Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Válogatás műveiből I-III.

Válogatás műveiből I-III. - Pázmány Péter - Régikönyvek
Válogatás műveiből I-III. - Régikönyvek Válogatás műveiből I-III. - Régikönyvek Válogatás műveiből I-III. - Régikönyvek Válogatás műveiből I-III. - Régikönyvek Válogatás műveiből I-III. - Régikönyvek Válogatás műveiből I-III. - Régikönyvek Válogatás műveiből I-III. - Régikönyvek Válogatás műveiből I-III. - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Szent István Társulat
Kiadás éve:
1983
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
ISBN:
9633602645
Kötés típusa:
műbőr
Terjedelem:
401+378+383
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.00kg
Kategória:
ELŐSZÓ (Ctry Miklós) 9

PÁZMÁNY PÉTER (1570-1637) (C5ry Miklós—Szabó Ferenc) 11

Váradtól Grazig: a „gyökerek" és a tanulmányi évek (1570-1597) 11

Várad 11
Kolozsvár 12
Krakkó és Jaroslav 13
Bécs 15
Róma 17
Pázmáty nyilvános működése 21
Grazi évei és az első magyarországi misszió (1597-1607) 21
Pázmány grazi működése 21
A felső-magyarországi misszió 24
Irodalmi tevékenységének kezdete 27
A jezsuita író és apostol (1607-1616) 30
Magyarország helyzete a XVII. század elején 30
Pázmány politikai pályakezdése 33
„Hitviták tüzében" 37
Pázmány kilépése a jezsuita rendből
és érseki kinevezése 40
Az esztergomi érsek (1616-1637) 45
Pázmány térítései 45
Egyházszervezés és kormányzás
A nemzetnevelő és a politikus 52
Pázmány utolsó írásai és halála 57
Pázmány Péter életműve (Összefoglaló jellemzés) 59
Pázmány egyénisége és lelke 59
A szó és a toll apostola 63
A hitviták és a Kalauz 64
Hitviták és ökumenizmus 64
A Kalauz szerkezete, ihletői és teológiája 67


Az Ige szolgatatában: a Prédikációk 75
Az Ige hirdetője: a szónok 76
A prédikációk tematikája és forrásai 78
A nyelvművész 80

JEGYZETEK 85

FÜGGELÉK 87

Pázmány latin és magyar művei 88
A Pázmányról szóló irodalomból 90
Őry Miklós Pázmány-tanulmányai 91
Pázmány-antológiák 92
Pázmány grazi előadásai 93
A Tíz Bizonyság, Pázmány elsőnek kidolgozott magyar munkája? 94
A Kalauz keletkezése és három első kiadása 95
Pázmány összegyűjtött munkáinak kiadási terve a szerző életében 97
Időrendi táblázat 98

VÁLOGATÁS PÁZMÁNY PÉTER MŰVEIBŐL 109

Beveetí; 111

Az mostan támatt uj tudományok hamisságának tiz nyilván-való bizony-
sága 113
Rövid tanuság mint ismerhesse meg akármely együgyü ember is az igaz
hitet 123
Imádságos könyv (részletek) 159
Az Istennek felségérül 159
A megváltásért, hála-adás 161
A szeretetért 163
A tévelygések kigyomlálásáért, I., IV. 164
Az Anyaszentegyházért 165
Lelki pásztorainkért 165
Szüleinkért 166
Jámbor házasok egymásért 167
Szülék magzattyokért 168
Özvegyek és árvák könyörgése 168
Nehézkesek könyörgése 169
Az Ur vétele után. I. Imádság 169
Szent Dávid penitentia-tartó sóltára 170
Keresztyéni felelet (részlet) 175
Öt szép levél 179
Első levél. A pápisták bálványozásárúi 179
Az Alvinczi Péter feleletiről rövid intés 197


Isteni igazságra vezérlő Kalauz (részletek) 199
Elől-járó levél. A kegyes olvaSónak Istentül üdvösség, tőllem tisztessfg 199
Első könyv. Az emberi okosságnak és a keresztyén hitnek az isteni tenné-
szetrül és tisztelemül eggyessége - — 207
Második könyv. Első része. Első bizonysága Christus személyének méltó-
ságra . 250
Harmadik könyv. Közönséges jelenségek, melyekből kitetczik, hogy a
római hittül szakadott vallások igazak nem lehetnek 255
Elől-járó írás. Melyben az igazság istnéretinek három akadállya kigyom-
láltatik 255
Első része. A keresztyénségben csak egy igaz és üdvösséges vallás
vagyon 258
Második része. Első bizonysága az új vallások hamisságának: mert két-
ségbeejtő bizonytalanságra viszik embert 266
Hatodik könyv. Első része. Miben vagyon gyökere és fondamentotna a
keresztyénségben támadott egyenetlenségeknek 270
Tizenkettődik könyv. Az ember igazolásárúl 273
Első része. Az igazuláshoz-való készinetrúl 273
Második része. Az igazúlás mi-vóltárúl 296
Negyedik része. A jó cselekedetek érdemérül 302
A Kempis-forditás (részletek) 311
Az Sz. Irásrul és az Anyaszentegyházrul két rövid könyvecskék 319
Az böcsülletes Bihar vár-megyének 319
Második könyv. Az Anyaszentegyházrúl 323
Első része. Az igaz Anyaszentegyházat megismérni 325
Második része. Az Anyaszentegyház el nem fogyhat; nem tévelyeghet 329
Harmadik része. Minétnü jelekből ismérhetni az Ecclesiát 334
Negyedik része. Az Újitók gyölekezete nem igaz Ecdesia 341
ötödik része. A római gyölekezet igaz Ecclesia 356
Hatodik része. Mit tanitott az Ecciesia Sz. Ágoston -idejében a mostani
vissza-vonyásokrúl 368
A nagyszombati egyetem alapitólevele (1635) . 371
Pázmány leveleiből 375
C. Acquaviva jezsuita generálishoz 375
Thurzó György nádorhoz (1616) -, 376
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez (1622) 378
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez (1623) 379
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez (1626) 380
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez (1629) 382
M. Vitelleschi jezsuita generálishoz 383
Cam. Cataneo castiliglionei apáthoz 384
1. Rákóczi György fejedeletnhez (1630) 386
Esterházy Miklós nádorhoz 388
I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez (1635. máj.) 390


I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez (1635. okt.) 391
I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez (1636. dec.) 392
Két beszéd 395
Pázmány beszéde II. Ferdinánd megválasztása érdekében a pozsonyi
megyegyűlésen (1617. nov.) 395
Pázmány beszéde az 16291 egyházmegyei zsinaton 399


Bevezetés a II. és III. kötethez 7
Az én kegyelmes Uramhoz, a tellyes Szent Háromság egy bizony Istenhez
alázatos ajánló írásom 9
A keresztyén olvasókhoz 13
Kivánságotok-szerént-való áldásokat terjeszszen Isten reátok 13
Négy dologrul tudósittatnak az olvasók 16
A keresztyén predikátorokhoz. Intés 19
Az utolsó itéletnek rettenetességéiül 27
Miért sanyargattya Isten hiveit e földön; és ellenségeit gyakorta kedvekre
tartya ? 37
Mely üdvösséges a magúnk-ismerése 55
Christus Urúnk születésének idejérűl, modgyárúl és helyérűl 71
A fiaknak istenes nevelésérűl 83
A részegségnek veszedelmes úndokságárúl 99
Házasságban-élő aszszonyok tanusága 119
Hogy minden dolgainkat Isten akarattyához kell alkalmaztatnunk 135
A Christus hajója, az igaz ecclesia győzhetetlen 145
Miért szenvedi Isten az eretnekségek konkolyát 157
A tekélletes jóságnak és jámborságnak méltóságárúl 167
A lelki jóságokban mindenkor nevekedni kel embernek 181
Vakságból és setétségből világosságra hozta Christus a világot 193
Az Isten Igéje igaz világossága az emberi tudatlanságnak 209
Az ördögi kisértetekrűl 227
Pásztori intés 236
Mint kel az Isten Igéjét gyümölcsösen halgatni 237
Mi okért ment Christus ily nagy pompával Jerusalembe, szenvedése-előt 249
A Christus szenvedésének egész rendirűl 261
Christusnak hét szavairul mellyeket a Kereszt-fárumondott 299
I. szó: Atyám, bocsáss-meg nékik: mert nem tudgyák mit mivelnek 300
II. szó: Bizony mondom néked, ina velem lész Paradicsomban 305
III. szó: Aszszony, ihon a te fiad; és a tanítványnak monda: ihon a te Anyád 310
IV. szó: Én Istenem, én Istenem, miért hadtál-el engemet? 313
V. szó: Szomjuhozom 316
VI. szó: Consummatum est: bétellyesedett; vagy elvégeződött 319
VII. szó: Atyám, kezedbe ajánlom az én Lelkemet 321


A Christus Feltámadásának örvendetességérül 325
A gonoszok mindenkor viszálkodó háborgásban vannak; az igazak állandó
békeségben 337
Az igazak szomorúságárúl és örömérűl 349
Az igazságrúl és bírák kötelességérül 359
Függelék 375
Imabeszélgetések nagypéntek I. beszédéből 375


dságrul 7
i nyomorúságok békeséges szenvedésérül 23
drága ajándékokkal ékesíttetik, a kinek Szent Lélek adatik 43
ek rútságárúl és veszedelmérűl 55
vnek vétkeirúl 69
ben és aluvásban-való mértékletességről 83
kel a bárány-bőrbe öltözött farkasokat megismérni 97
emnek és a sidó nemzetnek utólsó romlásárúl 109
a túdós nagy emberek esetiben nem kell megbotránkoznunk 123
kel embernek magát viselni betegségében 135
tunk szeretéséről 151
uságok a mái evangeliomból 163
Első tanuság. Az emberi nemzet romlásárúl 163
-rend méltóságárúl 171
tt társok és hízelkedők barátsága veszedelmes 187
álrúl 201
Isten mindenüt jelen vagyon és ezzel szent életre köteleztetünk 219
olnak örök kínnyárúl .' . 229
te quaz sunt caesaris, caesari. Mivé! tartozunk fejedelmünknek, és fejedel-
nékünk 241
ter, scimus quia verax es. Az igaz-mondásrúl és hazugságrúl 257
kel a keresztyén leányt nevelni 271
a világ javait semminek kel tartani, ha lelkünket meg akarjuk tartani 287
sztyén vitézek kötelességérűl 299
püspökök tüköre 311
penitenczia példája 327
Pál Apostolrúl 339
on-napi predikáció 351


Pázmány Péter

1570 - 1637
Hont-Pázmány nembeli panaszi Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570. október 4. – Pozsony, 1637. március 19.) esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezető alakja, író.

Pázmány Péter  további könyvei

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...