Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyarország története (Rövid áttekintés)

Magyarország története - Szabolcs Ottó, Unger Mátyás - Régikönyvek
Magyarország története - Régikönyvek Magyarország története - Régikönyvek Magyarország története - Régikönyvek Magyarország története - Régikönyvek
(0 vélemény)
Borító tervezők:
Varga Győző
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Kiadás éve:
1965
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
Nyomtatott példányszám:
47.300 darab
Kötés típusa:
félvászon, kiadói papírborítóban
Terjedelem:
418 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.40kg
Kategória:
Amíg a Kárpát-medencéig Ju- A feudális rend megszilárdulá-

tottunk — östörténetünk .. 5 sa László és Kálmán idejében 22

Küzdelem a pápaság és a bi-
A magyar nép eredetéről és zánci császárság hódító törek-
őshazájáról 5 véseivel szemben a 12. szá-

A magyar pásztortársadalom zadban 25

vándorlása a délorosz sztyep- Gazdasági fejlődés, szellemi
peken 6 élet a 12. század végén 26

A vérszerződés, a magyar Az Aranybulla 31
törzszövetség kialakulása 8 A tatárjárás 34

Az ország újjáépítése a tatár-

járás után 37
A honfoglalás 10

Akik előttünk jártak a Kár-
A 13. század derekától a mohá-
pát-medencében 10 csi csatavesztésig 41

A honfoglalás története 11

A honfoglaló magyarok lete- Az utolsó Árpádok 41
lepedése 12 Károly Róbert újjászervezi a

A kalandozások 13 feudális államot 44

Az Anjouk hódító Külpoliti-
Az álla malapitástól a tatá rjárásig 15kája 46

Gazdasági és kulturális fejlő-
Az első nagy fordulat. Géza dés a 14. században 48

fejedelem 15 A bárói ligák hatalmaskodá-
István király, az államalapító 17 sai. Luxemburgi Zsigmond 53

Pogánylázadások, trónviszá- Az 1437. évi erdélyi paraszt-
lyok és német támadások 19 felkelés. Budai Nagy Antal 57


Törökellenes harcok Hunyadi A szabadságharc tetőpontja Ipari fejlődésünk és a Védegy- A dualizmus rendszerének
János vezetésével 58 és bukása 126 let 172 megszilárdulása 218

64 A bécsi udvar újabb ellentá- Kapitalista fejlődés Magyar-
Mátyás király madása
A feudális nagyurak uralma a A szatmári békétől II. József ha- 175 országon 1867 után 222

Jagellók idején 70 láláig Az ellenzéki párt megalakulá- A magyarországi gyáripar ki-
130 sa és a forradalmi demokra- fejlődése 225
A magyarországi paraszthá-
Az ország benépesítése és a ták 177 Kapitalista fejlődésünk társa-
ború • 72 dalmi következményei
Mohács 75 nemzetiségi viszonyok alaku- Az utolsó rendi országgyűlés 228
lása 131 (1847-1848) 179 A munkásmozgalom kezdete

Új arisztokrácia; Magyaror- Magyarországon 233

szág kormányzati újjászerve- Forradalom és szabadságharc Válságjelek a kilencvenes
Török- és Habsburg-ellenes har- években 236
79 zése 132 1848-1849-ben 181
cok 1526-1711 között
A Pragmatica Sanctio. Mária
Terézia és a magyar rendek 134 A márciusi forradalom 181
Mohács után 79 Az 1848-as törvények szüle- A századfordulótól az első világ-
Buda török kézen — az or- Földesúr és jobbágy a 18. szá- háború végéig 24I
zadban tése 185
szág három részre hull 82 137
Jobbágysors a 18. században 138 A Batthyány-kormány (1848 Az imperiailzmus kibontako-
A királyi Magyarország és az áprilisától 1848 szeptemberé-
A Habsburgok gazdaságpoli- zása 241
önálló erdélyi fejedelemség a ig 186
tikája 141 Az úri világ 245
16. században 83 A szeptemberi fordulat 189
86 II. József kísérlete 145 Az Osztrák-Magyar Monarchia
A török hódoltság A Jellasics felett aratott győ-
89 és a nacionalizmus 246
A végeken zelem és a bécsi forradalom 191
A századforduló parlamenti
Gazdasági és társadalmi vi- A magyar jakobinusoktól az utol- Az ellenforradalom második
küzdelmei 248
szonyok a 16. századi Magyar- só rendi országgyűlésig 150 rohama 193
A koalíció uralma és bukása 251
országon 94 Nagy nehézségek s bíztató
A nemesi mozgalom 150 Készülődés a nagy háborúra 257
A reformáció Magyarországon 98 győzelmek 1848-1849 telén 195
A magyar jakobinusok 152 A nagy háború 262
A törökök vagy a Habsbur- A tavaszi hadjárat és a Füg-
Magyarország a napóleoni há- „Rohanunk a forradalomba" 270
gok ellen? 100 getlenségi Nyilatkozat 199
A Bocskai-felkelés, 1604- borúkban 155 A szabadságharc bukása 200

-1606 102 Gazdasági életünk és a nemesi A polgári demokratikus és a szo-

Az ellenreformáció újabb ro- uralkodó osztály válsága 157 cialista forradalom Magyaror-
104 A nemzeti kultúra kibontako- Az abszolutizmus és a kiegyezés 203 szágon 277
hama, s Erdély
Bethlen Gábor és I. Rákóczi zása és az 1825-1827-es or- Haynau katonai önkényural-
György 107 szággyűlés 159 ma 203 A polgári demokratikus köz-

Erdély bukása, Zrínyi Miklós 111 Széchenyi, a reformmozgalom A Bach-rendszer 205 társaság 277

A Wesselényi-féle összeeskü- megindítója 161 A Bach-rendszer bukása 207 A Magyar Tanácsköztársaság 289

vés 117 Az 1831-es parasztfelkelés 163 Az első kiegyezési kísérlet ku- Fegyverbe! Fegyverbe! 291

I. Lipót abszolutizmusa és a Az 1832-1836-os országgyű- darca 209
Thököly-felkelés 118 lés. Wesselényi és Kölcsey 164 A kiegyezés 211 Az ellenforradalmi rendszer Ma-

A török kiűzése 119 Bécsi kísérlet a reformmozga- gyarországon 301

A Rákóczi-szabadságharc lom elfojtására 167
A dualizmus első szakasza
előzményei 121 Kossuth programja és a Pesti Az ellenforradalom hatalom-
Hírlap 1867-1900 215
A Rákóczi-szabadságharc 169 ra kerülése 301

kezdete 122 A magyar államnyelv és a A kiegyezés utáni politikai Az ellenforradalom társadal-
A kuruc állam és hadsereg 125 n, ,zetiségi kérdés 170 élet 215 ma 312


A nagy gazdasági válság 318 A magyar népi demokrácia . . . . 365
Kísérlet a totális fasiszta dik-
tatúra bevezetésére 323 „Lesz magyar újjászületés" 365
Az új háborúhoz vezető úton 326A szocializmus építésének út-
A háború küszöbén 334 ján 384
Magyarország a második vi- A népi demokrácia társadal-
lágháborúban 343 ma 395
A világháboi ú nagy fordulata A szocializmus győzelméért 400
után 348
354 *
A német megszállás
A nyilas rémuralom 358 Magyarország műemléki térképe 405


Szabolcs Ottó

Szabolcs Ottó  további könyvei

20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 400 Ft 1 120 Ft
10%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 540 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...