonlítás 229. Középfokban történő összehasonlítás 230. Két tulaj-
donság egybevetése 231. Tulajdonság fokának kifejezése 232. A kö-
zépfok nyomatékosítása 233. Di, tra, fra használata a felsőfokban
történő összehasonlításban 234. Módosító képzős melléknevek 235.
A melléknévi jelző helye 236. A jelző a jelzett szó után 237. Az ér-
zelem kihatása a szórendre 238. Melléknevek jelentésváltozása a
szórendtől függően 239. Főnévként használt melléknevek 240.

IV. A szÁRNÉv 158

A tőszámnevek 241. Összetett számok egybekapcsolása 242. Cento
helyett cen 243. Mille összetételei és többes száma 244. Tőszámne-
vek után többes szám 245. Uno-val összetett számok 246. M ilione,
miliardo 247. A da . . . a viszonyszókkal kifejezett körülbelüliség
248. A sorszámnevek 249. Latinos sorszámnevek 250. A tő- és sor-
számnevek használata 251. Évszázadok 252. Törtek jelölése 253.
Számnevek ismétlése 254. Túlzó értelemmel használt számnevek
255. A négy számtani alapművelet 256. Számnevek főnevesítése
257. Oggi a otto ; ogni tre mesi 258. Szorzószámnevek 259. Hozzá-
vetőleges számok 260. Mennyiségre utaló, latin eredetű előképzők
261. Quadri-, tetra- 262. -enne 263. -enne, -ennale 264. -ennio 265.
Duo, trio, quartetto 266. Ad uno ad uno; tafti e due 267. Mennyiségi
szerkezet 268. Molto, poco, parecchio, troppo 269. Tanto 270. A di
kiemelő jellege 271.


V. A NÉVMÁSOK I '1:1


ragozás 386. Második igeragozás 387. Harmadik igeragozás 388.
Az igealakok hangsúlya 389. A rendhagyó igék 390. Az első igera-
gozás rendhagyó igéi 391. A második igeragozás rendhagyó igéi
392. A -8i, -so főcsoport igéi 393. A -ssi, -880 főcsoport igéi 394.
A -8181i, -t/t/o főcsoport igéi 395. A -8i, -sto főcsoport igéi 396. A tó-
mássalhangzót kettőző igék 397. Különféle rendhagyó igék 398.
A harmadik igeragozás rendhagyó igéi 399. A participio passato-
ban -erto-ra végződő igék 400. -rso 401. Két participio passato-val
rendelkező igék 402. Különféle rendhagyó igék 403. Hiányos igék
404. Az igék mondattani osztályai 405. Avere-vel álló igék 406.
Mozgást jelölő igék 407. Tárgyas és tárgyatlan igék 408. Vissza-
ható értelmű igék 409. Tárgy- és részeshatározót vonzó igék 410.
Avere-vel ragozott tárgyatlan igék 411. Dovere, potere, volere
segédigéje 412. Visszaható igék 413. Részeshatározó esettel álló
visszaható igék 414. Kölcsönösen visszaható igék 415. Szubjektív
visszahatás 416. Si visszaható igék mellett 417. Segédige a vissza-
ható igék összetett alakjaiban 418. A szenvedő ige 419. Szenvedő
igeragozás venire igével 420. Szenvedő cselekvés és állapot 421.
Szenvedő szerkezet andare igével 422. Andare a perdere, disperdere,
smarrire igék mellett 423. Személytelen igék 424. Ragozásuk az
összetett igeidőkben 425. Személytelen igék képletes értelemben
426. A műveltetd ige 427. A fare ige visszaható igék mellett 428.
Farú fare 429. Nem teljes értelmű igék 430. Alany állapotát kife-
jező bővítmény 431. Tárgy állapotát kifejező bővítmény 432. Bő-
vítmény kapcsolása 433. Körülírásos igei szerkezetek 434. Kezdő
vagy beálló cselekvést jelölő igék 435. Közeljövőben beálló cse-
lekvést kifejező igék 436. A venire ( fano) di szerkezet 437. A venire
da szerkezet 438. A cselekvés befejezését kifejező igék 439. A Tinire
con szerkezet 440. Az avere a szerkezet 441. Folyamatos szemléle-
tet kifejező igék 442. A non fare che szerkezet 443. Trovar8i 444.
Dovere 445. Avere un bel . . . 446. Az igeid8k használata. Kijelentő
mód, jelen idő 447. Felszólító mód helyett 448. Történeti jelen
449. Jelen idő állandó érvényű igazságok kifejezésére 450. Pas-
sato prossimo 461. Passato remoto 452. A két múlt egybevetése 463.
Imperfetto 454. Trapassao prossimo 455. Trapassato remoto 466.
Jövő idő 457. Történeti jövő 458. Futuro anteriore 459. Feltételes
mód 460. X szabad függő beszéd 461. A kötőmód. Congiuntivo
presenle 462. Congiuntivo imper lette és trapassato 463. Quand'anche,
anche se 464. Magari, che 465. A congiuntivo időinek használata
mellékmondatban 466. Egyidejűség és előidejűség 467. Az akarat
congiuntivo-ja 468. A cél congiuntivo-ja 469. Érzelmi congiuntivo
470. Az állítás, tagadás és kérdés congiuntivo-ja 471. A feltétele-
zés congiuntivo-ja 472. Korlátozó congiuntivo 473. A személytelen
szerkezet congiuntivo-ja 474. Az időhatározó mondatok congiun-
tivo-ja 475. A jelzői mondatok congiuntivo-ja 476. A megengedő
mondatok congiuntivo-ja 477. A körülményhatározó mellékmon-
dat congiuntivo-ja 478. A függő kérdőmondat congiuntivo-ja 479.
A felszólító mód 480. A tiltás 481. A felszólító mód jelentései 482.
Az igei állítmány egyezése 483. Több alany mellett 484. Kétes
esetekben 485.. Az összetett igeidőkkel kapcsolatos egyeztetés
486.


Herczeg Gyula

Herczeg Gyula  további könyvei

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...