Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Didaktika Elméleti alapok a tanítás tanulásához

Didaktika - Réthy Endréné, Nahalka István, M. Nádasi Mária, Falus Iván, Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, Petriné Feyér Judit, Szivák Judit - Régikönyvek
Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek
(1 vélemény)
Kiadó:
Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás éve:
2001
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
4. kiadás
Nyomda:
Kő-Print Nyomdaipari Kft.
ISBN:
9631923886
Kötés típusa:
kemény papír
Terjedelem:
539
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.50cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
ELŐSZÓ
I. fejezet: OKTATÁSELMÉLETI IRÁNYZATOK (Rétby Endréné)
Az oktatáselmélet értelmezése
Az oktatás hétköznapi felfogása
Az oktatás tudományos megközelítése
Az oktatáselmélet tudományos megközelítése
A különböző oktatáselméleti irányzatok felosztására tett próbálkozások
A tudomány előtti elképzelések, filozófiai gyökerek és a gyakorlat
A megszülető pedagógiai diszciplína „oktatáselméleti" koncepciója
A tapasztalati pszichológiai szálak
Herbart koncepciója
Diesterweg felfogása
Értékelméleti irányzat
A társadalmi igényekhez igazodó irányzat
Az oktatáselmélet differenciációjához kapcsolódó, a különböző társtudományok
eredményeire interdiszciplinárisan építő irányzatok
Szociológiai irányzat
Pszichológiai irányzatok
Információelméleti, kibernetikai irány
Lingvisztikal, interakciós, kommunikációs irányzat
Az oktatáselmélet integrálódásához kapcsolódó irányzatok
A tanítás-tanulás rendszerszemléletű modellje
Az oktatás hatékonyságát segítő irányzatok
A curriculáris didaktikai irányzat
Napjaink alternatív irányzatai
Az iskolák filozófiájáhan, szellemiségében, kitűzött céljaiban mutatkozó alternativitás
Alternativitás az iskolák struktúrájában
Alternativitás az oktatás tartalmában
A szervezeti formák alternativitása
A módszerek alternativitása
Alternatív eszközök
A posztmodern irányzat
Elmélet kontra gyakorlat
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
II. fejezet: AZ OKTATÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA (Nabaika István)
Bevezetés
Az oktatás társadalmi meghatározottságának értelmezési keretei
A társadalmi meghatározottság kérdése a neveléstörténetben
A társadalom és az oktatási folyamatok közötti meghatározó viszony
A pedagógiai fejlesztés lehetőségei és korlátjai a tanítás-tanulás folyamatában
A társadalmi egyenlőtlenségek kezelése a tanítás-tanulás folyamatában
Az oktatás társadalmi meghatározottsága az ezredforduló Magyarországán, folyamatok és
feladatok
Összefoglalás


Feladatok
i4
Irodalom
III. fejezet: A TANULD ;olnhofer Erzsébet)
Bevezetés
A gyermekstátus értelmezése
A pedagógus gyerinekszeinléletét befolyásoló tényezők
x0
Szempontok az egyéni különbségek értelmezéséhez
X I
A gyermek megismerése, megértése
X5
összefoglalás
9 ■
Feladatok
Irodalom
IV. fejezet: A PF.DAGOGUS (Faltts Iván)
A pedagógiai hatékonyság összetevői
A kedvelt, eredményes pedagogusra jellemző tulajdonságok
tv
alapVer43 személyiségvonások, az alapképességek
rr
A pedagógiai képességek
I (I I
A pedagógiai tudás szintjei éstípusai
1(1'
A gyakorlati készségek
I 04
A pedagógiai gondolkodás, a pedagógiai döntések
I 0-
A tanári hitek és filozófiák
I 10
A rellektív tanár
I I I
összefoglalás
I I
Feladatok
I 1.1
Irodalom
I I 5
V. fejezet: A TANULÁS (Nahalka István)
I I:"
Bevezetés
1 1N
A tanulás mint hétköznapi fogalom
I I X
A tanulás meghatározása
1 I
A tanulásra vonatkozó tudományos nézetek fejlődése
I )0
A tanulásról alkotott felfogás az ókorban és a középkorban
120
Az empirizmus hatása, a szemléltetés pedagógiája
I 2 I
A tanulás folyamatáról alkotott elképzelések jelentős átalakulása a 20. század első
felében, a cselekvés pedagógiája
I 28
Újabb kognitív forradalmak, a konstruktív pedagógia megszületése
11-I
A tanulás irányítása a korszerű pedagógiai elképzelésekben
145
A cselekvés pedagógiája és a konstruktív pedagógia kiemelt szerepe
I -I 5
A gyerekek személyisége, valamint ismeretstruktúrái megismerésének fontossága
I-I i,
A differenciálás jelentősége
I 4t,
A tanulás logikája a két szemlélethon
14-7
A gazdag módszeregyüttes alkalmazásának jelentősége
14')
A tanítás életszerűségének biztosítása
I •`)
.. Összegzés: a két elsősorban ajánlott tanulásfelfogás összehasonlítása
5
O
ti
összefoglalás
5 ;
Feladatok
15.1
Irodalom
15 ■
VI. fejezet: AZ-OK
CÉLRENDSZERE (Kotscby
Bevezetés--
14,0
5,i
Az oktatási cél fogalma
16 I
Az oktatási cél funkciói
Az oktatás céljainak kiválasztást
I 4,(,
A társadalmi értékek, szükségletek, tevékenységek hatása az oktatási célok
A nevelésfilozófiai nézetek hatása az oktatási célok kiválasztására
A tanulóra és a tanulási-tanítási folyamatokra vonatkozó ismeretek hatása az oktatási
célok kiválasztására
I
Az általános célok konkrét követelményekké alakítása
Összefoglalás
Feladatok
VII. fejezet: kf. 61CIATÁS TARTALMA (Nahalka István)
C-.
Bevezetés
Az oktatás tartalmának alakulása a nevelés történetében
Az oktatás tartalmának történeti alakulása a társadalmi igények változása
szempontjából
Az oktatás tartalmának történeti alakulása a gyermek szempontjártak érvényesülése
szerint
Az oktatás tartalmának „forrásvidékei" s e források „felhasználásának" kritériumai
A társadalom igényeinek figyelembevétele az oktatás tartalmának meghatározásában
Az oktatás tartalma és a tudományok anyaga, tudomány és oktatás kapcsolata
Az oktatás tartalma és a mindennapi élet vagy másképpen: a közvetlen társadalmi
környezet igényei
Az oktatás tartalma és a fejlődéslélektan követelményei
Az oktatás tartalma és a gyermek
Az oktatás tartalmának alakulása az ezredforduló Magyarországán
összefoglalás
Feladatok
Irodalom
VIII. fejeze Z OKTATÁSI FOLYAMAT (Rétby Endrénél
Bevezetes----
Az oktatási folyamat
Az oktatási folyamat különböző szempontú megközelítése
Nagy Sándor felfogása az oktatási folyamatról
Achli az oktatási folyamatról
Az oktatási folyamat feltárásának rendszerszemléletü megközelítése
Az önszabályozást kiépítő oktatási folyamat
A nem tudástól a tudásig vezető folyamat. A tantárgyi tartalom tudást
A tanulók önálló tanulni tudását kifejlesztő folyamat
A kognitív önszabályozás stratégiáját kialakító folyamat
A kognitív önszabályozó stratégia
A tanulási motiváció Cinszabályozását kialakító folyamat
Az oktatási folyamatot motiváló modell
Az eredményes tanuláshoz szükséges megfelelő pszichológiai előfeltételek
megteremtése a tanítási órákon.
Az oktatási folyamat motiváló modelljeinek pedagógiai céloktól függő differenciált
alkalmazása
A differenciáció és individualizáció fokozott érvényesítése
A tanári-tanulói interakció optimális szervezése
A differenciált teljesítményértékelés. A tanulási eredmények diagnózisa
összefoglalás
Feladatok
Irodalom
IX. fejezet: AZ OKTATÁS-. STRATÉ.GES MÖDSZEREL(Falus Iván) (
-
Stratégia - mó . - e jaras
Oktatási stratégiák
A) Célközpontú stratégiák
B) Szabályozáselméleti stratégiák
Az oktatási módszer fogalma
A módszerek csoportosítása, osztályozása
Oktatási módszerek
Irodalom
36


I
Az előadás A párban folyó tanulás lényege és változatai

A magyarázat A párban folyó tanulás történeti szempontból
Az elbeszélés A párban folyó tanulás a gyakorlatban
A tanulók kiselőadásai A párikati folyó tanulás hatása az érintettekre

A megbeszélés '; A ,,,,porrinunka
Vita ,;;portinu.nka lényege

Szemléltetés .\ ,_soportinunka történeti szempontból

A projektmódszer A csoportmtmka a gyakorlatban

A kooperatív oktatási módszer A csoportmunka hatása a résztvevőkre
A szimuláció, a szerepjáték és a játék A szervezési módok szimultán alkalmazásáról
Házi feladat Összefoglalás
A módszerek kiválasztása Feladatok

összefoglalás Irodalom

Feladatok
Irodalom XIII. fejezet: A PEDAGÖrAz■I7121E:KELES ?Goighofer Frzsébet)..
I. Az értéklé.s almnakaIihen
(. fejezet: AZ OKTATÁS ESZKÖZEI, TÁRGYI FELTÉTELEI (Pernné Feyér Judit) Az értékelés funkciói

A taneszköz fogalma Visszacsatolás - hatékonyságnövelés
A taneszközök története A diagnosztikus, a formatív és A szummatív értékelés

A raneszközök lehetséges csoportosítása Minősítés - szelektálás - társadalmi megmérettetés
Taneszközök a tanítási-tanulási folyamatban Az értékelés tájékoztatás
Taneszközök a tanítás; órán Az értékelés szerepe a személyiségfejlődésben, fejlesztésben
Összefoglalás A viszonyítás problémája

Feladatok Az értékelés folyamata
rodalom A célmegtogalmazás

ejezet: AZ 01■1:51.A.S-SZERVEZETI-Kk:RETEI ES FORMÁI (M. Nádasi Mána)- Információgyűjtés

Az co}ciatás szervezeti keretei Az információk értelmezése
Megítélés, becslés, mérés
AZfösZtálya ranítás-tanulás társas közege
Az osztályba NoroláN szempontjai Mérésmetodológiai követelmények

Koedukáció az osztályban Külső és belső értékelés

Az osztálylétszám és az oktatás eredményessége Az értékelők
Az oktatás egyéb szervezeti keretei Összefoglalás

Az oktatás szervezeti formái Feladatok

A tanítást óra időtartama Irodalom

Ritualék a tanítási órán \ I \* tejezett TAMII.ÁSSZERVEZÉS (Szivák Judit)

Az órarend A tanár szervezőtevékenységét meghatározó elméleti megközelítések
A tanítás; órák pedagógiai rendszere A szervezés; es tanítás' problémák megkülönböztetése
A tanítási óra menete A Nzervem. revékenységtormai

Az oktatás más szervezeti formái A preventív munkaszervezés
Összefoglalás A tanuló, tanulócsoport zavaró viselkedésének kezelése

Feladatok Nem célravezető szervezési-Irányitási eljárások, tanári gyakorlatok

Irodalom Összefoglalás

I. fejezet: AZ OKTATÁS SZERVEZÉSI MÓDJAI ÉS MUNKAFORMÁI (M. Nadasi Mária) ;(,s Feladatok

A szervezési mód és munkaforma értelmezése Irodalom

A-fríafilWinunka, 11," XV. fejezet: A KOLONI,F,GES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERN-I (Peinné Felér
L,•Nfronrá.l.is-rritinka lényege A különleges bánásmódot igénylő gyermek fogalma, csoportosításuk
A frontális munka megjelenése a nevelés történetében Speciális tanulási nehézséggel rendelkező tanulók

A frontális munka jelenleg is az oktatás domináns szervezés' módja ro Integrált nevelést, oktatási intézményekben
_Á fronrMisinunka hatása a résztvevőkre ; ' • A tehetséges tanulók

Az egyént inutfth A tehetségnevelés, rehetségfejlesztés
-...._ Az egyénimunka lényege és változatai ; '.1 A differenciált oktatás

Az egyént munka történeti szempontból Összefoglalás
Az egyéni munka a gyakorlatban ; • • Feladatok

Az egyéni munka hatása a résztvevőkre t s Ir
A párban folyó tanulás '',


teic..zet: AZ INKOl Al OKTATOMUNKA TH A tervezési tevékenység N:witoN;ígai
A tervezés modellje)
Ai okt. stervzés szintjei
A tervezés országos Nzinrie. Központi tanterv, a Nemzeti alaptanterv
A tervezés intézményi szintle. Pedagógiai program - helyi tanterv
A pedagógusok egyént tervet. Taninenet - tematikus terv - taravázlat
Üsszefoglalás
Feladatok
Irodalom
XVII. mezei: A KEZDŐ PEDAGÓGUS (Szwiík /míg)
A kezdő tanárok legfontosabb problémAi
A kezdő és tapasztalt tanár tevékenységébc?n, gondolkodásában megfigyelt alapvetó
különbségek
Tervezés
Fszlelés - mformaLiófeld()Igozás
interaktív tevékenység
Döntést folyamar Tanári attitűd
Milyen tanár vagyok?
Mire tőrekedien, mit tehet a kezdő tanár?
önelemző ellarám■k, fejlesztő teelmikak
Összefoglalás
Feladatok
Iroklalom
NÉVMUTATÓ
TÁR( ;YNIIITATÓ


Réthy Endréné

Réthy Endréné  további könyvei

Az Ön véleménye

Vélemények a könyvről

  • (2006Nemzeti Tankönyvkiadó) 2019.01.26. 14:08

    A mai egyetemi képzés legjobb didaktikai kézikönyve, ott a helye minden oktatásban dolgozó értelmiségi kezében.