Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Pázmány Péter művei

Pázmány Péter művei - Pázmány Péter - Régikönyvek
(0 vélemény)

"Pázmány... rendelkezésére minden oldalú tudás, a világ és emberi szív mély ismerete, gazdag képzelem s erős logika áll. Pázmány főképp beszédei és Kalaúz-a által, a magyar nyelvnek nem várt, előre nem látott kiképzést adott. Ő az irodalomban addig uralkodott dunántúli nyelvjárás felett a tiszait érvényesítette; a nyelvvel grammatikai szabadossággal élt, azt új kifejezések s a nép szájából vett szebbnél szebb és jelentős szólásformák- és közmondásokkal gazdagította, irányának pedig oly teljességet, kerekdedséget és bőség mellett is oly hathatóságot kölcsönzött, hogy méltán egy új aera szerzőjének tekintetik, ki a régibb kort befejezte, s újat kezdett meg, miáltal az értőktől »a magyar bíboros Cicero« dísznevet vívta ki magának. Ő a mai könyvnyelv teremtője; kevesen tudják ezt őutána mind máig annyi eredetiséggel és egyszersmind új színnel kezelni." (Toldy Ferenc) "Az ellenreformáció legnagyobb alakja ő, s ez az ellenreformáció halála után már néhány évtizeddel tűzzel, vassal, börtönnel, vesztőhellyel érvényesíti akaratát. Pázmány idejében azonban erről még szó sincs. Nem a brutális erőszak, hanem a belső reform, a papnevelés, a prédikáció, a hitvita eszközeivel harcol és ér el nagy sikert. Egymás után alapítja az iskolákat, papnevelő intézeteket, s végül legnagyobb művét, a nagyszombati egyetemet." (Klaniczay Tibor) "Maga vallja, hogy »felmelegített tintával« ír. Tollán forrón tinta csordogál, kalamárisában pedig tűz van, égi szikra, de a poklok kénköves lángja is. Füstölgő állapotban kotorja ki szavait, melyeken még érzik egy barbár élet nyersesége, s minden tő és gyök messze-messze időről regél. Ő a magyar próza atyja és törvényhozója, öntudatos stílművész, aki már a 17. század elején becsüli a művészi gondot, inti a prédikátorokat, nehogy rögtönözzenek. Mindig leírja szentbeszédeit, gyalulgatja mondatait. Elődje nincs, senki... Pázmány Péter az első, aki egy ember lüktető gondolatait ágyazza a magyar prózába. Milyen személyes és személyeskedő, milyen egyéni minden ízében. Idegen száján szinte meggyulladnak az igék. A reneszánsz fölszabadult egyéniségét érezzük, aki nem szégyenli különvalóságát. Azon a nyelven, amelyen még csak enni és inni lehetett, kérni és meghányni-vetni a családi élet történéseit, a földművelés kezdetleges műveleteit, egyszerre leheletnyi gondolatárnyalatot bűvöl elő, váratlanul hangot ad a harag, szeszély, önkívület és részvét minden rezzenésének. Nincs többé lehetetlen ezen a nyelven. Még csak néhány húrja van, de azért úgy játszik rajta, mint hangszeren. Csodát művel." (Kosztolányi Dezső)

Sorozatcím:
Magyar Remekírók
Kiadó:
Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás éve:
1983
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Alföldi Nyomda
ISBN:
9631524094
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
1183 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 11.00cm, Magasság: 18.00cm
Súly:
0.40kg
Kategória:
Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairúl írt könyvére
A Keresztyén Olvasónak! 7
Az Magyari István írásának s az Feleletnek summája 7
Hogy az országban való veszedelmeknem nem mi vagyunk okai, hanem az lutheristák 12
Az mostan támadt új tudományok hamisságának tíz nyilvánvaló bizonysága...
Az lutherista és kálvinista olvasónak Istetűl minden jót kívánok 29
Ez könyvben foglalt tudománynak sommája 37
Ez könyv részeinek rendi 40
Hogy az mostani új tanítók első mestere az pokolbéli ördög volt 42
Hogy az lutherista hitnek első plántálója az ördög volt 44
Rövid tanúság
Mi indított engem ez írásocskára? 63
Minemű készülettel kelljen az igazság keresésére készülnünk? 65
Mely szükséges az igaz hit? 67
Csak egy az igaz vallás, melyben üdvözülhet az ember 69
Miben egyezünk mindnyájan a hit dolgaiban? 71
Miben legyen gyökere minden visszavonásnak? 72
Tartozik a keresztyén ember oly dolgokat is hinni, melyek az Írásban nincsenek 73
Első dolog, melyet írás nélkül tartozunk hinni 75
Ha ez egy dologba bévesszük, egyebekbe is bé kell vennünk az anyaszentegyház tradícióját 79
Más rendbéli dolgok, melyeket Írás nélkül tartozunk hinni 81
Az Szentírás és a régi szentatyák mit tanítanak e dolgokrúl? 83
Ezen igazságnak két bizonysága 86
Az újítók tudományának bizonysági megrontatnak 87
A Szentírásnak igaz értelmére bizonyos módot rendelt az Úristen 96
Az Írás igaz értelme nem emberi, hanem isteni tanításból esmérszik meg 98
Csak őmagából a Szentírásból meg nem tanulhatjuk az Irásnak igaz értelmét 100
A hit dolgairúl való visszavonásban csak ő maga az Írás nem lehet bíró 105
Hogy az Írásnak igaz magyarázója és a visszavonások bírája az anyaszentegyház 106
Hogy a Szentírást igaz magyarázó anyaszentegyház nem egyéb, hanem a római gyölekezet 110
Keresztyéni imádságoskönyv, melyben szép, ájtatos könyörgések, hálaadások és tanúságok foglaltaknak
Előljáró levél 115
Az igaz hitért 118
A reménységért 119
A kétségbeesés ellen 120
Isteni félelemért 122
A szeretetért 123
Háborúságinknak és nyavalyáinknak csendességgel szenvedéséért 125
A kevélység ellen 127
A fösvénység ellen 127
A torkosság ellen 128
A fajtalanság ellen 128
Az irigység ellen 129
A haragtartás ellen 129
A jóra való restség ellen 130
Az örök böldögségnak kívánsága 130
A betegségnek békességgel való szenvedéséért 132
Halálra ítélt ember könyörgése 133
Szüleinkért 134
Jámbor házasok egymásrt 135
Szülék magzatjokért 136
Rabokért 136
Betegekért 137
Keseredettekért 138
Ellenséginkért 138
Útonjárók könyörgése 139
Keresztyén felelet a megdicsőült szentek tiszteletirül, értünk való könyörgésekrűl és segítségül hívásokrúl
A Keresztyén Olvasónak Istentűl minden jót kívánok 143
E könyvnek sommája 145
A megdicsőült angyalok imádságokkal segítik a vitézkedő híveket 148
Szabad az angyalokat kérnünk, hogy segítsenek minket 153
A megdücsőült szentek szeretnek minket, könyörögnek miérettünk és gondot viselnek mireánk 156
Öt szép levél
Első levél. Az pápisták bálványozásárúl 171
Az Nagy Calvinus Jánosnak hiszek-egy-istene
Az Calvinus vallása követő evangelikus atyafiaknak Istentűl szent lelket és kegyelmet kívánok 199
Az Credónak első ágazatja 200
Alvinci Péter feleletinek megrostálása
Mi az oka, hogy most nem örömest felelek Alvincinek? 223
Az Alvinci szitkait miért bocsátom csak fülem mellől? 225
Az első levélnek titulusán és kezdetin való akadozási Alvincinek 230
Öt bizonyságimra való ízetlen feleleti Alvincinek 239
Az képek tiszteletirűl 244
Az szentek tiszteletirűl 253
Isteni igazságra vezérlő kalaúz
Elöljáró levél. A Kegyes Olvasónak Istentűl üdvösség, tőlem tisztesség 259
Rendi és sommája e könyvben foglalt tanúságnak 158
Az emberi okosságnak és keresztyén hitnek az isteni természetrűl és tiszteletrűl egyessége. Első része: A teremtett állatok szép rendi... 271
Második része
Mint kell a világi szép alkotmányokban az Isten hatalmát és bölcsességét szemlélni 283
Hasznai a teremtett állatokrúl való elmélkedésnek 284
A mennyei egekrűl 291
A levegőég és vizek csudái 295
A föld és oktalan állatok alkotásárúl 298
Az emberrűl 303
Három tanúság 305
Az kálvinista prédikátorok igyenes erkülcsű tökéletességének tüköre
Elöljáró levél. Alvinci Péternek egészség, üdvösség 311
Mi adott okoz ez írásocskára? 313
Címeres hazugsági az kálvinista beszélőnek 315
Ravasz álnoksága az beszédszerzőnek 318
Mely bolondul bizonyítja az beszédszerző kálvinista, hogy az szenteket nem kell segítségül hínunk 323
Csepregi mesterség
Az tekintetes, nemzetes, nagyságos úrnak, gróf Nádasdy Pálnak etc. 331
Sommája az könyvben foglalt dolgoknak 332
Az csepregi tanítás szerént távul esett az apostoli igazságtúl az luther hit 334
Hamis vádolásokat nem igazán fognak az Kalaúz-ra 338
Az atyafiak ellen támasztott írásokat meg nem hamisítja az Kalaúz 346
Veszedelmes dolgot nem tanít az Kalaúz 349
Csepregi szégyenvallás
Elöljáró levél. Ez írásra honnan adatott okom, és hány részre osztatik ez könyvecske 357
Hamis vádolással nem terheltem az lutheristákat 361
Mi okból írtam, hogy Luther fajtalanságra viszi az embereket? 362
A Morgók feleleti megrostáltatnak 365
Az Kalaúz botránkozást nem szerez senkinek 371
Hamisan hazudtolják az Kalaúz-t az Morgók 374
Az Morgóknak hivolkodó pántolódásairúl 379
Az Kalaúz méltatlan senkit nem rágalmaz 380
Igaz-e, hogy Pázmány Péter nem pápista? 385
Az Kalaúz-ról rossz ítíletet tett egy eszefordult De ken 391
Rövid felelet két kálvinista könyvecskére
Miért nem felelnek az kálvinista prédikátorok az Kalaúz-ra? 409
Oka és rendi az kis írásnak 412
Az kálvinista hallgatásnak első és második okárúl
Az kálvinista hallgatásnak harmadik és negyedik okárúl 416
Az kálvinista hallgatásnak ötödik és hatodik okairúl 429
Utavesztett útmutatónak útra vezetése 433
Ez írásocskának rendi 434
Lutherista-e vagy kálvinista az Itinerarius?
Méltán mondatik újnak az Luther és Calvinus vallása 438
Mint bizonyíttatott Magyari ellen az mostani vallásoknak újsága 440
Az Itinerarius-nak egyníhány hívsági 446
Első feleleti az Itinerarius-nak 450
Második feleleti az Itinerarius-nak 457
Az római eklézsiát méltatlan terheli az Itinerarius 457
Az Szentírás ellen nem tanít az római eklézsia 462
Sem újságot, sem káromlást nem tanít az római eklézsia
Kempis Tamás krisztus követésérűl négy könyvei
A Magyarországban levő keresztyéneknek Istentűl minden jót kévánok 467
Az Úr Krisztus követésérűl és e világ hiúságainak megutálásárúl 468
Embernek alázatos maga isméretirűl 470
Az igazságnak tanításárúl 471
A cselekedendő dolgoknak eszes rendelésérűl 473
A visszafordult és keresztül állott kívánságokrúl 474
A felettébb való barátságnak eltávoztatásárúl 475
A lelki békességnek megnyerésérűl és a jóban való nevekedésnek igyekezetirűl 475
A kísérteteknek ellene állásárúl 477
A szeretetből származott cselekedetekrűl 480
A jó szerzetesnek foglalatosságirúl 481
Az egyedüllételnek és hallgatásnak szeretetirűl 483
Az emberi nyomorúságnak szemlélésérűl 486
A halálrúl való elmélkedésrűl 489
A jó békességes emberrűl 491
A tiszta szűvrűl és együgyű szándékrúl 493
A jó lelkiisméretnek vigasságárúl 494
A természetnek és az Isten malasztjának különböző indulatirúl 495
Hogy a felséges dolgokat és az Istennek titkos ítéletit nem kell vizsgálni 498
A szentségnek nagy méltóságárúl és a papi rendrűl 502
A setét hajnalcsillag után bujdosó lutheristák vezetője
Oka és célja ennek az írásnak 507
Előljáró levelében mivel vétkesíti a Kalaúz-t Balduinus 510
A harmadik könyvnek harmadik bizonyságárúl 517
A harmadik könyvnek tizenegyedik bizonyságárúl 519
A Szent Könyvek ismerésében mi módot ád Balduinus 520
A Szentírás bötűjének bizonyos voltárúl mit beszél Baldiunus 524
A Szentírás értelmérül mint haboz Balduinus 527
A Szentírásrúl való tudományát a római eklézsiának mint gyalázza Balduinus 531
A Kalaúz-nak negyedik könyve ellen mit mond Balduinus 535
Az Augustai Confessiónak hazugságirúl 535
Az újítók ellenvetési pozdorják 544
Epilogus. Ez írásocskának befejezése 546
Bizonyos okok
Ajánlólevél 549
Egy főember levele: melyben okait adja vallása változtatásának 550
Első ok: Mert az lutherista és kálvinista vallások közül semmi sincs az Szentírásban 552
Második ok: mert bátorságos, hogy a pápista hitben üdvözülhetünk 558
Harmadik ok: Mert a hit dolgairúl bizonyost nem tudhatni a Luther és Calvinus táborában 563
Negyedik ok: Mert a luther és kálvinista gyölekezet nem igazi eklézsia 569
Ötödik ok: Mert a római eklézsiának igazsága tagadhatatlan 572
Hatodik ok: Mert a lutherista és kálvinista hitnek hamissága nyilvánvaló 574
Hetedik ok: Mert a Luther és Calvinus követői hamis költésekkel gyűlöltetik a római eklézsiát 575
Nyolcadik ok: Az úrvacsorának két szín alatt vételét ok nélkül állítják a szakadozók 579
Epilogus 583
A római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra és egynéhány innepekre rendelt evangéliomokrúl prédikációk
A Keresztyén Olvasókhoz 589
Négy dologrúl tudósíttatnak az olvasók 593
A keresztyén prédikátorok oktatása
A keresztyén prédikátorokhoz intés 597
Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl 605
Mely üdvösséges a magunk ismérése 617
A keresztyén özvegyasszony tüköre 637
A fiaknak istenes nevelésérűl 649
A részegségnek veszedelmes undokságárúl 668
A keresztyén urak és szolgák tisztirűl és az alacsonyrendű emberek szentségérűl 693
A Krisztus Hajója, az Igaz Eklézsia, győzhetetlen 713
A buja fajtalanságnak veszedelmességérűl 728
A fösvénység gonoszságárúl 745
Az ördögi kísértetekrűl 760
Az ételben való dobzódásnak veszedelmes ártalmirúl 773
A Krisztus szenvedésének egész rendirűl 785
A Krisztus feltámadásának örvendetességérűl 836
Az igazságrúl és bírűk kötelességérűl 850
A bűnnek rútságárúl és veszedelmérűl 870
A gyilkosságrúl és haragrúl 888
A nyelvnek vétkeirűl 908
Az ételben és aluvásban való mértékletességrűl 925
Mint kell embernek magát viselni betegségében? 941
A feslett társak és hízelkedők barátsáa veszedelmes 962
Az halálrúl 978
Az isteni szeretetrűl 1000
Mint kell a keresztyén leányt nevelni 1021
A keresztyén vitézek kötelességérűl 1042
Jegyzetek 1059
Névmagyarázatok 1131
Utószó 1145
Életrajzi adatok 1167

Pázmány Péter

1570 - 1637
Hont-Pázmány nembeli panaszi Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570. október 4. – Pozsony, 1637. március 19.) esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezető alakja, író.

Pázmány Péter  további könyvei

50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 550 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 960 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 770 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...