Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Történelmi olvasókönyv III.

Történelmi olvasókönyv III. - Unger Mátyás - Régikönyvek
(0 vélemény)

Forrásszemelvény-gyűjteményünk harmadik kötete az egyetemes történelemnek 1640-1849 és Magyarország történetének 1526-1849 közötti korszakát öleli fel. Ezt egyrészről a polgári forradalmak és a munkásmozgalom kibontakozása, a klasszikus kapitalizmus gazdasági és társadalmi rendje, másfelől hazánk történetében a késői feudalizmus és a feudalizmus bomlása jellemzi. Mindkét vonatkozásban olyan évszázadokról van szó, melyek alapos, forrásokon alapuló ismerete nélkül aligha lehet megérteni az utolsó száz év történetét. A kötet összeállítója, amikor források segítségével akarja megvilágítani ezt a fejlődési folyamatot, nem panaszkodhat arra, hogy nincs miből válogatnia. A középkorihoz képest rendkívül fejlett újkori hivatalszervezet, a születő bürokrácia megnyitotta a "tintafröcskölő századok" sorát, és megtömte anyagával a levéltárakat, a könyvnyomtatás találmányának az állam, az intézmények, a politikai pártok s a magánosok részéről való kiaknázása, általános felhasználása, átlábolhatatlan betűtengerrel árasztotta el a világot, s a születő közkönyvtárak polcain tíz- és százezer számra nőtt a könyvek száma. A feladat mégis nehéz, sőt bizonyos tekintetben nehezebb, mint a korábbi vagy akár az utóbbi korszakoknál. Egyrészt, mivel az anyag - mennyiségi sokszorozódása ellenére is - rendkívül egyoldalú maradt abban a tekintetben, hogy a források szinte kizárólag az uralkodó osztály tagjaitól valók, s az elnyomott osztályok, a jobbágyok, később a munkások csak ritkán, egy-egy panaszos levélben szólalnak meg közvetlenebbül, másrészt, mivel a források terjedelmének megnövekedése még jobban megnehezítette rövid és mégis kifejező részletek válogatását. Meg kell említenünk, hogy míg az ókorra és a középkorra, sőt nem egy tekintetben a legújabb korra is számos válogatás, chrestomatia jelent meg magyar nyelven, korszakunkra egyetlen ilyen természetű válogatás sem állt rendelkezésünkre, ami különösen az egyetemes történeti rész összeállítását nehezítette. Válogatásunkban sokféle forrástípus szerepel. Ezek egy része már a feudalizmus korábbi századaiban is ismert (pl. a törvények, oklevelek, krónikások, történetírók művei), nagyobb részük azonban teljesen új. (Ilyen az akták valóságos birodalma, a publicisztika, az újságírás és a memoárok irodalommal határos területe. Bevezetésünkben a közölt anyag legnagyobb részét kitevő új forráscsoportok áttekintését adjuk, fontossági sorrendben.

Kiadó:
Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás éve:
1974
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Harmadik kiadás
Nyomda:
Athenaeum Nyomda
Kötés típusa:
félvászon
Terjedelem:
443 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
Egyetemes történelmi rész
Az újkor kezdete (1640-1789)
Az angol forradalom és az angol gyarmatosítás kezdetei 27
Társadalom és gazdaság a forradalom előtt 27
London a XVII. század elején 29
Cromwell portréja 31
Cromwell a "vasbordájú" hadsereg élén 32
A nép szerződése 34
A diggerek kommunisztikus nézetei 37
A hajózási törvény 38
A lord protektor 40
Képek a Stuart-restauráció éveiből 42
A jognyilatkozat 45
India a XVII. század végén 47
India meghódítása és kifosztása 49
A francia feudális abszolutizmus 51
Richelieu politikai végrendelete 51
A "napkirály" 53
Merkantilista gazdaságpolitika 55
A "napkirály" alkonya 57
Közép- és Kelet-Európa a XVII-XVIII. század fordulóján 59
Sobieski János levele Bécs alól 59
Habsburg-szövetség Angliával és Hollandiával 61
Mozaikok Nagy Péter portréjához 66
Nagy Péter a narvai vereségről és a poltavai győzelemről 69
Poroszország katonai hatalmának megalapozása 71
A felvilágosodás 73
Newton előszava a "Principiá"-hoz 73
Locke az ember jogairól 74
Mostesquieu a politikai szabadság biztosítékairól 75
Voltaire: Az olvasmány szörnyű veszedelméről 78
A társadalmi szerződés 80
Voltaire és Rousseau levélváltása 83
Az Enciklopédia cikkeiből 86
Az Amerikai Egyesült Államok 91
Az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata 91
A kapitalizmus győzelme (1789-1849)
A francia forradalom és a napóleoni háborúk 94
A nemzetgyűlés konstitúciós nyilatkozata 94
A Bastille bevétele 95
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 97
XVI. Lajos titkos tervei a forradalom elfojtására 100
A braunschweigi herceg fenyegető nyilatkozata 101
Valmy 103
Ki is a sans-culotte? 104
Roberspierre önmagáról 106
Marat írásaiból 108
Marie Antoinette bűnlajstroma 111
A Tuileires-szekció átvesz egy péküzletet 112
A sans-culotte-ok követelése az árak és a vagyon maximálására 113
Ünnepi menet Marat és Lepeletier szobrának leleplezésekor 115
A jakobinus diktatúra eseményei a kortársak beszédeiben, nyilatkozataiban 117
Austerlitz 130
A kontinentális zárlat 133
Napóleon kiűzése Oroszországból 134
A waterlooi csata 135
A Szent Szövetség, harc a szent szövetségi rendszer ellen 137
A Szent Szövetség alapokmánya 137
A német nacionalizmus születése 139
A dekabristák írásaiból 142
Az ipari forradalom 144
Vasfeldolgozó manufaktúra a XVIII. század II. felében 144
Nagy felfedezések a kohóiparban a XVIII. században 146
Watt szabadalma 149
Utazás angol postakocsival 1812-ben 151
Az első vasútvonal megnyitása 153
Egy manchesteri gyárban 154
A. Smith a munkamegosztás hasznáról 154
Az utópisták 157
Az "egyenlők" összeesküvése 157
Babeuf írásaiból 160
Saint-Simon az "iparosok osztályáról" 162
Fourier a falanszterről 164
A New-Lanark-i kísérlet 166
Owen a javak elosztásáról és az osztályviszonyokról 167
A korai munkásmozgalmak 169
Géprombolók 169
A Népalkotmány 170
A chartisták felhívása 171
A tudományos szocializmus kialakulása 173
A hegeli jogfilozófia kritikájához 173
A szent család 175
A munkásosztály helyzete Angliában 178
A német ideológia 182
A filozófia nyomorúsága 185
A Kommunista Kiáltvány 189
Az 1848-as forradalom 195
A februári forradalom 195
1848. március 13-a Bécsben 200
A Kommunista Párt követelései Németországban 201
A diákság felhívása Prága lakosaihoz 203
Garibaldi 1848-49-ben 204
Az Új Rajnai Újságból 207
Marx az 1848-as forradalomról 210
MAGYAR TÖRTÉNELMI RÉSZ
Magyarország a kései feudalizmus korában (1526-1790)
Az ország három részre szakadása 217
Népi ellenállás Mohács után 217
Cserni Jován felkelése 218
Főúri hatalmaskodások 219
Buda török kézre kerül 221
Török hódoltság 223
Idegen utazók a török kori Budáról 223
Bocatius Pest-Budán 1605-ben 224
Török kori hétköznapok - Gyöngyös török irataiból 225
Az esztergomi szandzsák 1570. évi adóösszeírásából 228
A török kori Vác 229
Végvári harcok, törökellenes küzdelmek 230
Kőszeg ostroma 230
Kőszeg ostroma, ahogy a törökök látták 232
Temesvár ostroma 234
A végvári élet a török levelek tükrében 236
Kálló vára a XVI. század végén 238
A murányi vár inventáriuma 240
A zsitvatoroki béke 243
Tinódi történetírói hitvallása 244
Az erdélyi fejedelemség kialakulása és megszilárdulása 245
A váradi béke 245
Fráter György levele Ferdinándhoz 247
A speyeri szerződés 248
Báthory István levele Mágóchy Gáspárhoz 250
Az örökös jobbágyság 252
Törvények és statútumok a jobbágyköltözködésről 252
Földesúri utasítások 254
Jobbágypanaszok a XVI-XVII. századi jobbágylevelekről 258
Sopron megyei limitációs jegyzék 1690-ből 260
Mezőgazdasági bérek 1700 körül 261
A nemesi megye engedelmességre szólítja a jobbágyot 262
Úriszéki ítélet hanyag robotolás miatt 263
Gubec Máté 264
Karácsony György felkelése 265
Az 1631-32. évi Felső-Tisza vidéki parasztfelkelés 267
Rendi és függetlenségi küzdelmek a XVII. században 268
Erdély 1603-1604-ben 268
A hajdúk Bocskai mellé állnak 270
Bocskai és Illésházy levelezéseiből 271
Bocskai nemesi levele a hajdúknak 273
A bécsi béke szövegéből 275
Bocskai végrendelete 277
Bethlen levele Rákóczi Györgyhöz 279
Bethlen és Wallenstein 280
Behtlen Gábor és a törökök 282
Bethlen gazdaság- és kultúrpolitikájáról 284
Erdély a két császár között 2862
A linzi béke 286
II. Rákóczi György seregének tatár rabsága 287
Zrínyi az állandó hadseregről 288
Gondolatok Zrínyi műveiből 290
Zrínyi halála 294
A török kiűzése és a kuruc kor 295
Thököly kiáltványa 295
Buda visszavétele 298
Az 1687-i törvényekből 300
A karlócai béke 301
II. Rákóczi Ferenc kiáltványa 303
A Rákóczi-szabadságharc első hónapjai 306
Kővár meghódolása 307
Rabutin hadainak pusztítása 309
Az ónodi trónfosztás 310
A trencséni csata 310
A szatmári béke 312
Kulturális élet a XVI-XVII. században 313
Az első bibliafordítók a magyar nyelv fejlődéséért 313
A feudális társadalom egyházi igazolása 315
A sárospataki iskola 1621. évi törvényei 317
Mit tanult Bethlen Miklós a hollandiai egyetemeken? 319
A Habsburg hatalmi szervezet újjáépítése és a felvilágosodott abszolutizmus 321
Pragmatica Sanctio 321
Telepítés a Harruckern-birtokon 322
Pest megye mezőgazdaságáról 323
Cselédek és napszámosok fizetése 325
A földművelés és az állattenyésztés a XVIII. század II. felében 327
A váradi püspök jobbágyainak panaszából 329
Az 1765. évi dunántúli parasztmozgalom 330
Az úrbérrendezés 332
Magyarország ipara és kereskedelme a XVIII. század végén 336
II. József rendeleteiből: Türelmi rendelet - Jobbágyrendelet 337
Magyarország a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet idején (1790-1849)
A nemesi mozgalom 1790-91-ben 341
A mozgalom parasztellenessége 341
A szabolcsi parasztok dekrétuma 1790-ből 342
Az 1790. évi törvényekről 343
A magyar jakobinusok 344
Versegh a vallás eredetéről és a papságról 344
A magyar alkotmány jellemzése 345
A Reformátorok Titkos Társaságának Kátéjából 347
A Szabadság és Egyenlőség Társaságának Kátéjából 349
A jakobinusok kivégzése 350
Magyarország a napóleoni háborúk idején 352
A napóleoni háborúk országgyűlési anyagából 352
Napóleon kiáltványa a magyarokhoz 354
Gazdasági és társadalmi viszonyok a XIX. század első felében 356
Magyarország lakossága, ipara és kereskedelme a XIX. század I. felében 356
A jómódú nemes társadalomszemlélete 362
A régi Pest-Buda 364
Idegen utazók magyarorszégi élményeiből 366
A nemes és a paraszt öltözete 369
Politikai harcok a reformkorban 369
Bars felirata a megyei ellenállás időszakából 369
Széchenyi István programja 371
Kölcsey beszédeiből és írásaiból 375
Wesselényi az "érdekegyesítés" szükségességéről 378
Az örökváltság az 1832-36-os országgyűlésen 380
Az országgyűlési ifjúság 383
Eötvös József a megyerendszer ellen 385
Kossuth hírlapi cikkeiből 386
Az Ellenzéki Nyilatkozat 388
Forradalom és szabadságharc 1848-49-ben 390
Az 1848. március 3-i felirati javaslat 390
Táncsics kiszabadítása 392
Titkos tanácskozások a bécsi Burgban 393
Az 1848-as törvénykönyvből 396
Kerecseny községi parasztok földfoglalása 399
A karlócai szerb nemzetgyűlés határozatai 400
Kétszázezer honvédet! 401
Forradalmi lépések 1848 szeptemberében 403
Jellasics levele Pákozd előtt 405
A pákozd-sukorói ütközet 406
Kossuth toborzóbeszéde Szegeden 407
Görgey és Kossuth ellentéte 1848 december végén 409
Windischgrätz Pesten 411
Bem és a piski csata 412
Az isaszegi csata 416
A Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozatából 418
A békítési tervezet 421
A világosi fegyverletétel 423
Az egyetemes történeti szemelvények szerzői 425
A Magyarország történetével foglalkozó szemelvények szerzői 428
Képmelléklet (432-433. oldalak között) 433

Unger Mátyás

Unger Mátyás  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 420 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...