Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak

Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak - Mező Ferenc, Nagy Imre, Tóth Péter, Veliky János - Régikönyvek
Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak - Régikönyvek Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak - Régikönyvek Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak - Régikönyvek Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Nemzeti Tankönykiadó
Kiadás éve:
2000
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
3.
Nyomda:
Kaposvári Nyomda Kft
ISBN:
9631906140
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
165
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 21.00cm, Magasság: 28.00cm
Kategória:
2.3. A városok méretei 29
2.4. Városok nyugaton és keleten 29
2.5. A magyar településszerkezet sajátosságai a kö-
zépkorban 30
3. A modern városok kialakulása Európában és Ma-
gyarországon 31
TARTALOM 3.1. Az ipar mint várostelepítő tényező 31
3.2. A városkép megváltozása 32
3.3. A középkori magyar városszerkezet átalakulása 32
3.4. Városhierarchia Magyarországon 33
3.5. Felzárkózó és lemaradó körzetek és városaik 34
4. A civilizáció belső arányainak megbomlása 36
4.1. A szegregáció 36
4.2. Magyarország: a szegregáció és a deviáns visel-
kedési módok 36

I. Az EGYÉN ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI 3 4.3. Magyarország: a szegénység — „lemaradó tár-
sadalmi rétegek" 38
1. A közösségszerveződés természeti feltételei 3 4.4. A megapoliszok és a megalopoliszok 41
1.1. A természet hatása az emberiség kialakulására
és elterjedésére 3 III. Az EGYÉN ÉS TÁRSADALMI KÖZÖSSÉGEI 44
1.2. A rasszok jellemzői 5
1.3. Az állatok háziasítása és a növénytermesztés 6 1. A hordától a társadalomig 44
1.4. A természeti társadalmak csoportosítása 7 1.1. A közösségnek alárendelt egyén az őskorban és
1.5. Különböző mezőgazdasági kultúrák a Földön 7 az ókori Keleten 44
2. A Földről alkotott kép globálissá válása 9 1.2. Görögország: a jó polgár jó ember 44
2.1. A civilizációk közötti kapcsolattartás földrajzi 1.3. Róma: az utcán politizáló tömeg 46

feltételei 9 2. A kereszténység egyén- és közösségideálja. A nomád
2.2. A kapcsolatok társadalmi feltételei 10 és kora feudális kori magyar társadalom 48
2.3. Az európai tőkés fejlődés globális hatásai — a né- 2.1. Ki lehetett a krisztusi közösség tagja? 48
pességvándorlás 11 2.2. Az egyház és a világi hatalom viszonya 48

2.4. Etnikai sokszínűség, etnikai konfliktusok 12 2.3. Az individuum helyzete nyugaton és keleten a
2.5. Népességmozgások napjainkban 13 középkorban 49

2.6. A kultúrnövények „vándorlása" 13 2.4. Nemzet és szabadság Magyarországon a közép-
3. Az ökológia és a társadalom viszonyrendszere 14 korban 50
3.1. Az ökológiai szemlélet fontossága 14 3. A modern szabadsággondolat megszületése. A re-
3.2. A természet hatása a társadalomra 15 formkori magyar politikai elit társadalomképe 51
3.3. Az ipari forradalom — az emberi-természeti kör- 3.1. A kiváltságokon nyugvó szabadságok megszű-
nyezet leromlása 16 nése 51
3.4. Egy példa a környezet átalakítására: a Tisza- 3.2. Állam és társadalom viszonya 53
szabályozás 18 3.3. Szabadságeszme Oroszországban 53
4. A természeti környezet értékeinek felismerése — a 3.4. Szabadságeszme a polgárosodni akaró Magyar-
környezetvédelem 19 országon 54

4.1. Az emberi tevékenység hatása Földünk éghajlat- 4. A társadalmak és a XX. századi modernizációk 55
változásaira 19 4.1. Új erő, a munkásság 55
4.2. A globális felmelegedés következményei 20 4.2. Hatalom és tömegek 56

4.3. Az erdők pusztulása 20 4.3. A politikai pártok átalakulása — új politikai el-
4.4. A vízkészlet elszennyeződése 21 méletek 57
4.5. A talaj pusztulása 22 4.4. Állam és civil társadalom Magyarországon 58

4.6. Népességnövekedés — élelmezési problémák és
szeméthegyek 22 IV. A KOMMUNIKÁCIÓ MINT FORMÁCIÓKÉPZŐ KAPCSOLAT.... 60

4.7. A nukleáris környezetszennyezés 23 1. A jelrendszerek kialakulása. A beszéd és az írás-
II. Az EGYÉN ÉS CIVILIZÁCIÓS KÖRNYEZETE 24 beliség 60
1.1. Közösségek és kommunikáció 60
1. A civilizáció létrejötte és fogalma 24 1.2. Államok, írás, írástudók az ókori Keleten 60
1.1. Barbárság és civilizáció 24 1.3. Az írás demokratizálódása 61

1.2. A város — gazdasági, hatalmi és szellemi központ 24 1.4. A tudás átörökítése 62
1.3. Kapcsolatok a civilizációk között... 25 1.5. Hírközlés az ókorban 62

2. A középkori településformák kialakulása. A magyar- 2. A kommunikáció és az írásbeliség jelentőségének
országi településszerkezet sajátosságai 27 megnövekedése a középkorban. A magyar írás-
2.1. Város és vidéke 27 beliség 63
2.2. A várossá válás útja 27 2.1. A latin és a görög írásbeliség 63


2.2. Kódexek és oklevelek 64 5.5. Választási rendszerek a modern tömegdemokrá-
2.3. Az írás egyházi monopóliumának megszűnése 65 ciákban 100
2.4. Írásbeliség a középkori Magyarországon 66 5.6. A magyar választási rendszer kialakulása és vál-
2.5. A hírközlés helyzete 66 tozásai 101
3. Az információ a polgárság értékvilágában. A magyar 5.7. A hatályos magyar választási rendszer és válasz-
nyilvánosság múltja 67 tójog 102
3.1. A könyvnyomtatás által előidézett változások 67
3.2. Változó tarsadalom, változó nyilvánosság 68 VI. MŰVÉSZET ÉS TÁRSADALOM 104
3.3. A hírközlés fejlődése 68
3.4. A polgári nyilvánosság kialakulása Magyar- 1. A közösségi ideálok elsődlegessége a művészetekben 104
országon 69 1.1. A vadászmágiától a halottkultuszig 104
4. Önálló média-hatalmak 70 1.2. Művészet és hatalom összekapcsolódása 105
4.1. A rádió 70 1.3. Az öncélú művészet megszületése 105
4.2. A televízió 70 2. A művészetek és a vallások kapcsolata a középkor-
4.3. Szórakoztatni, tanítani, irányítani 71 ban. A magyar feudális állam kultúrája 107
4.4. Új kommunikációs lehetőségek — harc a piacért 2.1. A hit szolgálata 107
a médiumok között 71 2.2. A román stílus 108
4.5. A médiumok szerepe a társadalomban és a poli- 2.3. A gótika 109
tikábán 72 2.4. A bizánci és az iszlám kultúra a középkorban 110
2.5. Művészet a középkori Magyarországon 110
3. A művészet helye a polgári társadalomban 111
V. Az ÁLLAM TÍPUSAI ÉS INTÉZMÉNYEI 74 3.1. A harmónia megtalálása — a reneszánsz 111

1. A keleti despotizmustól az antik demokráciákig 74 3.2. Lenyűgöző pompa és életöröm — a barokk 112
1.1. Az állam kialakulása 74 3.3. A „magányos ember panasza" — stílusok a XIX
1.2. Az ókori Kelet ázsiai típusú államai 74 században 113
1.3. Antik típusú állam az ókori Görögországban 75 3.4. A reneszánsztól a romantikáig — művészetek
1.4. Antik típusú állam a köztársasági Rómában 77 Magyarországon 114
1.5. A császárság Rómában 78 4. A művészetek helykeresése a központ nélküli világ-
2. Uralmi formák a feudalizmusban 79 ban 115
2.1. A feudális állam általános jellemzői 79 4.1. Az „önelvű vizualitás" és a funkcionalizmus 115
2.2. Államfejlődés Nyugat-Európában a kora feuda- 4.2. A hagyományokkal való szembenállás és a ha-
lizmus idején (VI—X. század) 80 gyományokhoz való visszatérés 117
2.3. Államfejlődés Nyugat-Európában az érett feu- 4.3. A tömegek hatása a művészetre 118
dalizmus idején (X—XV. század) 81 4.4. Modern művészet Magyarországon 119
2.4. Államfejlődés Nyugat-Európában a késői feu-
dalizmus idején (XVI—XVIII. század) 83 VII. VILÁGMAGYARÁZATOK 121
2.5. A feudális állam és jog fejlődése Magyarorszá- 1. Az európai tudományos gondolkodást megalapozó
gon 83 görög szemlélet. A világ más nagy tudományos köz-
3. A polgári alkotmányos eszmék és az állam 86 pontjai 121
3.1. A polgári állam tudati előkészítője, a felvilá- 1.1. Gyakorlatiasság és meditáció — tudományok az
gosodás 86 ókori Keleten 121
3.2. A polgári forradalom és a kialakuló polgári ál- 1.2. A tudományos gondolkodás megszületése Gö-
lam 87 rögországban 121
3.3. A polgári állam általános jellemzői 88 1.3. A filozófia új kérdései a hellenizmus korában 123
3.4. A polgári átalakulás Magyarországon 90 1.4. Szaktudományok, gyakorlati tudományok 124
4. A demokráciától a totális államig — és vissza. Állam- 1.5. Tudományok az ókor és a középkor határán 125
berendezkedések a XX. században 91 2. A tudományok autonómiája és hatékonysága a
4.1. A modern tömegdemokráciák 91 középkorban 126
4.2. A totalitárius állam Németországban 92 2.1. „Tekintélyen és kényszeren alapuló kultúra" 126
4.3. A fasiszta diktatúra Olaszországban 94 2.2. Az universitas 126
4.4. Az orosz fejlődés 94 2.3. A skolasztika 128
4.5. A szovjet típusú államberendezkedés Magyar- 2.4. Az ortodox kereszténység és a tudomány 128
országon (1948-1956-1989) 95 2.5. Tudomány a középkori Magyarországon 129
4.6. A totális állam általános jellemzői 96 3. A nagy világvallások 129
4.7. A totális állam bukása 96 3.1. A brahmanizmus 129
5. A választójog és a választási rendszerek fejlődése 97 3.2. A buddhizmus 130
5.1. A választójog fogalma — választási alapelvek a 3.3. Kínai vallások 130
XX. században 97 3.4. A kereszténység 131
5.2. A választási rendszerek alaptípusai 98 3.5. Az iszlám 132
5.3. A választási rendszerek kialakulása Európában 98 3.6. A világvallások összehasonlítása 133
5.4 Választójogi reformok a XIX. században 99


4. Tudományos megújulási kísérletek a reneszánsztól 2.4. Európa „kettészakadása" a második világháború

Einsteinig 133 után 148

4.1. A tapasztalat felértékelődése — a természet- 2.5. Gazdasági szervezetek a „kettészakadt" Euró-

tudományok fejlődése 133 pában 148

4.2. A filozófia 135 2.6. Katonai-politikai szervezetek kialakulása a „ket-

4.3. A természettudományos gondolkodás „egyed- tészakadt" Európában 149

uralma" — a kutatómunka feltételeinek változása 135 2.7. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 150

4.4. A tudományok fejlődésének kezdetei Magyaror- 2.8. Változások Európában 1989 után 150

szágon 136 2.9. Európa biztonsági rendszere 1989 után 152

4.5. A tudományok virágzása a polgári Magyarorszá- 3. Az Európai Unió kialakulása és szervezete 152

gon 137 3.1. Az európai egység fogalma 152

3.2. Az Európai Unió kialakulásáig vezető folyamat 153

VIII. Az EURÓPAISÁG TÖRTÉNETE 139 3.3. Európai Közösségekből Európai Unió 153

3.4. A kilencvenes évek kihívásai az Európai Unióval
1. Az európaiság gyökerei 139 szemben 154
1.1. A „görög-római bölcső" 139 3.5. Az Európai Unió intézményei 155
1.2. A birodalomépítés bűvkörében 140
4. Magyarország és az európai, euro-atlanti integráció 158
1.3. A keresztény nemzetközösség 140 4.1. A kirekesztettség megszűnése 158
1.4. Politikai szövetségek esélyei a középkorban 140
4.2. Magyarország és a NATO — a csatlakozás első lé-
1.5. Egység és Európa a felvilágosodástól a modern pései 158
hatalmi szövetségek megjelenéséig 141 4.3. Elérhető közelségben a NATO-csatlakozás 159
1.6. Megosztott Európa — megosztott világ 142
4.4. A NATO-csatlakozással kapcsolatos belpolitikai
1.7. A Népszövetség — Európa a világban 144 viták 159
1.8. Európa egységesítésének legújabb törekvései 145 4.5. Magyarország és az Európai Közösségek viszo-
2. Nemzetközi biztonsági és katonai szervezetek 146 nya 1989 előtt 160
2.1. Intenzív kapcsolatok a nemzetek között 146
4.6. Magyarország és az Európai Közösségek viszo-
2.2. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) nya 1989 után 160
megalakulása, céljai 146
4.7. Magyarország és az Európai Uniós tagság 161
2.3. Az ENSZ szervezete 147


Mező Ferenc

Mező Ferenc  további könyvei

Utazás egy regény körül - Nagy Imre - Régikönyvek
40%
1 000 Ft 600 Ft (40%)
Antikvár könyv
A magyar parasztságról és a mezőgazdaságról 1928-1938 - Nagy Imre - Régikönyvek
30%
4 000 Ft 2 800 Ft (30%)
Antikvár könyv
Tíz év magány - Nagy Imre - Régikönyvek
30%
Kiadás éve: 2010
1 500 Ft 1 050 Ft (30%)
Antikvár könyv
Művészettörténet 7. - Tóth Péter - Régikönyvek
40%
2 000 Ft 1 200 Ft (40%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...