Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Világostól Trianonig A mai Magyarország kialakulásának története

Világostól Trianonig - Pethő Sándor - Régikönyvek
Világostól Trianonig - Régikönyvek Világostól Trianonig - Régikönyvek Világostól Trianonig - Régikönyvek Világostól Trianonig - Régikönyvek Világostól Trianonig - Régikönyvek
(0 vélemény)

Reprint kiadás.

Borító tervezők:
Barta Imre
Kiadó:
Littera könyv- és lapkiadó kft.
Kiadás éve:
1990
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Pécsi Szikra Nyomda
ISBN:
9637935029
Kötés típusa:
egészvászon, kiadói borítóban
Terjedelem:
247 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.50cm, Magasság: 24.50cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
A MAGYARSÁG ÉLETTÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA 1849-ig.
A nomád államtól a demokratikus királyságig.
A nomád-állam. — A szentistváni monarchia. — Szent
István rendszerének bomlása. — A magyar feudaliz-
mus. — A magyar hűbériség nem képes szervezni a
nemzetet a sörök ellen. — A magyar állam össze-
omlása. — A ma árság heroikus erőfeszitései létfen-
tartásáért és államisága helyreállitásáért. — Keleti
vagy nyugati orientáció? — A török-német egyen-
sulyozási politika véget ér. — Magyarország, mint a
Habsburg-monarchia sulypontja. — A Habsburgok
szociál- és kulturpolitikája. — A magyarság szem-
benáll a nemzetiségek koaliciójával és a császári
hatalommal. — A szabadságharc bukási 3

VILÁGOSTÓL TRIANONIG.
Magyarország a császári összmonarchiában.
L Különbség az osztrák politika módszerében 1711 és
1849 után. — Az egységes Ausztria vezető államférfiai.
A Bach-rendszer alkotásai és támaszai. — Az abszolut
rendszer belső gyöngesége 4'í
II. A magyarság ellenállásának frontjai: 1. az ókonzer-
vativek. 2. A magyar középosztály passziv reziszten-
ciája. 3. Az emigráció. — Az abszolut rendszer belső
és külső elszigetelődése. — Az egységes császári
abszolutizmus összeomlása. — Kisérlet a 47-es alkot-
mány visszaállitásával. — Deák szerint a restitutio in
integrum a 48-as törvények visszaállitása. — Az ó-
konzervativ kisérlet bukása; a provizórium. — Az
emigráció tervei is összeomlanak. — A középnemes-
ség anyagilag lejtőre jut. — A kiegyező hajlandóság
fent is erősödik. — Deák nehéz helyzete 1865-ben.
A kiegyezés a monarchia erőviszonyainak egyensulyán
épült fel. 58
Magyarország a kettős monarchiában és a hármas
szövetségben.
III. A kiegyezési mü zátonyai. — Az osztrák-szlávok ellen-
ségei a magyar „szupremáciá"-nak. „Revanche pour
Sadova." — A belső nehézségek: a pénzügyi helyzet;
a Deák-párt dekadenciája. — Sennyey vagy Tisza
Kálmán? — Deák visszavonul. Tisza Kálnián a hata-


lom iriiikaban. Alatt ássy
és Tisza Kálmán politikai titiols•eildlol►, A (m-
lizm►s látszólag megszilárdul A magyar artolmisdg
klábrandul a klegyezésb411. A 1WvailhOl 11411411111v».
A 'fi:un-rendszer válsága és Inikasa SI
IV. Az egyházpolitikal reformok. I rima lösset ked-
vetlenül enged a 'Weliel II' NillAgyl nyomásnak,
Bánffy nemzel►^égl és közjogi politikája. Atilgyar.
ország megil►, •pli ezeréves rctioallasimak iinio.pet, !IS
Az osztrák-malgyar monarchl► és a kleoezést mit
válsága.
V. Ausztriában csak a 14. §-mit lehet fenlartani a dua-
lizmust. — A. szabadelvit párt sillyedése: az cröszak
és a korrupció. — Bánffy irtó hadjárata a közép.
pártok és a nemzetiségek ellen. -- Az első nagy
obstrukció. — A Szélt-paktum: „jog, törvény, igaz-
i ság". — Surlódások a kormánypárti frakciók között.
A Széll-kormány válsága: a katonai kérdés. — Az
ellenzék nemzeti irányu követeléseinek teljesitésélöl
teszi függővé a felemelt ujoncjavaslat megszavazását.
Az ó-szabadelvüek palotaforradalma Szélt ellen. — Az
obstrukció célt ér: a felemelt ujoncjavaslatot vissza-
vonják. Khuen-Héderváry küldetése és bukása. — A
szabadelvű párt belső széthullása. -- A chlopy-i
hadiparancs. — A szabadelvü párt katonai program-
mot dolgoz ki az obstrukció ellensulyozására. — A
konfliktus a király és a nemzet viszályává élesedik.
Az „erős kéz". — Apponyi kilép a kormánypártból.
Az ugrai levél. — Apponyi ujból megalakitja a nem-
zeti pártot, Bánffy szintén 67-es alapon az uj-pártot.
A november 18-i házszabálycsiny. Az ellenzéki szö-
vetség proklamálja a nemzeti küzdelmet Tisza ellen.
Apponyi a 48-as pártban. — A szabadelvü párt és
Tisza István bukása. 109
VI, A kiegyezés válságának okai. — A zsidóság gazdasági
és kulturális előnyomulása. — A szociáldemokrácia.
A magyar polgári radikálisok. — A nemzetiségi kér-
dés, mint a magyar állam archimedesi pontja. — El-
borul a monarchia külpolitikai égalja. — A nemzeti-
ségek tliibilmdása Ausztriában. — Horvátországban
összeomlik az unionista párt. — Ferenc József sze-
mélyi,. A császári és királyi hadsereg. — Az oszt-
rák magyar kapitalizmus 125

A vllágháborn előestéjén.
VII I( INhlelck a monarchia megmentésére. — Ferenc Fer-
dbialid politikája: a trializmus és a demokrácia.
Ikra István gróf felfogása és módszere: az erő és a
liolireivallv gondolat kapcsolata. — Andrássy iránya és
139
1'111 Az ellenzéki többség meginditja a nemzeti küzdelmet
11111gVIII• vezényszóért. — Imparlamentáris kormány
A „da•libontok". — A kormány a radikáli-
sokkal és a szocialistákkal szövetkezik a konlleló


ellen. — A vármegyei ellenállás ellankad. — Fabri-
cius ezredes katonasága az országgyülés üléstermé-
ben. — A bécsi paktum választójogi alapon. — A koa-
lició uralma. — Az alkotmánybiztositékok és az isko-
lai törvények. — A koaliciós kormányzat zátonyai.
A koalició válságának elemei: a választójog, a kato-
nai kérdés és az önálló bank. — A koalició bukása.
Az ó-hatvanhetes párt restaurálása. 149
IX. A nemzeti munkapárt győzelme. — A külpolitikai
helyzet. — Bosznia annexiója. — A megtizedelt ellen-
zék uj parlamenti harcra indul a katonai javaslatok
ellen. — Kisérletek az obstrukció elszigetelésére.
Merénylet Tisza ellen. — Désy panamavádja Lukács
László ellen. — A törvényszék fölmenti Désyt. — Lu-
kács bukása. — Tisza István gróf második kormány-
elnöksége. — A központi szövetség diplomáciai vere-
ségei. — A balkáni háboru. — A függetlenségi párt
egy része az orosz-francia szövetség felé tájékozódik.
Tisza tárgyalása a román komitéval. — A magyar tör-
ténelmi pártok hibái. — A szerajevói merénylet. — A
monarchia killpolikájának felelőssége a világ-
háborrtért. — Tisza és a Berchtold-féle ultimátum . 162

Közép-Európa felbomlása
és a történelmi Magyarország összeomlása.
X. Kitör a világháboru. — Az olasz semlegességi tárgya-
lások. — A pártközi béke meglazul, az ellenzék akciót
kezd a kormány ellen. — Károlyi és csoportja el-
szakad a függetlenségi párt zömétől. — A közép-
európai szövetség letöri Romániát. — A központi ha-
talmak és Wilson elnök békeakciója meghiusul. — A
korlátlan huvárhajóharc. — Amerika hadüzenete.
Az orosz forradalom. — Tisza István bukása. — A
választójogi kormány. — A fáradság és gyöngülés
jelei a monarchiában. — „Ausztria magtára és
kaszárnyája". — A választójogi küzdelem a magyar
parlamenti pártok között. — A radikális blok kiválik
a kormányból. — Károlyi békepropagandája. — Béke-
tárgyalás az orosz bolsevikokkal. — Wilson 14 pontja.
A magyar szocialisták elszakadnak a nemzeti pár-
toktól. — Károlyi a forradalmi erők vezére. -- Bul-
gária összeomlása. — Megindul tsz általános bomlás.
„Ezt a háborut elvesztettiik." — Az összeomlás
Tisza István meggyilkoltatási 185
XI. A forradalmi kormány uj fegyverszünetet köt
Jásziék nemzetiségi autonómiákkal akarják meg-
gátolni az ellenséges beözönlést. — A frontkatonaság
leszerelése. — Csehek, szerbek, románok megszáll-
ják az általuk igényelt területeket. — A „népköztár-
saság" kiki(iMsa. — Felliinnek a bolsevikok. — A
forradalom csődje. — Felelőtlen szocializálások. — A
forradalom bukása. — Hazaáruló volt-e Károlyi? . . 202
XII. NI,,:::11:■kii1 :■ tanácsköztársaság. A vörös terror.
1:1111 - Ellenforradalmi moz-
,..:dm,d, A vörös hadsereg sikerei. Ellenlélek a


volt szociáldemokraták és a kommunisták között.
A románok ellen végrehajtott vörös támadás kudarca
A vörös diktatura bukása 212
XIII. A Peidl-kormányt ellenforradalmi erők eltávolitják
A nemzeti és keresztény irányzat. — Küzdelem a jog-
rend helyreállitásáért. A pártközi kormány nemzet-
gyülést hiv össze. — A magyar békedelegáció átveszi
a békeföltételeket. — Horthyt kormányzóvá választ-
ják. — Simonyi-Semadam Sándor parlamentáris kor-
mányt alakit. — A magyar kormány megbizottjai alá-
irják a békét. — A király-kérdés. — IV. Károly király
első visszatérése. — Megalakul a kis-entente.
IV. Károly király másodszori visszatérése. — Buda-
Örs. — A detronizációs törvény. — Az első nemzet-
gyűlés mandátuma lejár. — A választójogi ok troy.
Bethlen pártjának győzelme a választásokon. — A
gazdasági helyzet szanálása. — A magyar középosz-
tály anyagi tönkrejutása. 218

Pethő Sándor

1885 - 1940
Pethő Sándor (Pásztori, 1885. március 1. – Balatonfüred, 1940. augusztus 25.) magyar publicista, történész, a Magyar Nemzet alapító főszerkesztője.

Pethő Sándor  további könyvei

A magyar nemzet története - Pethő Sándor, Asztalos Miklós - Régikönyvek
10%
5 000 Ft 4 500 Ft (10%)
Antikvár könyv
Görgey Arthur - Pethő Sándor - Régikönyvek
20%
6 000 Ft 4 800 Ft (20%)
Antikvár könyv
A magyar nemzet története - Pethő Sándor, Asztalos Miklós - Régikönyvek
20%
5 000 Ft 4 000 Ft (20%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...