Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!
Ingyenes átvétel országosan

A magyar nyelv életrajza

A magyar nyelv életrajza - Régikönyvek
A magyar nyelv életrajza - Régikönyvek A magyar nyelv életrajza - Régikönyvek A magyar nyelv életrajza - Régikönyvek A magyar nyelv életrajza - Régikönyvek A magyar nyelv életrajza - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Gondolat
Kiadás éve:
1963
Kiadás helye:
Budapest
Nyomtatott példányszám:
5.000 darab
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
462 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
Előszó 5 3. A magyar nyelv átala-
I. AZ ELŐZMÉNYEK 11 kulása a kulturális fejlő-
déssel kapcsolatban 37
- 1. A magyar nyelv finn- 4. Módszertani kérdések 38
ugorsága. A nyelvrokon- 5. A szókincs változásai 39
ság mibenléte 11 6. A belső keletkezésű sza-
2. A nyelvrokonság krité- vak 41
riurnai. A sza.hályos hang- 7. A jövevényszavak. A tö-
megfelelések 13 rök jövevényszavak első
3. A szókincs. A nyelvtani rétege 42
szerkesztés eszközei 15 8. Korai iráni jövevény-
4. A segédtudományok 16 szavak 43
5. Az alaktani egyezések. 9. Korai ismeretlen ere-
Összetételek 17 detű szavaink 43
6. A szókészlet 18 10. A vándorlások korának
7. Az őshaza 23 török jövevényszavai 44
8. A magyarság helyzete 11. Mán jövevényszavak 48
az őshazában 25 12. Orosz jövevényszavak . 48
9. A finnugorság ősművelt- 13. A jövevényszavak kultu-
sége 26 rális tanulságai 49
14. A hangrendszer válto-
II. AZ ŐSMAGYAR KOR 33 zásai. A mássalhangzó-

1. A magyarság kiválása rendszer 49
az ugorságból 33 15. A magánbangz6-rend-
2. Az Urál vidéki őshaza 35 Szer 51


16. A magánhangzók az ős- szavak új fogalmakra . .
magyar kor végén 53 6. A szóalkotás
17. A magánhangzó-harmó- 7. A kifejező szavak
nia. A hangsúly 53 8. A jövevényszavak . . .
18. A nyelv szerkezetének 9. A szláv jövevényszavak
alakulása 54 10. A latin jövevényszavak
19. A birtokos személyrago- 11. A német jövevényszavak
zás 55 12. Az olasz jövevényszavak
20. Az igei személyragozás 57 13. A francia jövevénysza-
21. Az alanyi meg a tárgyas vak
ragozás szétválása 58 14. A bizánci ,jövevénysza-
22. Igenevek igésülóse 61 vak
23. A tárgyrag kialakulása 61 15. A kun-besenyő jövo-
24. A többesjel 63 vényszavak
25. A határozórag- és név- 16. Nemzetközi vándorsza-
utó-rendszer 63 vak
26. Az igekötők 65 17. A szópusztulás
27. ősi elemek eltűnése 68 18. A hangváltozások
28. A nyelvtani fejlődés ősz- 19. A labializáció
szefoglalása 67 20. A nyúlás. A rövidülés.
29. A nyelvtani fejlődés főbb Hangzókiesén
irányvonalai 67 21. A kettőshangzók
30. A mondatrészek szoros 22. A magánhangzó-harmó-
kapcsolására való törek- nia
vés 68 23. A mássalhangzó-rend-
31. A nyelv általános jellem- szer
zése az ősmagyar kor 24. A xs, a w, a ty
végén 71 25. A ch, gh, chj
26. A cs. A jésülés
III. A HONFOGLALÁSTÓL 27. A mássalhangzó-torló-
A MOHÁCSI VÉSZIG 73 dások

1. A magyarság letelepü- 28. A hangváltozások össze-
lése. A középkori magyar- foglalása
ság 73 29. Az alaktani változások
2. A magyarság érintkezése A szótövek
idegen népekkel 76 30. Névutókból ragok. Ön-
3. Az írásbeliség terjedése 80 álló szókból névutók,
4. A helyesírás története . . 95 ragok. A tárgyrag .
5. A szókincsbővülése. Régi 31. A birtokos személyragok


32. A névelők kialakulása . 150 5. A nyelvjárások 246
33. Az igeragozás. Személy- 6. A magánhangzó-válto-
ragok. Alanyi és tárgyas zások 247
ragozás 151 7. A mássalhangzó-változá-
34. Az ikes igeragozás 154 sok 248
35. A szenvedő igeragozás 157 8. Nyelvjárási hangváltozá-
36. Az igekötők 157 sok 249
37. Az igeidők 161 9. A kifejező szavak 250
38. A birtokviszony 166 10. •A szóképzés 253
39. Az igemódok használata 158 11. Az összetétel 258
40. Az igenevek 174 12. A magázás 259
41. Az összetett mondatok 170 13. Jelentésváltozá.sok . . 261
42. A változások értéke és 14. Latin jövevényszavak 264
iránya 177 15. Szláv jövevényszavak 268
43. A nyelvjárások 181 16. Német jövevényszavak 269
44. A nyelv rétegei. Az iro- 17. Olasz jövevényszavak . 270
dalmi nyelv 185 18. Francia jövevényszavak 271
45. A nyelvi egységesülés 19. Oszmántörök jövevény-
kezdeményei 188 szavak 271
46. A szájhagyományban éli 20. Nemzetközi vándorsza-
irodalom nyelve 190 vak 272
47. Nyelvünk a mohácsi vész 21. Szavak elavulása. Nyere-
idején 191 ség-veszteség mérleg 272
22. Igei személyragok 273
IV. A MOHÁCSI VÉSZTÖL 23. Az ikes igeragozás 274
A FELVILÁGOSODÁS KO- 24. Az igeidők 275
RÁIG 192 25. Az igekötők 280

1. A művelődés helyzete 26. Az igemódok 282
Mátyáá halála és a mohá- 27. A tárgyas igeragozás
csi vész között 192 használata 283
2. A magyarság sorsa és 28. Az igenevek 285
a magyar művelődés 29. A névutók 285
(1526-1772) 193 30. A kötőszók. A stílus . 286
3. Az irodalmi nyelv kezde- 31. Összefoglalás 288
tei. Nyelv és helyesírás
a XVI. században 204 V. A FELVILÁGOSODÁS
4. Az írott nyelvi norma KORA ÉS A REFORM-

kérdése a XVII-XVIII KOR 290
században 233 1. A felvilágosodás kora 290


2. A nyelvújítás története. 3. A nyelvújítás újabb hul-
A magyar nyelv térhódí- láma 119
tása 291 4. Német jövevényszavak 350
3. A reformkor 295 5. Németes szerkezetek, for-
4. A nyelvújítás módszerei dulatok 351
és eredményei 296 6. Az ortológus ellenhatás 353
5. A nyelvújítás a reform- 7. Különféle változások 357
korban 310 8. A nyelvtudomány fejlő-
6. A reformkor stílustörek- dése 359
vései 312 9. Nemzetközi vándorsza-
7. A kifejező szavak 316 vak 363
8. Német hatás 316 10. Francia, olasz szavak 364
9. Latin jövevényszavak 318 11. Nyelvjárások 364
10. Nemzetközi vándorsza- 12. Csoportnyelvek 365
vak 320 13. Betüszók, szórövidítések 366
11. Szláv jövevényszavak 320 14. A jassznyelv 367
12. A tolvajnyelv 321 15. A nyelvi egységesülés
13. A nyelvi egységesülés kérdése 368
továbbfejlődése 322 16. Egyes igealakok hasz-
14. A köznyelv 326 nálata 371
15. A helyesírás 327 17. Névragozás 376
16. Az igeragozás 329 18. Helyesírás 377
17. A névragozás 333 19. A nyelvjárások 378
18. A mondatszerkesztés 335 20. A magyar nyelv az or-
19. összegezés 340 szág határain kívül 380
21. összegezés 380
VI. A SZABADSÁGHARCTÓL
NAPJAINKIG 343
VII. ZÁRÓSZÓ 382
1. Magyarország és a ma-
gyarság helyzete (1849- FÜGG EL ÉK
1867) 343 Irodalom 389
2. Budapest szerepe 347 Mutató 403


Mások ezt is megvették mellé

Bárczi Géza

1894 - 1975
Bárczi Géza (Zombor, 1894. január 9. – Budapest, 1975. november 7.) Kossuth-díjas magyar nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 20. század legkiválóbb magyar nyelvészeinek egyike, a tudós- és tanárképzésének példamutató egyénisége.

Bárczi Géza  további könyvei

20%
6 000 Ft 4 800 Ft (20%)
Antikvár könyv
20%
2 800 Ft 2 240 Ft (20%)
Antikvár könyv
40%
Kiadás éve: 1953
640 Ft 384 Ft (40%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...